(15.30 hodin)
(pokračuje Ťok)

Investoři však v podstatě žádné vlastní zdroje nemají. Jejich zřizovatel - Ministerstvo dopravy - má rovněž omezené možnosti, takže by pravděpodobně krátil dotaci SFDI. Navržený rozpočet SFDI s těmito výdaji nepočítá.

Podrobný návrh řešení způsobu úhrady těchto odvodů byl předložen hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny dle vzneseného požadavku.

Na základě výše uvedeného navrhuji Poslanecké sněmovně České republiky rozpočet SFDI na rok 2015 a období střednědobého výhledu na období 2016 a 2017 schválit. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 342/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát a informoval nás o jednání tohoto výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne.

Základní obrysová čísla tady padla. Hospodářský výbor projednal materiál, který máte označený jako tisk 342 dne 19. listopadu. Přijal k němu usnesení. Když pominu formality... (Hluk v sále.)

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 342 - Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 v předloženém znění. Pak následuje zmocnění zpravodaje, abych vás s tímto seznámil.

Pro vaši informaci... Mohl bych poprosit o klid? (Sál se utišil.) Děkuji.

Hospodářský výbor ještě přijal doprovodné usnesení.

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR žádá Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury, aby součástí každého návrhu rozpočtu SFDI byl indikativní seznam příprav," což není nic jiného než průběžné informování o stavu přípravy jednotlivých dopravních staveb.

Tolik tedy usnesení hospodářského výboru a teď jako zpravodaji tohoto materiálu mi dovolte několik poznámek.

Za prvé. Tím, že bylo upuštěno od předávání indikativního seznamu příprav, de facto ministerští úředníci si mohou vlastně připravovat, přerušovat přípravy jednotlivých staveb, jak se jim zamane, tím pádem potom je trošku potlačeno právo politických reprezentací vytvářet dopravní politiku. Pan ministr vám tady některá základní čísla řekl. Jednak tedy národní prostředky 44 mld. Kč tady zaznělo, v porovnání s letošním rokem je to o miliardu více, což není žádný dramatický nárůst. V rozpočtu bude použito prostředků z Evropské unie z programovacího období 2007-2013 5,6 mld. Kč, prostředky z programovacího období 2014-2020 200 mil. Kč, což tedy indikuje, že nové programovací období předchozí ministr nepřipravil.

Převody z předchozích let. Slyšeli jsme mnohokrát opět nepřítomného ministra Babiše, že předchozí vlády špatně řídily investice v resortu dopravy, speciálně na ŘSD při výstavbě silnic a dálnic, které jsou v gesci Ředitelství silnic a dálnic. V listopadu tady předběžná suma nevyčerpaných prostředků byla odhadována, je to skutečně odhad, na 6 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor vykázal s negativním stanoviskem pokus o rozpočtovou změnu na nákup jakýchsi prostředků pro železnici ve výši 1,25 mld. Kč, tak předpokládám, že to je další částka, která tam přistane. Ale byl to hrubý odhad. Vzhledem k tomu, že ani nevím, jak ke konci roku fungovala předchozí pověřená ředitelka Ředitelství silnic a dálnic, tak bychom neměli novému panu ministrovi vyčítat, pokud tato částka bude ještě výrazně větší.

Možné navýšení v průběhu roku 2015. Zpracovatel materiálu odhaduje z prostředků Evropské unie na 27,5 mld. Kč, to znamená, že celková suma pro příští rok by potom byla to, co budeme schvalovat, 94,4 mld. Kč, ale vzhledem k tomu nečerpání může být k dispozici suma ještě větší. (Hluk v sále.)

Některé poznámky k evropským fondům už tady pan ministr sdělil.

Důležité skutečnosti: Při projednávání na hospodářském výboru byla poměrně dlouhá debata. Podotýkám, že v té době resort neměl ministra. Prachař rezignoval, nový ministr jmenován nebyl. Rozpočet obhajoval pan náměstek Feranec.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Nejprve si dovoluji rozpustit tam ten debatní kroužek dvou ministrů, jednoho předsedy poslaneckého klubu a jednoho věčně rušícího poslance. (Jmenovaní stojí před lavicemi ČSSD). Děkuji.

Potom vás všechny poprosím o klid. A teď poprosím pana poslance, aby pokračoval.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Byla kolem přípravy, protože alfou a omegou je příprava staveb. Pro vaši informaci, na rok 2015 je počítáno s velikou částkou 3,7 mld. Kč, z čehož 2 mld. Kč je pro investiční přípravu Ředitelství silnic a dálnic, 343 mil. Kč jsou neinvestiční prostředky na přípravu ŘSD, 1,2 mld. Kč je pro SŽDC. Pro Ředitelství vodních cest se pak počítá se 115 mil. Kč.

Veliká diskuse byla, protože nám bylo sděleno, že v této částce není počítáno konečně s realizací studie na rychlá spojení. Předpokládám, po dohodě tady, že padne pozměňovací návrh, aby s touto částkou bylo počítáno už jenom proto, že pan ministr financí, byť teď se k tomu nemůže přihlásit, tak jste všichni dopoledne slyšeli, že to je jeden ze zásadních bodů resortu dopravy.

Tolik asi k tomu. Výbor se poměrně velkou většinou postavil za tento rozpočet jednak z důvodu, že nemohlo být někomu vyčítáno, jaký rozpočet připravil, protože jeden ministr skončil, druhý ještě nebyl. Za další, fond je financiérem staveb a musí poslouchat pokyny ministra a bohužel je obětí situace, kterou nemá příliš šancí ovlivnit, a to je speciálně situace na Ředitelství silnic a dálnic. Pokud si vyžádáte bližší popis situace, Správa železniční dopravní cesty až na myslím 200, 300 milionů podle listopadových odhadů v letošním roce vyčerpá přikázané prostředky a zbylá částka, to bylo více jak 5,5 mld., ale bude to ve skutečnosti ještě výrazně více nevyčerpaných peněz, se týká Ředitelství silnic a dálnic.

Tolik asi zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Laudátovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Karel Šídlo. (Někteří poslanci vykřikli: S krátkým - Šidlo.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já již mnoho let, co jsem v Poslanecké sněmovně, se snažím věnovat problematice vysokorychlostních tratí a byl bych velice rád, kdybych se ve svém věku dožil také toho, že Česká republika nebude v Evropě tím ostrůvkem, který vysokorychlostní tratě obešly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP