(18.00 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacím návrhem na úpravu textové chyby v článku II bod 3 návrh zákona. Jedná se o přechodné ustanovení týkající se seznamu auditorů a asistentů auditora vedeného Komorou auditorů České republiky, který se formálně nahrazuje rejstříkem. Účelem tohoto přechodného ustanovení je zajištění návaznosti těchto záznamů na novou právní úpravu.

Za navrhovatele souhlasím s pozměňovacím návrhem Senátu a doporučuji Poslanecké sněmovně schválit projednávaný návrh zákona ve znění odsouhlaseném Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Nyní pan zpravodaj Jaroslav Klaška, který se vyjádří za rozpočtový výbor k usnesení Senátu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dobrý večer. Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, já se připojuji ke stanovisku pana ministra financí. Jedná se skutečně o velmi jednoduchou úpravu, kde zůstala načtena nějaká chybička, a tuto chybu návrh Senátu odstraňuje. Takže jsem pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, tedy novely zákona ve znění vráceném sem Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. V rozpravě se jako první vysloví pan senátor Petr Šilar a dále nemám žádnou další přihlášku. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Petr Šilar: Dobrý den, vážení páni poslanci, paní poslankyně. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Bylo tady avizováno, že skutečně pozměňovací návrh u daného tisku je velice stručný, a to v článku II bod 3 došlo k chybě. V původním návrhu bylo, že znění tohoto zákona je "přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona". Moji kolegové právníci na to přišli. Jako zpravodaj jsem navrhl tuto změnu, že místo "přede dnem" bude "ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona". Čili se skutečně jedná o věcnou chybu, která by ovšem způsobila komplikace v tomto zákoně jenom proto, že tam je změna jiného termínu. Děkuji a věřím, že tento návrh podpoříte, protože se jedná skutečně o věcné upravení zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Pokud nejsou přihlášky, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan senátor? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 209/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 209/4."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 87. Přihlášeno je 169, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi. Končím bod č. 4.

 

Budeme pokračovat bodem

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech,
a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
/sněmovní tisk 216/3/ - vrácený Senátem

Vítám mezi námi paní senátorku Vrecionovou. Konstatuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 216/4. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, Senátem vám byl vrácen návrh zákona, kterým se navrhuje novelizace zákona o investičních společnostech a investičních fondech a některých dalších zákonů na úseku kapitálového trhu. Hlavním cílem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na tyto změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dalším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi, co se týče terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Předkládaný návrh zákona dále obsahuje nepatrnou novelu zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, jejímž účelem je transpozice evropské směrnice, pokud jde o zamezení nadměrného spoléhání se na ratingy při investování do dluhových nástrojů. Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry, s Českou národní bankou a Asociací pro kapitálový trh České republiky. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačný výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy.

Návrh zákona byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy, jimiž dochází ke zpřesnění normativního textu z hlediska jeho srozumitelnosti. Ministerstvo financí s těmito pozměňovacími návrhy souhlasí. Vzhledem k uvedenému si vás dovoluji požádat o schválení navrženého zákona ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já děkuji, pane vicepremiére. Ještě než dám slovo dalším, dvě omluvy: paní poslankyně Olga Havlová mezi 18. a 20. hodinou a paní poslankyně Maxová od 19.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Zeptám se, zda se chce vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Fiala. Není tomu tak. Otevírám tím pádem rozpravu. Paní senátorka si přeje vystoupit? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Veronika Vrecionová: Děkuji. Dobré odpoledne. Budu velice stručná. Pozměňovací návrh, který schválil Senát, obsahuje pouze legislativně technické úpravy, které vygenerovala legislativa Senátu. Není tam vůbec nic sporného a věcně se nic nemění. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není. Paní senátorka si také nepřeje.

V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu, podle sněmovního tisku 216/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 216/4".

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 88. Přihlášeno je 172, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Končím bod č. 5. Děkuji paní senátorce, pokud ovšem nezůstává. Zůstává.

 

Otevírám bod

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 253/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 253/4. Paní senátorka, jak jsem řekl, zůstává.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, Senátem vrácený vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, obsahuje několik zásadních opatření, která reagují na aktuální situaci v sektoru družstevních záložen, zejména na nárůst rizik v sektoru samotném a následně i rizik pro fond pojištění vkladů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP