(Schůze zahájena ve 14.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 24. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 83 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v úterý 9. prosince. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Než budeme pokračovat, tak konstatuji, že omluvy z dnešního jednání 24. schůze platí tak, jak byly načteny ráno na 23. schůzi. Ještě rozšiřuji o několik dalších omluv, které dorazily. Dnes od dvou hodin do konce jednacího dne se omlouvá paní ministryně Helena Válková. Dnes od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská. Dnes od 14.10 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Tomášová.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Táži se, zda má někdo jiný návrh proti tomu, jak jsem ho přednesl. Není tomu tak.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přítomných poslankyň a poslanců 115, pro návrh 106, proti 1.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 24. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 24. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž však nelze rozšiřovat schválený pořad.

Eviduji první žádost s přednostním právem, tím je pan místopředseda Gazdík. Já ho žádám, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Já mám jeden procedurální návrh, než budeme jednat o programu této schůze. Dovoluji si vás zdvořile požádat, jestli by mohl být přítomen na našem jednání zde v sále pan starosta Vlachovic-Vrbětic a také statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd. Prosím o hlasování o tomto mém návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: O tomto návrhu budeme hlasovat bezprostředně. Zavolám kolegy z předsálí. Táži se, zda můžu dát hlasovat o přítomnosti obou hostů najednou, nebo zda chcete dávat hlasovat jednotlivě. Není proti tomu námitka, v tom případě dám hlasovat o obou přítomných najednou.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 2, přítomných poslankyň a poslanců je 133, pro návrh bylo 121, proti žádný.

 

Já tedy požádám statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje pana Ing. Jaroslava Drozda a starostu Vlachovic-Vrbětic pana Zdeňka Hověžáka, aby přišli za námi do sálu a posadili se zde mezi nás. Takže vás vítám. Druhý host jistě záhy dorazí.

My budeme pokračovat v jednání. Já se tedy táži, zda má někdo změnu nebo doplnění pořadu dnešní schůze. Ten návrh pořadu pro upřesnění přečtu. Je to Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích. Jestliže nikdo nemá návrh nebo připomínku k navrženému programu... (Hlas: Není možno mít připomínky k programu.)

 

V tom případě zahajuji hlasování o programu dnešní schůze. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh programu, tak jak je předložen. Táži se, kdo je proti návrhu.

Končím hlasování s pořadovým číslem 3, přítomných poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 116, proti 2. Konstatuji, že s návrhem programu byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme tedy k jedinému bodu pořadu, kterým je

1.
Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích

Otevírám rozpravu. Do té se hlásí jako první pan premiér. Prvně vystoupí pan premiér, po něm pan ministr vnitra Chovanec, poté pan ministr obrany Stropnický. Máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme se dohodli s členy vlády, jejichž kompetencí se tato událost nejvíce dotýká, že doplní mé vystoupení. Za vládu České republiky tedy nejprve vystoupím jako předseda vlády v úvodu a pak jsem požádal jak ministra vnitra, tak ministra obrany, aby vystoupili rovněž a informovali členy Poslanecké sněmovny, tak jak koneckonců bylo přání v rámci programu této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP