(15.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Kalousek, nový bod: Informace předsedy vlády o stavu odsouhlasování operačních programů České republiky s Evropskou komisí. Je to tak, pane předsedo? Ano. A chce to jako první bod příští úterý.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno je 170, pro je 60, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Chalánková, nový bod: Kauza Denise a Davida Michalákových v Norsku. Je to tak správně, paní poslankyně? (Bez námitek.) A přeje si to zařadit jako v tomto případě už první bod příští úterý.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 8, přihlášeno je 170, pro 95, proti 45. (Potlesk zprava.) Tento návrh byl přijat.

 

A já se v této chvíli zeptám paní poslankyně Černochové, protože ona navrhovala víceméně to samé, zda trvá ještě na jednom bodu, nebo zda bude akceptovat, že bude zařazen bod paní poslankyně Chalánkové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já moc děkuji za to, že poslanci a poslankyně podpořili návrh paní kolegyně. Je identický, takže stahuji svůj návrh.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji.

 

Pan poslanec Kolovratník, nejprve vyřadit bod 104, což jsou změny v orgánech Sněmovny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno je 170, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Potom ještě pan poslanec Kolovratník žádá, abychom na tento čtvrtek na 12.30 pevně zařadili body 105, 106, 107, 108 a 109, tzn. tento čtvrtek 12.30 pevně tyto body.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 10, přihlášeno je 171, pro 166, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A poslední bod je bod pana předsedy Stanjury: Informace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády o fungování státních organizací České dráhy a Správa železniční dopravní cesty v době ledové kalamity. Je s tím takto souhlas? (Poslanec Stanjura souhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 171, pro 96, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Já se zeptám ještě pana předsedy Stanjury, kam vlastně navrhoval ten bod zařadit, protože to jsem měl asi říci.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem navrhoval příští týden v úterý odpoledne po těch bodech, pokud budou prohlasovány, takže po bodu paní poslankyně Chalánkové, tzn. v tomto případě jako druhý bod v úterý příští týden.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. (Hluk v sále.) Bylo to jako druhý bod. Můžeme vzít za prokázané, že jsme o tom hlasovali? Není proti tomu námitek? (Nikdo se nehlásí.) Takže tak, jak to bylo navrženo na mikrofon, jako druhý bod v úterý, pevně zařazeno. Nikdo nežádá další hlasování. (Nežádá.) Děkuji. Tím jsme se vypořádali s pozměňujícími návrhy.

 

A ještě nám zbývá hlasovat o programu schůze jako celku. Takže já se ptám, kdo souhlasí, aby byl schválen celý návrh 23. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 172, pro 167, proti 2. Tento návrh byl přijat a pořad schůze schválen.

 

Přistoupíme tedy k prvnímu bodu schůze, kterým je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 277/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já vám předkládám tento návrh zákona do druhého čtení. Myslím si, že s detaily už jsme všichni byli seznámeni ve čtení prvním, takže já tímto končím svoji úvodní řeč. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro sociální politiku. Usnesení rozpočtového výboru a výboru pro sociální politiku byla doručena jako tisky 277/1 a 2. Ústavně právní výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj usnesení dosud nedoručily.

Prosím zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec František Laudát, aby se ujal slova.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Tady existovala dohoda všech předsedů politických klubů. Takže pan předseda rozpočtového výboru Václav Votava si osvojil návrh vzešlý z této dohody, a co jste obdrželi, tak jak jste avizoval, pane předsedo, je usnesení rozpočtového výboru. Všem je vám to známo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pověřeného zástupce ústavněprávního výboru, zda chce vystoupit. Není tomu tak. Zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Pan poslanec Petrů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj vzhledem k turbulencím, které kolem tohoto zákona probíhaly, tento zákon neprojednal. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A prosím pana poslance Beznosku, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku, aby rovněž vystoupil a seznámil nás s jednáním výboru.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Výbor pro sociální politiku podpořil komplexní pozměňovací návrh, který přijal výbor rozpočtový, tzn. ten návrh, který byl předmětem té široké sněmovní shody. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Tím jsme vyčerpali úvodní slova a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to přihlášku pana poslance Marka Bendy, kterému rovnou udělím slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vím, že se nikomu k platům poslanců a vůbec vládních činitelů mluvit nechce, a já nebudu příliš dlouho mluvit o jejich výši a o tom, o kolik měly nebo neměly být zvýšeny, protože myslím, že to všichni víte a znáte. Můžeme se samozřejmě na věc dívat optikou toho, že si platy o 11, 3, 7, 14 % zvyšujeme nebo že si je o 14, 11, 28 % snižujeme, protože všichni víme, jaká měla být výše platů v příštím roce. Můžeme se bavit také o tom, jestli opravdu je od nás rozumné a správné se odvázat od systému, který byl někdy na začátku vládou tehdy Vladimíra Špidly nastaven, že je vázán na průměrný plat ve veřejné sféře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP