(12.10 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 zadávala celou řadu nových úkolů. Těžištěm aktivit by se měly stát tyto oblasti: prevence v sociálně vyloučených lokalitách, zvládání protiromských pochodů, pomoc obětem extremistické trestní činnosti a jejich ochrana, cílená represe proti neonacistům a chuligánům, eliminace individuálních excesů ze strany takzvaných osamělých vlků.

Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Materiál byl loni v dubnu vzat na vědomí Bezpečnostní radou státu, dne 21. května jej schválila vláda. Dne 4. září 2014 byl vzat na vědomí a doporučen k předložení Poslanecké sněmovně, a to výborem pro bezpečnost.

Aktuální témata hrozeb spojených s náboženským extremismem řeší jiný samostatný dokument, a to je Strategie boje proti terorismu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi. Konstatuji, že zprávu projednal výbor pro bezpečnost, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 329/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Václav Klučka za nepřítomnou zpravodajku Janu Černochovou, po dohodě ve výboru, nebudeme tedy o tom hlasovat, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Pěkně děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi tedy, abych vám podal informaci o 42. usnesení výboru pro bezpečnost z 11. schůze uskutečněné dne 4. září 2014 ke Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014, sněmovní tisk 239.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova prvního náměstka ministra vnitra doktora Jiřího Nováčka, po zpravodajské zprávě zpravodajky výboru magistry Jany Černochové a po obecné a podrobné rozpravě

1. bere na vědomí Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2014;

2. pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. ukládá zpravodajce výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky - což jsem v jejím zastoupení provedl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Tomio Okamura. Jinou přihlášku zatím nemám. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě tady skutečně - nevím, jestli mě to zaráží, nebo jestli jsem zklamaný, že tady se vždycky - já už jsem byl takhle v Senátu a teď jsem ve Sněmovně a vždycky se tady projedná nějaká taková zpráva, půlka sálu tady není, zbytek si povídá, pak se jenom zdvihne ruka a jde se dál.

Vážení přátelé, takhle to přece nejde! My bychom měli nejenom odsouhlasovat a zdvihat ruku pro tyhle zprávy, ale zároveň bych očekával od vlády také koncepci řešení, aby k takovým jevům nedocházelo, samozřejmě funkční koncepci, která by skutečně zabírala. Kromě represe nebo nějakého vyhodnocování zprávy bychom se měli pobavit přece o tom, co jsou příčiny toho, že občané demonstrují například proti Romům. A to nikdo nepojmenovává.

Opět mám otázku na pana ministra: Jaký názor je vlastně ve skutečnosti extrémní? Jaká je vlastně skutečná definice? Já vím, že jste říkal, že o tom budeme mluvit v jiném bodu, proto to nebudu do hloubky rozebírat. Když cizinec s dlouhodobým pobytem, předseda muslimských obcí pan Alrawi, veřejně říká při svém kázání větu: Abyste se naučili nenávisti k neuznání Alláha, tedy nenávisti vůči všem nevěřícím v islám - tedy i mně, já nevím, kdo tady z vás je věřící v islám, ale já určitě ne, a zároveň vyzývá, aby rodiče bili své děti už od deseti let, že už je to ten vhodný věk, kdy je můžou bít, pakliže se nechtějí modlit k Alláhovi. Takže tento názor evidentně extrémní není, protože policie nekoná a ani není aplikován paragraf zákona o pobytu cizinců v České republice a není to ani proti veřejnému pořádku ani ohrožení bezpečnosti. Takže toto extrémní není v České republice.

Ale - extrémní jsou občané v Českých Budějovicích, kteří demonstrují proti Romům. To se ve zprávě objeví. Já to považuji za absolutně skandální, vážení přátelé, takové posuzování! Občan, který je naopak diskriminován a šikanován, slušný občan, který si ještě platí v těch Českých Budějovicích policii, která má chránit jeho, a romští spoluobčané se těmto daňovým poplatníkům smějí z oken paneláků, vysmívají se jim do obličejů, tak tito občané, kteří platí daně jako ovce na nějaké nepřizpůsobivé skupiny, tak se objeví ve zprávě o extremismu. To se mi snad úplně zdá! A naopak, to je jedno kdo, jestli cizinec nebo necizinec, který tady hlásá otevřenou nenávist vůči nám všem, tak se vůbec nic neděje, policie nekoná. Ale to tam pan ministr ještě nebyl, takže naopak já mám tady na něj pochvalu vzápětí.

Není to náhodou úplně naopak? Vždyť to je absolutní chaos v našem státě. Měli bychom si jasně definovat, co tady vlastně chceme prosazovat.

Já dojdu ještě k dalšímu bodu, co jsem chtěl říci.

Důvody tohoto chování, vážení přátelé, to jsem říkal na úvod. My si tady vždycky jenom odsouhlasíme zprávu, ale musíme přece potírat důvody. A pakliže - já nevím - nadpoloviční většina občanů není spokojena s chováním romské minority, tak přece musíme udělat maximum pro to, aby se to změnilo, to jsou také čeští občané.

Ale tady pan zbytečný ministr, pan ministr Dienstbier, kdy včera i Sněmovna hlasováním rozhodla, že ho vlastně už ani nechce poslouchat u některých zákonů, že si raději pozve někoho jiného, tak pan zbytečný ministr - musím říci, že nevím, jestli bez práce, ale předstírá nějakou práci - žádnou funkční koncepci nenavrhl. Naopak vidíme, že je to přesně naopak, a situace v české společnosti se jen zhoršuje.

Já chci jenom říci, že bychom měli jasně identifikovat, v čem je majoritní společnost nespokojená, a pokusit se nastavit pravidla - bez politické korektnosti, vážení přátelé, naopak politicky nekorektně, otevřeně. A v tom pana ministra Chovance chválím, protože je jeden z mála politiků, který dokáže mluvit politicky nekorektně, což je dobře, že má sociální demokracie v řadách možná jednoho, možná dva, možná tři, ale pár politiků, kteří opravdu mluví otevřeně. Ať souhlasíme, nebo nesouhlasíme, vždycky je to dobře, když jsou politici, kteří mluví na rovinu. Aspoň je něco k diskusi.

To je to, co mi tady chybí. Absolutně chybí koncepce této vlády, která by byla použitelná a skutečně řešila tyto nálady v české společnosti, oprávněné nálady majority. Zcela oprávněné nálady. Je úplně skandální, že slušní občané se ocitají v důvodové zprávě o extremismu a ti neslušní se tam neobjevují. To je opravdu vrchol, to je neuvěřitelné, vám říkám.

Další věc. Takže já se znovu ptám a chtěl bych se na to zeptat otevřeně pana ministra vnitra, jestli by mi odpověděl, zdali vyjádření pana Alrawiho, předsedy muslimských obcí České republiky, je z jeho pohledu extrémní, či nikoliv. Už jsem to tady citoval dvakrát. Jsou to krátké větičky. Říká doslova v kázání: Abyste se naučili nenávisti k neuznání Alláha, tedy to znamená k nenávisti vůči nám všem nevěřícím v islám, a zároveň v následujících vteřinách žádá, že když už je dětem deset let, můžete je bít, když se nebudou modlit. Stejně tak jeho kolega v brněnské mešitě říká větu, že sionistický stát nemá právo na existenci, stát uznaný OSN.

Ať jsme zastánci, nebo ne, já se na to ptám. Rád bych od pana ministra slyšel, zdali toto je extrémní názor, nebo ne. Ano, nebo ne. To je vše. Já říkám, je to extrémní a měli bychom to postihnout a takovému člověku bychom měli ukončit pobyt v České republice.

A další věc, a to je, musím říci, pochvala panu ministrovi, protože to, co se děje tady v České republice, kdy v loňském roce byl zátah v mešitě na Černém Mostě, zátah policie kvůli té nenávistné knize Základy tauhídu, a já musím pochválit pana ministra, protože já jako jeden z mála jsem se už loni zastával Policie České republiky, která se na základě mediální štvanice musela málem omlouvat za ten zásah proti této extremistické a radikální knize. Pan ministr policii podržel a málem ovšem byla manipulována Policie České republiky, že se musela omlouvat za ten zásah. Takže to je důležité v těchto okamžicích, podržet tyto orgány, aby se nebály v tomto případě zasahovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP