(18.00 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Začlenění této platby do zákona o správních poplatcích umožňuje úřadům lépe řešit stížnosti žadatelů na vyměřování a vyřizování správních poplatků, a posiluje tak procesní práva žadatelů. Návrh zákona na základě naléhavých požadavků praxe zavádí také nový správní poplatek za podání návrhu na určení právního vztahu a poplatek za podání návrhu na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy. Výše správního poplatku za spory ve veřejnoprávních smlouvách v položce 25a sazebníku je odstupňována podle výše předmětu peněžního plnění, je však na rozdíl od poplatku soudního omezena maximální výše, a to do částku jeden milion korun. Pokud se jedná ve sporném řízení o určení právního vztahu nebo jde o spor veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění, správní poplatek je stanoven na 2 tisíce korun.

Uvedený návrh zákona projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a jednomyslně doporučil jeho schválení ve znění pozměňovacího návrhu. K tomuto pozměňovacímu návrhu nemám žádné výhrady. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 203/1. Prosím pana zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jiřího Koubka, aby se ujal slova a seznámil nás s projednáváním.

 

Poslanec Jiří Koubek: Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedo. Jak už bylo řečeno panem ministrem, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se touto problematikou zabýval na své 13. schůzí dne 2. září. Doporučil Poslanecké sněmovně tisk 203 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Stalo se tak po odůvodnění paní Adriany Krnáčové, náměstkyně pana ministra vnitra, a mé zpravodajské zprávě. Zároveň mě výbor zmocnil, abych vás s tímto usnesením seznámil, což také činím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Ještě chvíli vyčkám, aby diskusní skupinky na pravé části dokončí své rozhovory. Děkuji.

Otevírám obecnou rozpravu. Ještě chci informovat, že paní poslankyně Nohavová hlasuje s kartou číslo 1.

Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda v této fázi, de facto neproběhlé obecné rozpravě, je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Žádný návrh nepadl. Zahájím tedy podrobnou rozpravu a ani do ní nemám žádnou přihlášku, takže ji končím. Ještě jednou se zeptám na závěrečná slova. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom mohli hlasovat, končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem

18.
Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů)
/sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

Tento tisk byl přerušen ve středu 17. 9. v obecné rozpravě, kdy na řadě s řádnou přihláškou byl pan poslanec Grospič, takže mu dám slovo. Poprosím pana ministra, aby zaujal společně s panem zpravodajem místo u stolku zpravodajů. Po panu poslanci Grospičovi se připraví pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, nebudu tu rozsáhle zdržovat diskusi úvahami o vojenském prostoru Brdy, nicméně cítím za povinnost se k nim také vyjádřit, protože jsem měl možnost několikrát vojenský prostor navštívit, hovořit s většinou starostů, zejména ze středočeské části, a vím, že názory starostů ve středočeské části a plzeňské části jsou odlišné k budoucnosti brdského prostoru. Ale chtěl bych také podotknout, že i na plzeňské straně mezi občany převažují názory, které směřují k zachování Brd, a vede je k tomu zejména obava o to, co se bude dít potom s celým brdským prostorem, jestli skutečně bude, nebo nebude uchráněn snah developerů nějakým způsobem parcelovat tento unikátní přírodní útvar, který byl zachován díky vojenskému prostoru.

Pokud tu padla řada otázek, které se týkaly historie vojenského újezdu, tak bych chtěl říci, že vznikl usnesením vlády 19. února 1926, čili má v dějinách Československa i současné České republiky tento prostor jako vojenský výcvikový prostor svou hlubokou historii. A není to otázka jen vyrovnání se nějakým způsobem s tím, že by tam bylo bráněno lidem vykonávat volební právo. Pokud o tom hovořil pan ministr, tak bych chtěl podotknout, že se podle statistik týká v současné době asi zhruba 35 obyvatel a týká se to pouze ve vztahu k otázkám volení své územní samosprávy, tedy obcí, nikoli voleb do vyšších územně samosprávných celků, anebo dokonce voleb do komor Parlamentu České republiky nebo evropských voleb. Takže je potřeba tuto otázku takto rozlišovat.

Chtěl bych také upozornit na jednu obavu, která často zaznívá v diskusích právě s občany a starosty kolem Brd, a to je to, že vlastně likvidace tohoto prostoru je pro vládu a pro určité snahy, které za tím stojí, velice jednoduchá, protože na rozdíl od ostatních vojenských prostorů je téměř majetkoprávně vypořádán celý ve prospěch vlastnictví České republiky, českého státu. Možná že by tato logika měla vést naopak k tomu, že český stát tam nemusí platit pronájem za pozemky a může z hlediska nákladů a rozsahu jej využívat k cvičení české armády. Z tohoto pohledu bych chtěl ještě poukázat i na to, že proklamované zřízení chráněné krajinné oblasti nejde ruku v ruce se zrušením vojenského újezdu. K tomu také bude směřovat jedna z otázek na pana ministra, jak vlastně daleko pokročily tyto přípravy a proč souběžně není předkládána do Poslanecké sněmovny ani zákonná úprava na zřízení chráněné krajinné oblasti.

V tento moment si myslím, že otázek kolem potenciálního zrušení vojenského újezdu Brdy, parcelování a budoucnosti jedinečné brdské přírody je vícero, a proto sám podpořím pozměňovací návrhy zákonů tak, aby prostor vojenského újezdu Brdy byl z předloženého návrhu zákona vyjmut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Grospič. Nyní má slovo pan poslanec Petr Bendl, který zde není, takže jeho přihláška propadá nakonec. Pokud se nedostaví do konce obecné rozpravy, tak propadne úplně, zatím propadá na konec.

Nyní vystoupí pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, v diskusi k projednávanému zákonu jsme se dozvěděli dvě zajímavé věci. Za prvé, že hnutí ANO chce na území Brd vystavět lunapark, postavit sjezdovky, lanovky, záchytná parkoviště, penziony či bobové dráhy, a nenávratně tak zničit nádhernou a zachovalou brdskou přírodu. Potvrzují se tak mé obavy, které jsem zde již vyjádřil během projednávání tohoto zákona v prvním čtení -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, že vám vstupuji do řeči, ale hladina hluku je opravdu neúnosná a zase nás tu není tolik, takže prosím, abyste se ztišili a umožnili panu poslanci argumentovat v důstojné atmosféře.

 

Poslanec Michal Kučera: Potvrzují se tak mé obavy, které jsem zde již přednesl během projednávání v prvním čtení a během jednání ve výboru pro životní prostředí.

Druhým zajímavým zjištěním je, že pan předseda Hamáček, jak tu uvedl v předchozí diskusi, nevěří, že máme dostatečné zákony, které by dokázaly brdskou přírodu ochránit i bez vojenského újezdu. Trochu se panu předsedovi Hamáčkovi nevidím. Ministr životního prostředí pan Brabec již jednou podlehl nátlaku lobbistů z řad teplárenského sdružení a je možné, že příště podlehne lobbistům ze strany developerů podporovaných hnutím ANO. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP