(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní bychom hlasovali o návrhu vyčlenit pro třetí čtení zákonů ve středu od 14.30 do 16 hodin ještě čas místo času mezi 12. a 14.30.

Rozhodneme hlasováním číslo 102. Ptám se, kdo je pro rozšíření toho termínu třetích čtení. Kdo je proti změně, kterou určuje jednací řád? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102, z přítomných 165 pro 120, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat poslední návrh, který tady mám, to je, že bychom dneska jednali o zákonech a hlasovali o nich jak po 19., tak po 21. hodině vzhledem k tomu, že jsme si na tuto dobu objednali senátory.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro to, jednat a hlasovat po 19. a 21. hodině dnešního dne. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 165 pro 109, proti 32. I tento návrh byl přijat. Budeme tedy jednat o zákonech po 19. i 21. hodině dnešního dne.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které se týkaly programu schůze. Budeme se tedy schváleným pořadem řídit. Ještě než přistoupíme k bodu číslo 5, který byl takto přijat, hlásí se pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, poslanecké kluby ČSSD a hnutí ANO zavetovaly náš návrh na zařazení mimořádného bodu týkajícího se... (Námitka z pléna.) Pardon, omlouvám se, KDU-ČSL a ANO. Zavetovaly náš návrh na zařazení mimořádného bodu týkajícího se kontroly Ministerstva dopravy. My do určité míry a z určitého úhlu pohledu dokážeme pochopit vaši snahu zamést některé věci pod koberec, ale nedomnívejte se prosím, že tím, že se o těch problémech nebude mluvit, že neexistují. Ony existují a my nemůžeme rezignovat na kontrolní roli Poslanecké sněmovny, zvláště v některých velice křiklavých případech.

Takže dovolte, abych vás informoval, že poslanci klubu ODS a TOP 09 během následujících hodin do Kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny doručí žádost o svolání mimořádné schůze s jediným bodem - Návrh na zřízení parlamentní vyšetřovací komise v resortu dopravy v oblasti veřejných zakázek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Začneme pořadem schůze a já předám řízení panu kolegovi, který bude řídit tento začátek. My se tady budeme střídat až do vyčerpání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme se tady střídat nejen do vyčerpání, ale až do roztrhání těla.

 

Zahájil bych po sériích pozměňovacích návrhů k programu - prvním bodem našeho jednání je bod číslo

5.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka
a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o státní službě
/sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. O služebním zákonu se zde ve Sněmovně mluví již několik měsíců. Já připomenu, že 10. září jsme ve třetím čtení schválili novelu zákona o státní službě. S přijetím tohoto zákona souvisí právě tento tisk, kterým se mění dalších 57 zákonů, zejména tedy v oblasti jmenování a odvolávání. Mění se kompetenční zákon. Mění se zákony vztahující se k ústředním správním úřadům, zákony vztahující se k ostatním správní úřadům a fondům. Mění se také další zákony, které se dotýkají právních vztahů budoucích státních zaměstnanců. (Neustálý hluk v sále, přerušen předsedajícím.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče, dovolím si vás přerušit a požádat ctěné kolegy o klid. Jak řekl pan předseda poslaneckého klubu ČSSD, měníme jenom 57 jiných zákonů. Myslím, že to si zaslouží klid. Děkuji.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já bych jen uvedl ve své krátké úvodní řeči to, že široká politická dohoda ze srpna, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny, se dotkla i tohoto zákona. Byl tedy zpracován poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, který tu původní předlohu do značné míry mění, a ten zde jistě bude představen. Tolik na úvod.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 242/2 a 3. Prosím nyní pana zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jana Chvojku o slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, ano, řekl jste to správně, dne 16. září 2014, to je minulé úterý, se tímto tiskem zabýval ústavněprávní výbor na své 19. schůzi a přijal usnesení č. 69, které zní takto:

Po vyjádření náměstka ministra vnitra dr. Ing. Jiřího Nováčka, člena návrhové skupiny poslanců poslance Mgr. Jiřího Junka, zpravodaje poslance dr. Jana Chvojky a po rozpravě ústavněprávní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky - každý je máte na svých stolech a ve svých počítačích,

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru,

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu provedl příslušné legislativně technické úpravy

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl - a posléze se přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu, který už jsem předkládal na půdě ústavněprávního výboru, ale nyní bych vám ho chtěl krátce zdůvodnit.

Souhlasím s navrhovatelem i zpravodajem, že se ústavněprávní výbor pokusil opravdu promítnout maximálně zákon o státní službě v platném znění - dosud neschváleném Senátem, ale v tom, co jsme schválili v Poslanecké sněmovně - do celé řady jiných předpisů, a s nejlepším vědomím a svědomím vám říkám, že je to možné schválit. Že se najdou nepochybně další chyby a problémy, tím jsem si téměř jist, už kvůli času a prostoru, ve kterém se to dělalo. Přesto tam zůstává jeden problém a mrzí mě, že ÚPV tento problém nedořešil, to je problém vztahu k lustračnímu zákonu.

Původní návrh předkladatelů předpokládal, že ministři budou vyňati z působnosti lustračního zákona. Ovšem tím, jakým způsobem došlo k přepracování zákona o státní službě, je zcela zjevné, že ministr se stává autoritou - proti původnímu návrhu zpracovávanému skupinou kolem pana ministra Dienstbiera, kdy ministr měl být jenom figurkou, které vládne státní tajemník, tak proti tomuto návrhu změny, které byly iniciovány v Poslanecké sněmovně, vedou k tomu, že ministr skutečně bude vládcem svého resortu, bude rozhodovat i o personálních rozhodováních a bude součástí této státní služby. Pak se mi zdá naprosto nemožné a nespravedlivé, abychom po všech vedoucích pracovnících požadovali, aby oni splňovali podmínky lustračního zákona, a ministra a jeho náměstky z tohoto vyjímali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP