(16.30 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pokud si vzpomínám, před rokem tady tento bod byl přerušen a jednalo se o položku, která se týkala ZIFu, reklamních aktivit. Vzhledem k tomu, že tady byl poměrně velký hluk, možná o tom pan ministr mluvil a já jsem to nezaznamenal, tak by mě zajímala situace letos, kolik je vyčleněno pro rok 2015 na reklamní aktivity, o co se jedná a jaká je jejich efektivita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan ministr kýve, že se hlásí, tak máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Také jsem o tom rámcově hovořil. Ta částka na příští rok je v hodnotě 200 mil. korun, je plánovaná na marketingové aktivity, to znamená na podporu značky Klasa a soutěže Regionální potravina. V letošním roce, jenom pro informaci, jsme zatím vyčerpali z této částky něco málo přes 100 mil. korun. Tolik asi průběžná informace.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Přečtu ještě jednu omluvu, která teď dorazila - po zbytek jednacího dne se omlouvá pan ministr dopravy Ťok.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a ptám se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan ministr říká, že ne, pan zpravodaj také ne.

Přistoupíme k rozpravě podobné a táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu a ptám se, zda si chcete vzít závěrečné slovo po podrobné rozpravě. Ani pan zpravodaj, ani pan ministr, dobře. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Poprosím pana zpravodaje, aby přednesl usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Ano, tak tedy návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než dám hlasovat, zaregistroval jsem žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro usnesení, tak jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 150, přítomných poslankyň a poslanců je 125, pro návrh 95, proti 18. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

61.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního
trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010
na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale
/sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji a přeji vám dobrý večer, vážení kolegové. Řekl bych to takto - to se vám to hlasuje, když vám stačí prostá většina. Ale teď od tohoto hlasování budeme potřebovat většinu ústavní, tak bych poprosil třeba pana předsedajícího, kdyby to dal na vědomí, že mají-li teď ty návrhy projít, potřebujeme 120 nejenom přítomných, ale aktivně hlasujících pro. Tak na to upozorňuji, protože vám předkládám vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Římského statusu Mezinárodního trestního soudu. Ta změna se týká zločinu agrese.

Dovolte, abych připomněl, že Mezinárodní trestní soud je založen zakládající smlouvou, nebo Římský statut je založen smlouvou Mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní trestní soud sídlí v Haagu a jeho role je taková, že je oprávněn soudit jednotlivce za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v případě, že stát, který je signatářem statusu, není schopen nebo není ochoten ty zločiny stíhat sám.

Mezi zločiny, které by mohl stíhat, je také zločin agrese. On dokonce ten zločin byl vyjmenován v zakládací listině, nicméně problém byl, že se nedařilo agresi definovat. Takže to, co vám předkládám, právě je, že se po letech podařilo tu definici napsat a poté, co se tedy podařilo mezi členy Římského statutu vytvořit konsensus, na kterém se podílela i Česká republika, tak to příslušné parlamenty ratifikují.

Takže opakuji, k zločinům, které může prozatím soudit Mezinárodní trestní soud - genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny - by nyní mohla přibýt i agrese. Pro vaši informaci, agrese je nyní definována tak, že to je zločin plánování, přípravy, zahájení nebo provedení útočného činu, který svým charakterem, závažností představuje zjevné porušení Charty OSN, a to osobou v postavení, které jí umožňuje efektně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce. To znamená, že to musí být osoba dostatečně politicky silná na to, aby ji bylo možné z něčeho takového, jako že vyvolá agresi, obvinit. V souvislosti s touto změnou byla i přijata příslušná novela trestního zákoníku.

To znamená, máme definici a teď by tu definici měly parlamenty ratifikovat. Doposud ji ratifikovalo 19 států. Nebudu je tady vyjmenovávat všechny. Hlavní je to, že se jedná o návrh na ratifikaci prezidentské smlouvy podle čl. 10a Ústavy, to znamená, jak jsem řekl v úvodu, potřebujeme ke schválení ústavní většinu Poslanecké sněmovny. Pokud to nebudeme nijak diskutovat, což si myslím, že by neměl být problém, tak bych hlavně poprosil, aby se zazvonilo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Milana Šarapatku, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 160/1. Vypadá to, že pan poslanec Šarapatka není přítomen, tak poprosím zástupce. (Hlasy v sále: Je přítomen!)

 

Poslanec Milan Šarapatka: Zahraniční výbor Sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese přijatých dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale."

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje současně zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a poprosím, abyste zaujal místo zpravodaje. Otevírám rozpravu a táži se... Hlásí se do ní pan místopředseda Filip. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já mám prostou otázku, kterou jsme tady řešili už v době, kdy se Česká republika stala státem, který ratifikoval přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního soudu, jestli ratifikuje tu smlouvu také Ruská federace, jestli ji ratifikují Spojené státy americké, Čínská lidová republika, Velká Británie a Francie, tedy stálí členové Rady bezpečnosti. Pokud ji neratifikuje jeden z těchto států, je poměrně naivní si myslet, že ostatní státy, pokud ji ratifikují, to vymohou na těchto pěti státech, které rozhodují o tom, co je a co není agrese. Doufám, že se o tom zmínili při své návštěvě pan premiér a ostatní členové vládní delegace ve Spojených státech, když už to tady máme předloženo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP