(11.30 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesl pozměňovací návrh, kterým se mění zákon č. 334/1990 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V článku 1 se bod 34 upravuje následujícím způsobem: V § 13 odst. 1 se vkládá písmeno a) pověřený obecní úřad. Ostatní písmena se upraví na b) až f).

V článku 1 se dále stávající znění bodu 35 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

§ 14. Pověřené obecní úřady:

a) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

b) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c),

c) projednávají přestupky podle § 20 odst. 1 písm. c) a správní delikty podle § 20a odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

Za třetí. V článku 1 se stávající znění bodu 36 zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním. § 15. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

a) udělují podle § 2 souhlas ke změně trvalého trávního porostu na ornou půdu,

b) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, zda jde o součásti zemědělského půdního fondu,

c) udělují podle § 9 písmeno 8 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do jednoho hektaru, a u dočasného odnětí vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,

d) kontrolují plnění podmínek jimi vydaných souhlasů včetně provádění rekultivací, dočasného odnětí a jimi uložených opatření k nápravě,

e) ukládají opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) a v § 3 odst. 4 a 6 a neplněním podmínek jimi vydaných souhlasů,

c) kontrolují plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) a v § 3 odst. 4 a 6 a jimi uložených opatření k nápravě,

d) udělují souhlas podle § 3 písm. a) odst. 1 k použití sedimentu z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu,

e) ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizují informace o zemědělské půdě, hodnotí stav půdy a informace předávají do evidenci informací o kvalitě zemědělské půdy,

f) zasílají podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidenci odnětí zemědělské půdy,

g) uplatňují podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,

h) udělují podle § 7 odst. 4 souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,

i) projednávají správní delikty podle tohoto zákona, nejsou-li k tomu příslušné jiné orgány zemědělského půdního fondu,

j) jsou dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivu na životního prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné jednomu hektaru,

k) vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

Za čtvrté. V článku 1 se stávající znění bodu 49 upravuje následujícím způsobem: V § 18 navrhovaný odst. 1 nově zní: Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. Pověřený obecní úřad žádost podle věty první posoudí a předá ji se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost podle věty první posoudí, a není-li příslušný k jejímu vyřízení, předá ji se svým stanoviskem krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti podle věty první příslušné Ministerstvo životního prostředí. Nachází-li se zemědělská půda na území národního parku, žádost podle věty první se podává u správy národního parku.

Za páté. V článku 1 se stávající znění bodu 50 upravuje následujícím způsobem: V § 18 navrhovaný odst. 6 nově zní: Orgány zemědělského půdního fondu zasílají stejnopisy jimi vydaných souhlasů s odnětím podle § 9 pověřenému obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází zemědělská půda tímto souhlasem dotčená, nebo její největší část, a to včetně dokumentace připojené k žádosti o vydání souhlasu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Adámek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den. Kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, pouze bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu vedenému pod sněmovním dokumentem 1749. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším do podrobné rozpravy je přihlášený pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh, který jsem načetl do systému, bohužel jsem si nezapamatoval číslo.

Je to změna v § 9 odst. 5, a to tak, že v tomto odstavci je uvedeno, že veřejné dopravní a nebo veřejné technické infrastruktury umísťované v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na základě vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany. Jedná se o výjimky. V této věci navrhuji, aby se slova "v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje" vyškrtla a místo nich byl uvedený text "ve vymezeném koridoru, který není v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje". Tolik můj návrh na změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení, pardon, paní zpravodajka.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Chtěla jsem dát přednost panu ministrovi, pan ministr se nepřihlásil. Já už nebudu zdržovat, budu velice stručná. Vy si určitě pamatujete, že v prvním čtení se tady odehrála docela bohatá diskuse, že tu byl návrh na zkrácení lhůty k projednání na deset dní. Já vám chci jenom poděkovat, že to neprošlo, že jste dali prostor, aby se zákon opravdu řádně prodiskutoval ve výborech, protože se jedná o zásadní zákon a diskuse byla potřeba. Ještě jednou vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: My děkujeme paní zpravodajce za tato slova. A já tedy po závěrečných slovech končím druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

15.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 154/ - druhé čtení

Vítám mezi námi pana senátora Miroslava Nenutila, který z pověření Senátu předložený návrh uvede. Prosím, pane senátore, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP