(13.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat budeme bodem

138.
Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard
/sněmovní dokument 1699/

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 1699, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím předsedu této vyšetřovací komise pana poslance Bronislava Schwarze, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Pane předsedo vyšetřovací komise, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuju, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, pane premiére, kolegyně, kolegové, nebudu si tady užívat dlouhé povídání. Po zkušenostech, které teď zažívám i tady ve Sněmovně při volbě, začnu tím, že bych chtěl poděkovat napříč všem, kdo umožnili svým hlasem založit vyšetřovací komisi a zvolili mě předsedou a nominovali některé kolegy v komisi, kteří se mnou působili, protože napříč politickým spektrem jsme v komisi pracovali skoro půl roku.

Myslím si, že kdo si přečetl závěrečnou zprávu, zjistil, že v závěrečné zprávě je 21 bodů, které jasně poukazují na to, že v kauze Opencard, oznamované kauze paní doktorkou Ryšlinkovou, policie i státní zastupitelství pochybily každý svým dílem, jasně jsme to tam dokázali. Na základě těchto 21 námi označených pochybení jsme dospěli k závěru, že jsme navrhli takové usnesení, se kterým bych vás rád seznámil.

Doufám, že v minulosti už nebudu nikdy pracovat ve vyšetřovací komisi, která v uvozovkách dokáže, že opravdu naše některé organizace státu pracují špatně. (Někteří poslanci se posmívají: V minulosti asi těžko. Snad v budoucnosti, ne?) Jestli úmyslně, nebo ne, to už musí dokázat orgán činný v trestním řízení. Ale mě to přesvědčilo o tom, že jsem ztratil ideály tam, kde jsem dříve pracoval, a že policisté odcházejí od policie, je to pouze můj důvod, ne jenom kvůli výsluze, ale i kvůli tomu, že někteří nemohou pracovat, jak by chtěli. Koneckonců včera kolega Ondráček tady opět přednesl v rámci interpelací závažnou věc, takže si uděláte obrázek sami.

Teď bych rád přistoupil, pane místopředsedo, že bych seznámil ctěnou Poslaneckou sněmovnu s usneseními naší komise, a rád bych je přečetl.

Usnesení parlamentní vyšetřovací komise ze dne 18. listopadu 2014, kdy oficiálně přestala komise pracovat.

I. Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít zprávu komise na vědomí.

II. Parlamentní vyšetřovací komise navrhuje vládě České republiky, aby postupovala v intencích návrhů a doporučení komise v kapitole Návrhy a doporučení.

III. Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu vyšetřovací komise ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na dozorující státní zástupkyni doktorku Dagmar Máchovou pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souvislosti s výkonem dozoru v kauze Opencard.

IV. Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu vyšetřovací komise ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na policejní orgán pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souladu s prověřováním a vyšetřováním kauzy Opencard.

Takhle zní naše závěrečné usnesení ve čtyřech bodech. Závěrem vám chci říci, že jsem už splnil usnesení, která mi dala vyšetřovací komise, a trestní oznámení jsem již podal.

Pane místopředsedo, to je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi panu Bronislavu Schwarzovi za jeho zprávu a přednes návrhu. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášené pana poslance Korteho a pana poslance Ivana Gabala. Nyní tedy pan poslanec Daniel Korte ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, projekt Opencard stál dodnes hlavní město Prahu, tato tramvajenka a legitimace do knihovny, přes 1,3 miliardy korun a s jeho dědictvím se dnes potýká již druhá politická generace po jejich tvůrcích. Nebudu mluvit dlouho, chci pouze shrnout nejdůležitější fakta, k nimž jsme dospěli.

Komplexní trestní oznámení doktorky Jany Ryšlinkové, o kterém se zmínil pan předseda, poukazovalo na trestnou činnost organizované skupiny skládající se jak z tehdejší politické reprezentace města, tak z pracovníků magistrátu i ze subjektů vnějších. Záměrem této skupiny byl komplot, podvod, jehož cílem bylo získat neoprávněný zisk z veřejných peněz. Státní zástupkyně, resp. příslušné policie, vyšetřovací orgány, toto komplexní trestní oznámení rozparcelovaly na dílčí skutky, které následně překvalifikovaly, čímž z komplexního finančního podvodu organizovaného tehdejší politickou reprezentací vznikly zdánlivě nesouvisející dílčí skutky, které byly posléze odkládány. Tím byla vyloučena možnost vyšetřit trestní odpovědnost samosprávných orgánů a vyšetřování se omezilo pouze na podřízené úředníky magistrátu, kteří pouze plnili příkazy svých nadřízených.

Vyšetřování samo bylo provázeno řadou...

Já chápu, že to pana Tejce nebaví, ale kdyby byla ta skupinka tak laskava, vaším prostřednictvím. (Premiér Sobotka a poslanci Sklenák, Adámek a Tejc se o čemsi dohadují.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Už jsem to dnes učinil několikrát, musím to učinit teď velmi vážně. Prosím, žádám sněmovnu o klid. Pokud máte jinou diskusi, než je zpráva vyšetřovací komise k Opencard, přeneste to do předsálí a nechte diskutující, aby se k tomu vyjádřili.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. (Místopředseda Filip: Prosím, pokračujte.)

Vyšetřování bylo provázeno řadou podivných a nestandardních kroků jak ze strany vyšetřovatelů, policejního orgánu, tak zejména ze strany státního zastupitelství. Vyšetřování bylo obstruováno, blokováno, brzděno. Dozorující státní zástupkyně a její nadřízená přímo ingerovaly do vyšetřování, dávaly pokyny policistům. S trochou obraznosti lze říci, že zatímco nadřízení vyšetřovatelů házeli vyšetřovatelům pod nohy klacky, státní zastupitelství jim sypalo do soukolí písek. Vyšetřovací komise dospěla k pochybnostem i o profesionálním nasazení Generální inspekce bezpečnostních sborů, která při vyšetřování postupu policie v kauze Opencard nevzala v úvahu důkazy o jejich nestandardních krocích.

Kapitolou samou o sobě je pak osud osoby z prostředí, která se dobrovolně z vlastní iniciativy přihlásila policii ke spolupráci výměnou za statut utajeného svědka. Jednalo se o úředníka Magistrátu hlavního města Prahy, který poskytl policii cenné informace a důkazy. Policie s ním však řádně procesně nepracovala, identita svědka byla prozrazena. Následně byl samozřejmě vyhozen z práce, obviněn, obžalován a pravomocně odsouzen. Státní zástupkyně přitom uvedla soud v omyl, kdy v závěrečné řeči prohlásila, že tento člověk nespolupracoval s policií, ačkoliv musela dobře vědět, že spolupracoval a byl to právě on, který policii upozornil na důležité informace, a tímto ho zásadním způsobem poškodila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP