(16.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Ústavní soud se již vyslovil, že zrušení voleb nelze brát jako trest za porušení volebních předpisů, nýbrž jako prostředek k zajištění legitimity zvoleného orgánu. Rozhodující je pravděpodobnost vlivu volební vady nebo volebního deliktu na volební výsledek v konkrétních volbách s konkrétními voliči na konkrétním místě. To jistě nevylučuje, aby kandidát, který se dopustil závažného volebního deliktu, například podvodu nebo podplácení, nebo tedy kupování hlasů, nebyl diskvalifikován, a to pro trestný čin § 351 trestního zákoníku. V reakci na situaci, jež nastala ve všeobecných volbách do zastupitelstev měst a obcí v roce 2010 totiž Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem vnitra novelizovalo trestní zákon v ustanovení § 351, a to o rozšíření skutkové podstaty trestného činu maření voleb a referenda.

Otázka kupování hlasů byla řešena již ve všeobecných volbách do zastupitelstev obcí konaného ve dnech 15. a 16. října 2010, mimo jiné též v městě Český Těšín. Otázkou kupování hlasů v Českém Těšíně se na základě soudního přezkumu voleb zabýval Krajský soud v Ostravě a následně též Ústavní soud. Ve městě Český Těšín se z tohoto důvodu opakovalo hlasování. Děkuji za tuto otázku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana poslance, jestli má doplňující otázku. Nemá, odpověď byla úplná a jasná. Děkuji i panu ministrovi.

Další interpelací, devátou v pořadí, bude interpelovat pan poslanec František Laudát pana nepřítomného ministra Antonína Prachaře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nemá smysl, měl jsem na dnešek připravených čtyři pět interpelací, s jednou jsem se nedostal do losování interpelací. Nemá to smysl. A řeknu jenom to, co jsem řekl již dopoledne. Já nejsem zvyklý interpelovat a za svoji politickou kariéru jsem tady interpeloval jednou, což tedy tehdy předseda Sněmovny pan Zaorálek peprně okomentoval, byť to bylo v éře Topolánka. Nicméně musím říct, že situaci na Ministerstvu dopravy považuji za už tak alarmující, že by vláda neměla čekat na to, udělat případnou změnu nebo přijmout nějaká opatření po komunálních a senátních volbách.

To, co jsem chtěl interpelovat, jestli to můžu takto zneužít, tak to je: D11, vpašovávání některých úkonů, nevypořádání pozemků, a přesto uzavírání dodatků. D jednička. Změny času, porušování tendrů, a prosím, týká se to všechno, co už padá na vrub tohoto pana ministra. On by mně to možná vyvrátil, že to tak není, ale i z dostupných zdrojů z médií probleskává sem tam něco, že to tak je. Změna projektu, to znamená neufinancovat to z evropských peněz. A sami vidíte, že se nám začínají média a veřejnost vysmívat, že stát má peníze, a dálnice nestaví. Absurdní situace.

Proto já stahuji všechny svoje interpelace. A skutečně navrhnu, a není to ve zlém úmyslu, nechci z toho třískat politický kapitál, ale těch interpelací k různým tématům na dopravu je tady tolik, je to prostě naprosto zběsilá situace - jak dál se bude postupovat s provozovatelem mýtného systému, jak to bude s dalšími investicemi. Nevyčítal bych mu, naopak se ho zastanu třeba při tom nečerpání peněz z Fondu dopravní infrastruktury, protože tu situaci znám, co se každý rok odehrává. Nicméně musím říct, že skutečně ta situace je alarmující, a je mi líto, že tam jsou doničovány i poslední zbytky toho, co ještě v tomto resortu fungovalo. A je to zlé pro tuto republiku.

Takže děkuji a prosím, aby všechny moje další interpelace dneska byly staženy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, rád tak učiním. Další interpelací po stažené interpelaci pana poslance Laudáta následuje stažená interpelace pana poslance Stanjury a následuje další, jedenáctá, interpelace pana poslance Martina Novotného na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci elektronizace veřejné správy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane ministře, letos v dubnu jste oznámil zastavení prací na některých zásadních projektech elektronizace veřejné správy, konkrétně jde o projekt e-Sbírka, projekt e-Legislativa. V obou případech jde přitom o projekty, které by mohly vést k významným úsporám nákladů.

Jako bývalý primátor jsem si dobře vědom prostředků vynakládaných například obcemi na povinné pořizování tištěných originálů Sbírky zákonů, jejich následnou archivaci a podobně. To však zdaleka není jediný potenciální přínos těchto projektů. Mohou sehrát důležitou roli i ve snaze o celkové zjednodušení našeho legislativního prostředí, zprůhlednění procesu přijímání zákonů, eliminaci chybovosti těchto procesů a jejich celkové zkvalitnění legislativy jako takové. Sekundárním efektem můžou být velké úspory ekonomické, úspory na ministerstvech, o kterých tato vláda často hovoří, ve státní správě vůbec, a tak dále, a tak dále. Navíc připomínám, že závaznou elektronickou publikaci sbírek zákonů a mezinárodních smluv zavedli úspěšně už ve 12 státech Evropské unie. Tehdy ta argumentace byla taková, že nejde využít evropské prostředky, prostředky ve státním rozpočtu nejsou, peníze tedy nejsou a budeme pokračovat, až budou.

Moje otázka tedy logicky směřuje k tomu, co se v této věci odehrálo v minulých pěti měsících, zda se nějak práce, jakákoliv příprava tohoto projektu znovu rozběhla, došlo k nějakým modifikacím, jaká je časová vize přípravy, zahájení, implementace. Jaký je zkrátka aktuální stav a vaše plány v této oblasti, nebo jestli to skutečně znamenalo, že se neděje nic, že se čeká na ty peníze, protože to v dnešní době také může také být čekání na Godota. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra vnitra o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, se vším, co tady zaznělo, souhlasím. To znamená, o potřebnosti projektu e-Sbírka, e-Legislativa. Bohužel se jedná o projekt, jehož náklady jsou odhadovány v řádu několika set milionů, téměř částce blížící se miliardě korun. My jsme stáli před rozhodnutím, jestli dále pokračovat z národních zdrojů, anebo jestli tento projekt pozastavit a pokusit se ho uplatnit v příštím plánovacím období. Rozhodli jsme se vzhledem k tomu, že jsme ty potřebné finance prostě neměli, že tento projekt jako prioritní projekt předložíme v rámci příštího plánovacího období, to znamená v období 2014 plus.

Tento projekt je udělán, dokončen, je dokončen k tomu, aby mohl být podán v rámci žádosti o evropské peníze. Předpokládáme takovou časovou osu, že by tento projekt byl podán ve druhém čtvrtletí roku 2015, a předpokládáme jeho plnou funkčnost od 1. ledna 2019. V současné době ministerstvo ještě tento projekt dopilovává, připravujeme žádost, která bude podána, a samozřejmě čekáme na podmínky v příslušném operačním programu. Chci vás ubezpečit, že se nejedná o změnu priorit Ministerstva vnitra a vypuštění tohoto programu, spíše naopak. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku, děkuji tedy oběma pánům.

Pan poslanec Jan Zahradník stáhl svoji interpelaci na pana ministra Prachaře, bohužel nepřítomného. Takže další, třináctou interpelací bude interpelace pana poslance Ladislava Velebného na stejného ministra, nepřítomného pana ministra dopravy Antonína Prachaře. Pan poslanec Velebný ale bohužel není přítomen, takže jeho interpelace taktéž nebude projednána.

Čtrnáctá interpelace: paní poslankyně Dana Váhalová bude interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci návštěvy Ukrajiny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, pěkné pozdní odpoledne.

Vážený pane ministře, vím, že jste navštívil Ukrajinu, kde jste jednal o možné pomoci České republiky a jednal jste s první náměstkyní ministra zahraničí. Vím také, že jste se setkal s našimi krajany v Žitomiru. Můžete nás prosím informovat o této své cestě a o aktuální situaci na Ukrajině z pohledu jak místních občanů, tak také z vašeho pohledu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra zahraničí o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP