(13.10 hodin)

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Já děkuji, ale my jsme tady ze stejného důvodu. Já bych chtěla jen načíst legislativně technické změny k vládnímu návrhu zákona:

Takže část třetí zní: "Část třetí, účinnost. Článek IV. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení části první článku I bodu 3, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 4, pokud jde o § 3b odst. 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016."

Další legislativně technická změna je k usnesení hospodářského výboru, to máte v části B souhrnu pozměňovacích návrhů, a zní: "V § 9 odst. 2 písmeno a) v bodě 2 a 3 a v § 11a odst. 1 písmeno l) se slova "zastavitelné území" nahrazují slovy "v zastavěném území nebo zastavitelné ploše"."

A další legislativně technická změna je k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Kučera, který máte v části E souhrnu pozměňovacích návrhů, a zní: "V bodě E8 se slova "§ 15c" nahrazují slovy "§ 15 písmeno c)"."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám paní poslankyni Pěnčíkové. Stalo se to naposledy čtyřikrát za posledních pět let v této Poslanecké sněmovně. ve třetím čtení načítat legislativně technické úpravy tohoto typu, jak jsem byl informován legislativou, není úplně košer. Můžeme tak učinit v případě, že nevznikne námitka. A pro to, aby ten postup byl úplně legitimní, tak pokud budete souhlasit, dám hlasovat o tom, abychom přijali legislativně technické návrhy, které načetla paní zpravodajka. Není proti tomuto postupu předsedajícího námitka? Není. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahájím hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s legislativně technickými úpravami, tak jak je načetla paní zpravodajka paní poslankyně Pěnčíková. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 231, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Tento návrh jsme přijali a legislativně technické úpravy, tak jak je načetla paní zpravodajka, budou přijaty.

 

Ptám se tedy, kdo další se hlásí do rozpravy. První byl pan poslanec Adolf Beznoska, po něm pan poslanec Petr Kudela a další. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Já opravdu načtu legislativně technické úpravy tak, jak jsem načetl ve druhém čtení pozměňovací návrh k tomuto tisku 339. Čili změny:

První dva návrhy byly očíslovány.

V návrhu číslo 3 byla jednotlivá písmena následující po písmenu e), tedy znovu c), d) atd., nahrazena písmeny následujícími v abecedě, tedy f), g) atd.

V návrhu číslo 3 byly v § 15 provedeny následující úpravy:

V písmenu a) bylo slovo "trávního" nahrazeno slovem "travního".

V písmenu c) byla slova "§ 19 písmeno 8" nahrazena slovy "§ 9 odst. 8".

V písmenu d) byla za slovem "souhlasů" vložena čárka a čárka za slovem "rekultivací" byla zrušena.

V písmenech e) a f) byla slova "odst. 4 a 6" nahrazena slovy "odst. 4 až 6".

V písmenu g) byla slova "§ 3 písm. a)" nahrazena slovy "§ 3a".

V písmenech h) a i) bylo slovo "evidenci" nahrazeno slovem "evidence".

Na konci textu písmeno m) bylo doplněno slovo "a".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já dám slovo dalším, poté se k tomuto návrhu vrátíme při hlasování, tak jak jej pan poslanec načetl. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, po něm řádně přihlášený pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych vyřídil pozdravení ministrovi zemědělství, který je zde zase nepřítomen. Projednáváme pouze zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu, tak proč by ho to mělo zajímat. Moje pozdravení, pane ministře. (Potlesk zprava.)

A teď bych chtěl říct, že tento návrh zákon byl velmi podrobně projednán. Chtěl bych poděkovat za přijetí řady pozměňovacích návrhů, které jsem navrhoval v jednotlivých výborech, ať už ve výboru pro veřejnou správu, či v zemědělském výboru, kde jsme se napříč politickým spektrem shodli na tom, že je třeba vyjít vstříc obcím, aby měly větší příjem z vynětí ze zemědělského půdního fondu. Myslím, že je dobře, pokud tady projde návrh, který říká, že podpoříme projekty cyklostezek apod. Myslím, že to je zkrátka zaplať pánbůh aspoň něco, na čem jsme byli schopni se v jednotlivých výborech dohodnout. Za to jsem chtěl velmi poděkovat.

A mám jednu poznámku, která se týká pozměňovacího návrhu, který předložil pan kolega Beznoska. Ten pozměňovací návrh zjednodušeně říká, že nechceme, aby se převáděly kompetence z obcí, jichž se vynětí ze zemědělského půdního fondu týká, na obce jiné. Moc prosím, aby bylo umožněno o tomto návrhu hlasovat. Vím, že jsou tam některé záležitosti, kde se v rámci jednotlivých hlasovacích procedur vylučují jednotlivé návrhy, ale moc bych prosil, aby se hlasovalo i o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, ale teď nevím, aby poslanci věděli, o čem přesně pan poslanec Bendl mluvil. Ten návrh legislativně technických úprav, jak jej navrhl pan poslanec Beznoska, jak jsem byl informován legislativou, už je zahrnut v materiálech, které jste dostali na stůl, tudíž není potřeba o něm hlasovat, jak jej předložil pan poslanec Beznoska. Myslel jste tento pozměňovací návrh, pane poslanče Bendle, nebo nějaký jiný?

 

Poslanec Petr Bendl: Myslel jsem pozměňovací návrh pana Adolfa Beznosky pod písmenem F. To, co tady načítal, byly legislativně technické.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc děkuji za toto upřesnění. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, milá vládo, dámy a pánové, vážení kolegové, při studiu tohoto sněmovního tisku jsem narazil na takovou drobnůstku, a proto chci načíst legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu vedenému pod písmenem E4 od pana kolegy Kučery. Tento pozměňovací návrh říká, že se za slovo "fyzikálních" vkládá slovo "chemických". Správný text pozměňovacího návrhu by měl znít: "V § 3b odst. 1 písmeno b) se za slovo "fyzikálních" vkládá čárka, a pak teprve slovo "chemických"." Tolik návrh legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je skutečně legislativně technická úprava, se kterou navrhuji, abychom se vypořádali úplně stejným způsobem, jak jsme se vypořádali s legislativně technickou úpravou paní zpravodajky, tedy hlasováním. Má někdo něco proti tomuto postupu předsedajícího? Nemá.

 

Já tedy zahájím hlasování o legislativně technické úpravě, abychom ji přijali tak, jak ji navrhl pan poslanec Kudela. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 232, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Děkuji ctěné Sněmovně, že toto umožnila.

 

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Pan ministr nemá zájem. A zpravodajů - paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Kott, pan poslanec Kořenek nebo pan poslanec Vozka? Nemají zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vždy vyjádřila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP