(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů. Prosím zpravodaje pana poslance Radka Vondráčka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom zkonstatuji, že se podařilo na ústavněprávním výboru udržet diskusi v intencích původního návrhu a soustředit se skutečně na smysl toho návrhu, tedy prodloužení lhůt. Mohu zde sdělit, že po odůvodnění člena návrhové skupiny pana Tejce a zpravodajské zprávě pana poslance Marka Bendy a po rozpravě ústavněprávní výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala v tomto návrhu zákona změnu a doplněk spočívající v tom, že v článku I bod 1 se zrušuje.

Tolik vzhledem k času vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer, paní předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Navázal bych tady na to, co řekl v úvodu kolega poslanec Jeroným Tejc.

Ano, máme pozdní datum. A proč se tento návrh zákona projednává až po takové době od té doby, co byl předložen, to by si měla vládní koalice sama hrábnout do svého vědomí, proč to propadlo minulou schůzí, proč to říkáme dneska. Chápu, že by bylo dobré to projednat co nejrychleji, ale pánové, tu časovou prodlevu, pánové z vládní koalice, za tu si tedy můžete sami, to se na mě nezlobte!

Chtěl bych tedy konečně využít toho, když tenkrát byla svolána mimořádná schůze k tomuto problému, kterou iniciovaly dva poslanecké kluby a kterou vládní koalice neschválila - program té schůze, aby ta schůze mohla proběhnout, tak abych se konečně vyjádřil k tomu, co mělo být předmětem té schůze. Postupný běh událostí mi dává za pravdu, že ten náš požadavek, aby k tomuto tématu byla svolána mimořádná schůze, byl nanejvýš oprávněný.

Premiér, nepřítomný premiér Sobotka, nás tehdy vyzval k tomu, abychom ty připomínky zaslali jemu na Úřad vlády, a že se dají řešit v rámci interpelací. Tak po odpovědi, kterou jsem od premiéra Sobotky dostal na své dotazy, které jsem mu zaslal, si to opravdu, ale opravdu vůbec nemyslím.

V dopise premiér Sobotka na mé dotazy odpovídá - cituji: "Vláda premiéra Nečase nevzala vůbec v potaz tehdejší doporučení opozice, jmenovitě některých poslanců ČSSD, že realizace zákona č. 428/2012 Sb. bude velmi komplikovaná v souběhu s transformací pozemkových úřadů a bývalého pozemkového fondu. Naše obavy z toho, že nový úřad, na který padne největší objem podaných žádostí, nebude schopen se řádně připravit na provádění zákona, se naplnily." To cituji slova premiéra Sobotky, nebo jeho odpověď. "Návrh na odložení této transformace o dva roky neprošel."

A já se tedy ptám torza vlády, které je tady přítomno, nepřítomného pana premiéra Sobotky: A proč tedy vláda, když si toho pan premiér Sobotka byl vědom, nekonala v této věci, když si byl vědom, že to jsou termíny, které nejsou reálné? Proč sama vláda nepřišla s tímto návrhem, když si toho byl vědom? Proč to zůstalo na poslancích? Proč to museli iniciovat sami poslanci, když pan premiér Sobotka, jak sám v odpovědi píše, věděl, že ty termíny jsou nerealistické a nesplnitelné? Rád bych znal odpověď premiéra Sobotky, ale není přítomen.

Dále cituji z jeho odpovědi: "I když současné vedení SPÚ přijalo organizační opatření k řešení této situace, je nutné si uvědomit, že k plné nápravě stavu nemůže dojít." Stejná otázka: Pokud si tohoto byla vláda a premiér Sobotka vědomi, proč nepřijali sami a nekonali, aby došlo k nápravě, aby tyto věci byly řešeny tak, jak časově je vyžadováno?

Dále píše v odpovědi: "Vláda premiéra Nečase prosadila přes četné připomínky ze strany opozice i odborné veřejnosti nerealistické lhůty. Případy, které vyžadují složitější prověření majetkových vztahů, si vyžadují rozsáhlé rešerše archivních materiálů." To jen dokládá dřívější slova. Dále zde premiér Sobotka uvedl, že existuje právní názor, že novelizované znění zákona nelze uplatnit retroaktivně. Jsem tedy rád, že od zpravodaje tady zaznělo, že na výboru to bylo projednáno a že tato pochybnost tedy neexistuje a že je možno tyto lhůty prodloužit.

Dále je pro mne velmi zarážející - a teďka prosím přítomné poslance, aby zbystřili pozornost, co v odpovědi napsal premiér Sobotka: "Poněkud odlišný je postup při vydání věci než zemědělské nemovitosti. V těchto případech, jde o menšinu případů, je možno v případě úspěšné žaloby očekávat případné další náklady pro státní rozpočet, náhradu ušlého zisku, soudní výlohy apod. V tomto případě je nutné si uvědomit, že do této kategorie padnou i případy, kdy si příslušná povinná osoba nebude jista, zda má k vydání dojít, a postoupí rozhodnutí na příslušné soudy. V tomto případě je nutné považovat takové výdaje za odůvodnitelné." Čili řekněme si to jednodušeji. Ty miliardy, které na církevní restituce přijdou, nemusí být konečné. A sám premiér Sobotka přiznává a připouští, že to státní rozpočet může stát ještě mnohem více peněz v případě žalob ze strany církví za prodlevy. Premiér Sobotka bohužel není přítomen, takže na to nemůže odpovědět.

Dále bych ještě zmínil, že se vyhnul odpovědi v tom dopise, který jsem zaslal, na dvě otázky: Jaké kroky chystá vláda a Ministerstvo zemědělství pro řešení již velmi značného zpoždění, které sám premiér v dopise připouští a uznává? Na tuto otázku jsem žádnou odpověď nedostal. A z toho, co se kolem tohoto vydávání církevního majetku děje, víme, že ani vláda ani Ministerstvo zemědělství žádné kroky nechystají a nechaly to prostě na poslaneckém návrhu.

Dále jsem se tázal na to, proč stanovisko vlády bylo neutrální k tomuto poslaneckému návrhu pouze v případě, že k němu nebudou žádné pozměňovací návrhy. Opravdu nechápu logiku tohoto stanoviska vlády, věcný argument, věcné důvody, proč prodloužit tyto lhůty. A vláda to podmiňuje tím, že k tomu má neutrální stanovisko, když si je vědoma, že všechny termíny a lhůty byly překročeny, a navíc ještě pouze za předpokladu, že nebudou pozměňovací návrhy.

Sám jsem k tomu připravil tři pozměňovací návrhy, které jsou nahrány v systému, a v další diskusi bych se k nim chtěl potom dále vyjádřit.

Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, který je dalším přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, když tady běžela diskuse v prvém čtení, tak jsme požadovali nějaká jednání po panu premiérovi nebo ministrovi zemědělství. Ani jeden tady není. Samozřejmě můj názor na takovéto chování vůči církvím, které tady 40 let a spíš ještě více trpěly, desítky, desítky let, i fašistické zloby obrovské, přijde mi to nanejvýše nenormální.

Chtěl bych tady slyšet, jestli pan premiér dojednal s Ekumenickou radou církví, že oni posečkají, chápou ty problémy. Předpokládám, že to tak bude. Ministr zemědělství je taky bůhvíkde, asi je omluven, nevím, nechci se do něj strefovat. Takže odpovědi se nedočkáme.

Z toho důvodu mi dovolte, abych si jménem klubu, je to zejména kvůli těmto dvěma pánům, vzal jménem klubu TOP 09 přestávku v délce trvání - kolik to je? - 22 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy. Klub TOP 09 si bere přestávku 22 minuty a mně nezbývá nic jiného než přerušit jednání dnešní do zítřka do 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat dle schváleného programu. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP