(18.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

IV. žádá vládu, aby občanům dotčených obcí zajistila kompenzaci škod a ty následně vymáhala po vinících - termín: 3/2015;

V. žádá vládu, aby připravila úpravy legislativy, které vyloučí opakování kauzy Vrbětice;

VI. žádá vládu, aby sdělila odpovědi na otázky petentů vyplývající ze souhrnné zprávy spolku Za zdravé Valašsko, která je přílohou tohoto usnesení;

VII. pověřuje zpravodaje výboru Ing. Karla Fiedlera, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Poslední bod usnesení petičního výboru. VIII. Petiční výbor přerušuje projednávání Petice občanů za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice.

Splnil jsem svůj úkol a seznámil jsem Poslaneckou sněmovnu s usnesením, které přijal petiční výbor.

Nyní přednesu svůj návrh usnesení pro tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Bodů je devět a je to dáno i tím, že jsem tam zahrnul body, které právě vycházejí z usnesení petičního výboru. Pouze u jednoho bodu bych doporučoval vypustit termín třetí měsíc 2015, který je asi příliš včasným pro splnění, a současně jsem tam v jednom bodě vypustil Ministerstvo obrany, protože to už petentům zaslalo odpovědi na jejich sdělené otázky.

Můj návrh usnesení:

I. Poslanecká sněmovna má vážné pochybnosti o dodržování zákonů a podzákonných norem při správě a provozování areálu muničního skladu Vrbětice včetně povolovacích řízení;

II. žádá vládu o informaci, zda má již k dispozici zprávu, proč k této události došlo a zda byly učiněny legislativní kroky, aby do budoucnosti k takovéto události nedocházelo;

II. žádá vládu o sdělení, zda byla v minulosti prováděna kontrola souladu skladované munice s výkazy o druhu a množství skladované munice;

IV. žádá vládu o sdělení, zda při vydání rozhodnutí o povolení činnosti firmě Bochemie bylo bráno v potaz, že v tomto areálu je nebo bude současně skladována munice;

V. žádá Ministerstvo vnitra po ukončení vyšetřování kauzy Policií České republiky o informaci ve věci zjištěných skutečností - termín 12. měsíc 2015;

VI. žádá vládu, aby připravila úpravy legislativy, které vyloučí opakování kauzy Vrbětice;

VII. žádá Ministerstvo vnitra, aby sdělilo odpovědi na otázky petentů vyplývající ze souhrnné zprávy spolku Za zdravé Valašsko doručené ministerstvu prostřednictvím petičního výboru;

VIII. žádá vládu, aby občanům dotčených obcí zajistila kompenzaci škod a ty následně vymáhala po vinících.

Poslední, devátý bod: žádá vládu o vyčíslení vzniklé škody a její následné vymáhání u zjištěných viníků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. To je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já se omlouvám, že zdržuji. Ale pane předsedající, můj návrh byl hlasovat ono přerušení před ukončením podrobné rozpravy. (Předsedající: Ano, omlouvám se.) Po přednesení všech (důrazně) příspěvků před ukončením podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, prosím, pojďte nás pozdravit. Buďte té lásky. Děkuji. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Pěkný podvečerní pozdrav všem. Stačí to tak?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to úplně dokonalé. Děkujeme, pane ministře.

 

Dám hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Kováčik, a to je, že přerušíme tuto schůzi Poslanecké sněmovny do té doby, dokud nebudou k dispozici příslušné expertizy.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 7. Přihlášeno je 88 poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji dle tohoto procedurálního návrhu tuto schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 18.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP