(14.40 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budu velmi stručný. Určitě mě doplní pan zpravodaj ze Senátu.

Řeknu, že v rámci výborů a potom i v rámci pléna byla Senátu novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a změny některých souvisejících zákonů diskutována velmi intenzivně v několika výborech, následně v plénu v Senátu a byla tedy vrácena zpět Sněmovně s dvěma pozměňovacími návrhy. Jeden se týká odkladného účinku, o kterém, jak víte, už jsme intenzivně hovořili nejen ve výborech Sněmovny, ale i tady na plénu. Druhý pozměňovací návrh se týká nabytí účinnosti zákona, která vlastně z pevného data 1. března 2015 byla posunuta na první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Já bych chtěl říct, že oba tyto pozměňovací návrhy Ministerstvo životního prostředí podporuje jako předkladatel a že především v tom prvním pozměňovacím návrhu, tedy v tom, který se týká odkladného účinku žalob, tak ten jsme samozřejmě komunikovali i s Evropskou komisí a ta nám sdělila, že s tímto návrhem souhlasí. To znamená, jsem rád, že mohu konstatovat, že verze, která nám byla vrácena Senátem do Poslanecké sněmovny, je pro nás jako pro předkladatele přijatelná a mohu doporučit její přijetí Sněmovnou. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda někdo ze zpravodajů, a to buď pan poslanec Kučera, nebo pan poslanec Petrů nebo pan poslanec Zahradník se chce vyjádřit k usnesení Senátu. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Jako první dám slovo panu senátorovi. Prosím. Po něm se hlásí pan poslanec Zahradník.

 

Senátor Petr Šilar: Dobré odpoledne dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo za udělení slova. Já bych chtěl jenom krátce zaujmout vaši pozornost právě pozměňovacím návrhem k zákonu číslo 100/2001 Sb., tzv. EIA. Přečetl bych usnesení, které jsme přijali, a potom vysvětlím tu drobnou změnu.

V článku 1 v bodě 9 § 9d odst. 2 navrhujeme upravit text takto: O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla k soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.

V tom původním znění totiž bylo to, co... tam byl okamžitý, ve větě, že soud přijme okamžitě odkladný účinek. To je drobná změna, která podle našeho názoru a myslím si, že i názoru předkladatele vylepšuje tento text právě v tomto bodě, abychom se více ochránili proti, jak jsme my říkali v Senátu, takovým šikanózním žalobám, a kde bychom mohli lépe uplatnit tu možnost pro občanská sdružení, aby mohla podávat věci soudu.

A druhý článek, který tady už byl zmiňován, je otázka účinnosti, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Ne tak, jak bylo dříve stanoveno pevné datum.

Děkuji. Já si myslím, že to stačí, protože právě byla velice pečlivě tato záležitost mnohokrát diskutována. Myslím, že tohle je velmi rozumný návrh, který by mohl ten zákon vylepšit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu senátorovi. Prosím pana poslance Zahradníka.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k tomu návrhu, který byl tady vrácen Senátem ve znění pozměňujícího návrhu. Já jsem k tomuto zákonu vystupoval jak na jednání výboru, tak na jednání Sněmovny opakovaně a předkládal jsem důvody, proč je tento návrh špatný, proč může zablokovat průběh významných investic v blízké budoucnosti u nás, proč snižuje naši konkurenceschopnost a proč významně zvyšuje již tak silné postavení ekologických organizací v našem systému. Čekal jsem, jak se Senát ujme projednávání tohoto zákona, a byl jsem rád, že se Senát toho ujal s velkým zájmem. Sledoval jsem, jak se vyjádří k jednotlivým problematickým ustanovením. Musím říci, že návrh, který předkládá pan senátor jako zpravodaj ze Senátu, do jisté míry ten návrh vylepšuje, maličko, ale přece jenom vylepšuje. Je to sice málo, ale aspoň něco. Soud bude muset i bez podání návrhu rozhodnout o tom, zdali dané žalobě v navazujícím řízení přizná, anebo nepřizná odkladný účinek. To víme, že už je docela zásadní věc. Navazující řízení, řízení územní, stavební, již je řízení, ve kterém vynakládá investor značné finanční prostředky, a každý odkladný účinek vložený do toho procesu může znamenat finanční ztrátu.

Co mne ale velmi znepokojuje a s čím se tedy Senát, i když vím, že o tom diskutoval, ale s čím se nevypořádal, je velmi silné postavení toho, čemu ten zákon říká dotčená veřejnost. Občanská demokratická strana je zásadně pro to, aby lidé, kteří jsou zúčastněni v procesu projednávání té investice, do ní mohli mluvit. Aby do ní mohli zasahovat, aby dotčená veřejnost měla všechna práva, která jí náleží. My jsme přesvědčeni o tom, že by do toho měli mluvit zejména lidé, kteří bydlí v místě, kde dotčený zájem má být realizován, kteří tam žijí, kterých se to bude dotýkat, a nikoliv lidé, kteří z nějakého svého přesvědčení, většinou tedy daného ideologicky, lidé, kteří nemají přímo osobní vztah k danému území, mohli způsobit pozastavení daného procesu. Podávali jsme v tom smyslu pozměňovací návrh, aby jak ty dotčené osoby, které mají více než tříletou historii, tak i ty, které jsou vybaveny dvěma sty podpisy, musely doložit určitou místní příslušnost. Tehdy ten můj návrh byl takový, aby minimálně 50 podpisů muselo být podpisů lidí, kteří mají trvalé bydliště, trvalý pobyt v tom dotčeném území. Ministerstvo se k tomu vyjádřilo negativně, dokladujíc svůj postoj zásadami evropského práva. Nikdo nesmí být krácen na uplatnění svých práv protestovat proti něčemu z titulu svého místa pobytu. A i Sněmovna popravdě, svou většinou vašich hlasů rozhodla o tom, že tyto návrhy byly zamítnuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP