(10.00 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Že to je nevydiskutované. Dva a půl roku minimálně se o této věci diskutuje. Jednotlivé pochyby se argumentují, vysvětlují, ale nevede to k žádným názorovým změnám.

Že to nebylo probráno detailně. Já už si nedovedu představit, ale možná je to mou nezkušeností, detailnější probrání jednotlivých sporných bodů. (V sále je velký hluk.)

Ještě se vrátím k meritu. Optimalizace vojenských újezdů, tedy jejich zmenšení a zrušení jednoho, je prostě krokem promyšleným, dlouho plánovaným a vedoucím ke zvýšení efektivnosti hospodaření armády. Mimochodem, všichni starostové, když debata byla, řekněme, ve své první fázi, a to bylo zhruba kolem roku 2012, tak s výjimkou jednoho či dvou byli pro. Pak se cosi stalo a postupně se karta začala obracet.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana předsedy Hamáčka, chápu ho jako konstruktivní krok, ale nemohu s ním souhlasit, protože vyjmutí Brd z celého návrhu z toho činí polotovar, který nám mimochodem vyprodukuje zhruba 25 či 27 občanů, kteří se budou pohybovat mimo jakýkoliv právní rámec v tomto státě. Stát patří občanům. Občanská práva volit si vlastního zastupitele samosprávy a vlastnit majetek by stejně jako občanské právo pohybu po tomto území neměla být omezována, nebo dokonce selektována. A především pak na území, které ze zákona ztratilo účel svého určení.

Dovoluji si ještě závěrem dodat, že návrh zákona po sobě schválily hned tři různé vlády. Záměr byl představen ministrem obrany za ODS Alexandrem Vondrou již v roce 2011, pak byl obhájen generálem Pickem a schválen úřednickou vládou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře, ale dovoluji si znovu požádat o klid! Zejména předsedy poslaneckých klubů, momentálně se čtyři ze sedmi předsedů poslaneckých klubů baví. Prosím vás, páni předsedové, abyste šli příkladem svým kolegům. Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Já už své vystoupení uzavřu.

Nechci teď rozebírat, do jaké míry je vzhledem k souvislostem úplně fér argumentovat vojenským muničákem v Květné. To si myslím, že je úplně jiná kapitola a je to věc, kterou by měl určitě stát řešit jiným způsobem než vojenským újezdem nebo vojenským muničákem. Ale to nechme stranou. K tomu tématu se ostatně dneska budeme ještě vracet.

Já jsem přesvědčen o tom, že návrh je správný. Myslím, že budete volit mezi minulostí a budoucností, budete volit mezi nepřirozeným stavem a přirozeným stavem, budete volit mezi anachronismem a moderním řešením dobrým jak pro občany, tak i pro armádu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se na vystoupení zpravodajů. Nejprve paní zpravodajka Černochová a její závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za malou chvíli budeme hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou dlouhou genezi zpětně přesahující toto volební období. Armáda dlouhodobě deklaruje, že optimalizace vojenských újezdů je krokem logickým... (V sále je stále velký hluk. Řečnice se na chvíli odmlčela.) ... ekonomickým, správním a efektivním.

Podle všech objektivních měřítek je území vyčleněné pro potřeby armády ve vztahu k její početní velikosti a dnešním potřebám naddimenzované. Stěžejním argumentem, který hovoří pro přijetí tohoto návrhu zákona, je také zrovnoprávnění občanů, kteří v újezdech žijí a dodnes jsou omezeni na svých občanských právech. Připomněla bych ústavní právo, právo na samosprávu.

Návrh optimalizace vychází z komplexní analýzy vojenských újezdů, posádkových střelnic a cvičišť zpracované Generálním štábem Armády České republiky v roce 2010. V roce 2011 pak Ministerstvo obrany pod vedením tehdejšího ministra Alexandra Vondry oficiálně oznámilo svůj záměr redukce plochy vojenských újezdů, ustanovilo příslušnou komisi pro jejich optimalizaci a zahájilo první jednání s obyvateli a zástupci příslušných samospráv. Tato jednání pak pokračovala i v následujícím roce a z jejich průběhu a přístupu Ministerstva obrany je patrná snaha o to, aby optimalizace vojenských újezdů proběhla v maximální možné míře plně v souladu s většinovým stanoviskem místních obyvatel a jejich zástupců. Vedle toho probíhala také celá řada jednání na celostátní úrovni, a to jak mezi resorty obrany, vnitra, životního prostředí, ale také na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu, například v našem výboru pro obranu to bylo několikrát.

Finální návrh zákona byl dokončen v první polovině roku 2013. V důsledku pádu vlády však již nebyl projednán v Poslanecké sněmovně a byl předložen až po podzimních volbách. Od této chvíle jsme tedy v říjnu slavili jubileum, je to již rok, kdy zde o tomto návrhu zákona v novém složení diskutujeme.

Důvodem, proč zde zmiňuji celý tento vývoj, je to, že bych ráda zdůraznila, jak důslednou a komplexní diskusí zákon o optimalizaci vojenských újezdů prošel a že nemůže být pochyb o tom, že zde od samého počátku byla poctivá snaha o nalezení konsensu. Zároveň chci na základě vlastní zkušenosti z jednání, která proběhla nejen v tomto volebním období na půdě výboru pro obranu, uvést, že tento návrh zákona představuje skutečně značné množství práce odborníků Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky. Já bych jim za tu práci chtěla poděkovat a jsem toho názoru, že skutečně dnes máme na stole normu, která je promyšlená, není unáhlená a diskutuje se na různých úrovních v odborných kruzích již třetím rokem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pan zpravodaj Zemek, případně paní zpravodajka Kovářová. Není tomu tak. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, sami vidíte, že nejenom my, ale prakticky všechny kluby si potřebují ujasnit svůj postoj, takže jménem klubu TOP 09 žádám o přestávku v délce trvání 30 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vyhovuji vaší žádosti. Pan poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jen žádám, až bude vyhlášena přestávka, poslance sociální demokracie do prostor klubu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.37 hodin. Sejdeme se tady v 10.37.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP