(18.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já osobně budu plédovat za to, abychom se zabývali jakýmsi kompromisním řešením, protože na druhé straně uznávám to, co ministerstvo říká, že je třeba, aby i ti, kteří nejsou zastoupeni a mají náklady s vymáháním konkrétní částky, určitou částku jako paušál získali, protože prokazování těch konkrétních vynaložených výdajů v zásadě není efektivní. Tak já bych byl pro model, kde by se přiznávaly náklady v nižší výši než u těch, kteří jsou kvalifikováni, tzn. u těch, kteří jsou zástupci, jako advokáti a další, ale aby se přiznávaly pouze těm, kteří vymáhají ony pohledávky prostřednictvím svých právníků, tzn. motivovali bychom např. banky a pojišťovny, aby vymáhaly tyto pohledávky přímo. Pak by získaly ony náklady alespoň v částečné výši, ale nikoliv aby si najímaly soukromé společnosti či přeprodávaly tisíce pohledávek někomu jinému, kdo by poté z nich udělal ten byznys na druhou. (Hluk v sále.)

Je to tedy model, o kterém bych rád diskutoval. Neříkám, že je ten nejlepší. Vím, že se ozývají názory na to z obou stran. Nezávidím ministerstvu, že muselo předložit návrh, na kterém muselo najít určitou shodu, takže v tomto smyslu to není výtka vůči Ministerstvu spravedlnosti. Naopak, já děkuji za to, že ten návrh byl předložen, ale říkám, že bych rád do toho dal ještě ten jiný pohled, tzn. zabránit tomu, aby docházelo ke zneužívání tohoto nového institutu k vytváření dalších pohledávek tím, že náklady řízení budou dostávat už nejen advokáti, které mimochodem vyhláškou paní ministryně velmi razantně omezila, a to si myslím, že byl správný krok, ale ještě další, byť můžeme mluvit o spíše bagatelních případech.

Takže tolik jen na úvod té debaty. Nechci dlouho zdržovat, proto jen několik poznámek k této věci. Budu rád, když tento tisk budeme projednávat na jednání ústavněprávního výboru co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi ústavněprávního výboru. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se s dovolením připojím k diskusi ostatních členů ústavněprávního výboru i tady před plénem. Pokusím se být stručný a reagoval bych na vystoupení předřečníků.

Samozřejmě návrh vítám. Koneckonců nemohu být kritický k návrhu své vlastní paní ministryně. Vystoupení bych rozdělil na dvě části. Především bych rád řekl, že jsme se dostali k úpravě exekucí zaměřených na společné jmění manželů, protože to byla má první interpelace v životě, kterou jsem učinil v této Sněmovně a která se týkala právě tohoto ustanovení, kdy jsem upozorňoval na to, že občanský soudní řád v této části vlastně neguje veškeré změny, které se udály v novém občanském zákoníku a které se staly v hmotném právu.

Mám trochu snad obavu z toho, že podle navrhované úpravy je kladen velký důraz na to, aby se všechny smlouvy vkládaly přes notáře do veřejného seznamu, což mám obavu z hlediska praxe, že ne vždy manželé budou dodržovat, ne vždy to splní, a až se dostanou do problémů, bude už pozdě. Je tam několik otazníků, jak bude toto ustanovení v praxi fungovat. Já jsem připraven v podrobnostech na debatu v ústavně právním výboru. Jenom bych tuto otázku chtěl krátce také vyzvednout. Je otázka, zda by prostý návrat do právní úpravy před 1. 1. 2013 nebyl v tomto případě vhodnější. (Hluk v sále.)

Druhá část mého vystoupení se týká úpravy občanského soudního řádu, co se týče náhrad nákladů nezastoupených účastníků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego, druhou část nám budete asi muset ještě zopakovat, pokud tady kolegové, zvláště předsedové poslaneckých klubů... (dívá se vpravo) ... nepřenesou své závažné jednání ven. (Poslanec Blažek pronáší poznámku, které není rozumět. Veselo vpravo.) Říkal jsem předsedové poslaneckých klubů, nejenom ten váš, pane kolego Blažku (s úsměvem).

Děkuji za uklidnění a poprosím pana kolegu Vondráčka, aby pokračoval.

 

Poslanec Radek Vondráček: Teď, jestli jsem si zapamatoval, co jsem chtěl přesně říct (s úsměvem).

Takže co se týče náhrad za vlastně ne právní zastoupení v rámci občanského soudního řízení, tady plně sdílím obavy, které měl můj předřečník kolega Tejc. V tuto chvíli existuje česká justice na principu, že náhrady jsou přiznávány pouze účastníkům zastoupeným advokátem. Jsem si vědom ústavního nálezu, který byl publikován pod číslem 39/13, kde se k této problematice Ústavní soud vyjádřil v tom smyslu, že takováto úprava, kdy zastoupený nemusí dokládat, jaké vynaložil náklady, a je mu přiznána paušální náhrada oproti nezastoupenému, že se jedná o porušení rovnosti a čl. 37 Listiny základních práv a svobod. Tak samozřejmě toho jsem si vědom. Nicméně jsem velmi kritický k tomu, aby byly skutečně přiznávány nějaké finanční odměny v dnešní terminologii obecným zmocněncům. Já mám praktickou zkušenost ze soudů, že obecní zmocněnci jsou hlavní překážkou činnosti soudu. Jsou to často různého typu kverulanti, kteří podávají nesmyslná dlouhá a rozsáhlá podání a svým způsobem jsou jaksi přítěží celému soudnímu řízení. A i když ty náhrady budou nižší, nebo se budeme bavit opravdu jenom o stokorunách za takový režijní paušál, tak i těch několik set korun bude těm dotyčným stát za to, aby nabízeli své, v uvozovkách, právní služby a sepisovali takováto podání. U podání, která budou stát několik set korun, si sami umíte udělat představu, nakolik budou kvalitní.

Advokát, aby se stal advokátem, musí splnit celou řadu kritérií. Musí mít vystudovanou vysokou školu v oboru právo, musí absolvovat povinnou praxi, musí složit advokátní zkoušku, musí být řádně pojištěn. To všechno potom je nějaká záruka toho, že občanské soudní řízení probíhá v určité kvalitě. A já jsem pořád ještě neztratil tu naivní představu, že advokát je pomocníkem soudu a justice a že dobrý advokát je přínosem pro justici a je součástí celého systému.

Tady se nám otevírají dvířka pro určité obecné zmocněnce, nebo řekněme i snad i právnické osoby, které by si mohly tímto způsobem částečně řešit svůj byznys. Když jsem si přečetl toto podání, musím souhlasit s tím, že bych si to uměl představit u právnických osob, které si zajišťují soudní řízení prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Zkrátka když ta firma má nějaké právní oddělení a ten právník chodí na soudy a řádně zastupuje ten subjekt, pak ano, pak je v pořádku, aby měl příslušnou náhradu. Ale jsem velice rozpačitý nad tím, aby měla být přiznávána odměna i osobám jiným.

Budeme mít spoustu prostoru v ústavněprávním výboru, abychom se k tomu vyjádřili. Ale jestliže ty připomínky zazněly i z jiných stran, tak jsem se chtěl za hnutí ANO alespoň stručně připojit do této diskuse. Snad jsem vás moc nezdržel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní za klub TOP 09 s přednostním právem pan poslanec František Laudát, po něm pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tedy přiznám, tohle je možná první z těch střípků, které mají vyřešit jisté penzum problémů. Protože hodně se mluví o tom, jak se vlastně vypořádat s tím, že vznikne nějaké manželství, že nebudou nebo budou platit předmanželské smlouvy, pak vlastní průběh, když dojde k rozvodu.

Bohužel celou tu dobu je tady neuvěřitelný hluk, takže v zásadě se přiznám, že mně úplně unikají základní věci, které se tady snažila vysvětlit velice detailně paní ministryně a následně i pan zpravodaj. Já bych poprosil, jestli by někdo z vás v závěrečné řeči mohl říct úplně základní body, jak to vlastně půjde. Protože skutečně nebylo rozumět. Je mně líto, ale já bych byl nerad, abychom na něco kývali. (Hluk v sále trvá.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP