(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Beznoskovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka, závěrečné slovo? Nemá zájem. Budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou.

Vidím přihlášku pana poslance Tomia Okamury. Písemnou přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a vážení pánové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1351 a jenom bych přečetl tu klíčovou větu k článku 1 bodu 6 § 44. Na konci odstavce 1 se doplňuje věta: Nárok na porodné na třetí a další dítě má žena, která je bezúhonná a která byla na základě výdělečné činnosti důchodově pojištěná nebo se soustavně věnovala vysokoškolskému studiu alespoň pět let. Mám zjištěno, že pod vysokoškolským studiem se rozumí vyšší odborná škola a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se znovu na závěrečné slovo. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Protože jsme vyčerpali to, co je předmětem druhého čtení, končím i druhé čtení bodu číslo 13 tisku 255. Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 19. Paní ministryně správně zůstala u stolku zpravodajů. Požádám ještě poslance Radima Holečka, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, protože bodem číslo 19 je

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 149/ - druhé čtení

Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 149/1. Nyní bych požádal paní ministryni, aby z pověření vlády tisk uvedla ve druhém čtení. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tímto předloženým návrhem se provádějí dílčí změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a jedná se o řešení problematiky, která souvisí s úschovou dokumentů, na jejichž ukládání je veřejný zájem, pokud jsou v tzv. soukromých spisovnách. Jedná se o dokumenty, které jsou potřebné pro řádné provádění důchodového pojištění. V souvislosti s úschovou těchto dokladů se soukromým spisovnám ukládají určité povinnosti, které souvisí se spoluprací s orgány sociálního zabezpečení tak, že jim mají poskytovat kopie těchto dokladů kvůli tomu, když se rozhoduje o nárocích na důchodové pojištění, a zároveň, pokud nesplní nebo poruší stanovené povinnosti, tak ten zákon ukládá sankce a dále se také řeší situace, kdy tato soukromá spisovna zanikne bez právního nástupce.

Ještě dodám, že, jak tady bylo řečeno, tento návrh byl projednán výborem pro sociální politiku a ten ho doporučuje schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové. Žádám pana zpravodaje pro sociální politiku poslance Radima Holečka, aby nás informoval o jednání výboru a o usnesení, které jste obdrželi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku z 9. schůze ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 149.

Po úvodním slově Petra Šimerky, prvního náměstka ministryně práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslance Radima Holečka a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 149. Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli je zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, tedy rozpravu obecnou končím. Předpokládám, že není zájem v tom případě o závěrečná slova, když nebyla obecná rozprava.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy k novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení bodu číslo 19.

Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni, která ale zůstane u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je bod číslo 14, kterým je

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Žádám, aby pan kolega Adolf Beznoska zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem výboru pro sociální politiku. My jsme obdrželi usnesení tohoto výboru, kterému jsme přikázali k projednání tento tisk jako tisk číslo 256/1.

Nyní žádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova k tomuto tisku. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, všichni víme, že tato novela je skutečně vyžádána velkou společenskou potřebou, abych tak řekla, a protože o této novele a o té problematice se tady hovořilo hodně, tak já jenom opravdu stručně zdůrazním to hlavní poselství, a to že tento návrh směřuje především k tomu, aby bylo zamezeno vyplácení doplatků na bydlení do naprosto nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou financována v naprosto nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů, aniž přitom v současné době jde o porušování platné právní úpravy. Takže se zde navrhují určitá zpřísnění, zejména proto, aby to nebyl tak neuvěřitelně výnosný byznys si nastěhovat lidi žijící v hmotné nouzi do ubytovny a opravdu na tom rychle zbohatnout.

Jinak ještě na závěr chci konstatovat, že v rámci projednávání tohoto návrhu ve výboru pro sociální politiku byl z podnětu veřejné ochránkyně práv přijat pozměňovací návrh, který spočívá ve zmírnění některých stavebně technických požadavků u rekreačních objektů v rámci standardů kvality, aby na ten doplatek dosáhli vlastníci objektů, které užívají k trvalému bydlení, protože to dosud nebylo. Ale o těch pozměňovacích návrzích se budeme podrobně bavit potom v rámci třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí a nyní žádám pana zpravodaje, aby nás informoval o jednání výboru a komentoval tisk 256/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Velmi stručně. Jednání výboru o tomto bodu bylo docela dlouhé. Ta problematika je opravdu závažná, protože je to nekonečný kšeft některých tunelářů, kteří prostě na tom obrovsky participují. Pro vaši informaci, před třemi lety stát na ten doplatek vydával zhruba 850 milionů korun, další rok už to bylo 1,6 miliardy a loňský rok 2,8 miliardy korun, takže ten nárůst je opravdu dramatický a je potřeba s tím něco dělat. Já osobně chápu toto jako krok správným směrem, ale není to krok úplný, absolutně správný, protože tohle si vyžaduje asi větší zamyšlení a koncepční řešení, abychom tomu kšeftu s lidskou nesnází definitivně zamezili. Myslím, že k tomu bude docela plodná diskuse, stejně tak jako byla na výboru pro sociální politiku, s jehož usnesením vás potom v podrobné rozpravě seznámím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP