(11.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Ano, jsem si vědom, že tento návrh je odůvodňován tím, že je potřeba bojovat proti daňovým únikům. Nemám s tím problém. Je ale třeba velmi citlivě vážit, aby boj proti daňovým únikům nevedl k neadekvátním opatřením vůči těm, kteří se snaží postupovat v souladu se zákony a obecně platnými předpisy. Víte, oni ti daňoví podvodníci stejně s těmi finančními úřady nekomunikují a jakékoliv zvyšování pokut stejně na ně nakonec vůbec nedopadá. A já se obávám, aby pak nakonec i ten poctivý daňový subjekt nezačal velmi vážit, zda riziko případného neúmyslného pochybení je ještě úměrně dopadům, kterým by byl vystaven.

Na jednání rozpočtového výboru jsem uplatnil některé pozměňovací návrhy v oblasti daňového řádu. Bylo jich asi deset. Prostudoval jsem velmi důkladně stanoviska Ministerstva financí k nim, v některých případech jsem i s ohledem na diskusi na rozpočtovém výboru i v hlasování rozpočtového výboru upustil od jejich dalšího prosazování. To se týká odkladného účinku tzv. delegace nebo atrakce. Nechci, aby se zploštila diskuse o těchto věcech do polohy nezbytného přitvrzení boje s daňovými úniky.

Z těch šesti pozměňovacích návrhů, k nimž se přihlásím v podrobné rozpravě ve druhém čtení, jsou dva velmi odborné, jsou víceméně reakcí na nový občanský kodex. Souvisí s upřesněním pravidel pro zastupování právnických osob, se správcem daně a stejně tak s otázkou solidárních povinností dědiců platit daňovou povinnost zůstavitele. Vychází i z připomínek daňové komory v rámci dnešního připomínkového řízení, které nebyly akceptovány Ministerstvem financí.

Další dva návrhy jsou pak zpracovány ve variantách a jsou vedeny snahou buď o nezvyšování maximální výše pokut, o kterých zde mluvil pan poslanec Stanjura, včetně nezavádění nových pořádkových pokut, nebo alespoň v té druhé variantě zmírnění jejich nárůstu, ať těch stávajících, tak i nově zaváděných, a to do poloviny maximální částky navrhované v zákoně.

Pan poslanec Stanjura zde mluvil o Hospodářské komoře, která nesouhlasí se zvýšením stávající pořádkové pokuty z 50 tisíc až na půl milionu, je to zvýšení na desetinásobek, a nesouhlasí se zavedením nových sankcí, především sankce pro případ podání daňového přiznání jinak než elektronicky. Tam ten daňový řád předpokládá pokutu ve výši taxativně dva tisíce a další možné pokuty, pokud finanční úřad k nim přistoupí. Já jsem si vědom, že v minulém zákoně o správě daní a poplatků byla ta výše ještě vyšší, že tam bylo maximálně dva miliony korun. Také byl tento limit dlouhodobě kritizován, proto za minulé vlády došlo k jeho výraznému snížení na částku 50 tisíc korun. Navrhovat však opětovně desetinásobné zvýšení pokut nepovažuji za adekvátní, navíc jsem se v důvodové zprávě nedočetl nějaké analýzy, jaké pokuty vůbec jsou ukládány, jestli hranice 50 tisíc je dostatečná, jestli je vůbec využívána, nebo není využívána. Když se podíváte na odůvodnění k daňovému řádu, to je jeden odstaveček v celém vládním návrhu.

V dalších dvou pozměňovacích návrzích se pak snažím odstranit tvrdost stávající úpravy v případě úroků za dobu posečkání daně doplněním ustanovení, že úrok z posečkané částky se uplatní nejdéle za pět let doby posečkání. Zároveň navrhuji ponechat tuto lhůtu i v případě úroků z prodlení, a vyhovuji tak vlastně i námitce Ministerstva financí vůči mým pozměňovacím návrhům uplatněným na rozpočtovém výboru.

Chtěl bych zdůraznit v případě té pětileté lhůty, že z těchto ustanovení se vyměřují úroky nejen z daní, ale i úroky za odvod z tzv. neoprávněně použitých dotací z veřejných rozpočtů, a v praxi se tak za dobu posečkání může celkový úrok dostat skutečně do vysoké částky, teoreticky do výše přesahující často odvodovou povinnost. Tato záležitost je oprávněně kritizována příjemci dotací včetně hejtmanů a včetně mnohých starostů.

Na závěr bych chtěl požádat ctěnou Sněmovnu, vážené kolegyně a kolegy, aby ve třetím čtení podpořili tyto mé návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mně to nedá nevystoupit a nepřipomenout dobu předvolební, nebo řeknu dobu volební kampaně a dobu před volbami, kdy se sociální demokraté omlouvali, že ty parazity nemysleli tak zle a že naopak jsou pro ně živnostníci důležitou složkou fungování ekonomiky v České republice a že se jim budou věnovat. Tak bych to tady chtěl připomenout. Zároveň bych chtěl připomenout hnutí ANO a panu místopředsedovi vlády Babišovi jeho vyjádření, které kdysi bylo, tuším, v Brně nebo kde, velcí versus malí, kde ti malí podnikatelé, že to je takové nic, které Česká republika nepotřebuje, protože jsou důležití jenom ti velcí. A ejhle, najednou tady máme návrh zákona, který komplikuje život živnostníkům, řemeslníkům, malým zemědělcům a jako by se nic nedělo. Já bych vám toto chtěl připomenout. Chtěl bych sociálním demokratům připomenout, že se za parazity omlouvali a říkali, že to tak nemysleli. A hnutí ANO a panu Babišovi prostřednictvím předsedajícího bych chtěl říci, že tady má možnost říct, že mu nejde jenom o velké, ale i o malé.

Prosím, nechte ty paušály tam, kde jsou, nekomplikujte život těm, kteří státní rozpočet v žádném případě nezachrání. Oni už ho zachraňují tím, že vůbec existují. To, že na ně přenesete další povinnosti, může být možná přáním těch velkých, kteří si přejí, aby zkrachovali, ale stát by si to přát neměl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Laudát. S přednostním právem, pane poslanče? S přednostním právem pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás chtěl znovu požádat o podporu pozměňovacího návrhu hnutí Úsvit, které tady přednesl předseda našeho poslaneckého klubu Radim Fiala, abychom nezvyšovali, abychom nerušili daňové úlevy pro živnostníky. Já jsem chtěl zdůraznit, že Česká republika má v tomto okamžiku rekordní nezaměstnanost přes 600 tisíc obyvatel. Je to přibližně 8 % činného obyvatelstva. Já se v této souvislosti samozřejmě musím zeptat vlády i na to B, jaký je tedy program vlády na vytváření nových pracovních míst, jaký je tedy program vlády na to, abychom snížili nezaměstnanost v České republice. Zatím jsme slyšeli jenom nesystémové návrhy typu investic do infrastruktury. Až tedy infrastruktura bude nějakým způsobem vybudována, můžeme diskutovat o tom, jestli to bude dřív, nebo později, tak pracovní místa zase nejsou, takže já bych rád slyšel nějaké systémové návrhy. Pakliže říkáme to A, to znamená zvýšíme daňové zatížení živnostníků, kterých je tady, tuším, že majitelů živnostenských listů je cca kolem milionu v České republice, takže je to značná skupina, a máme tady rekordní nezaměstnanost a už tady máme skoro rok novou vlády, tak dozvíme se konečně nějaký plán vlády na razantní snížení nezaměstnanosti České republiky? Protože když takhle přitížíme živnostníkům a zároveň neřekneme to B, tak to samozřejmě bude následovat jenom velké ztížení situace. A naopak já si myslím, že ekonomicky, pakliže máme nezaměstnanost, tak bychom měli maximálně umožnit občanům České republiky, aby se sebezaměstnali. To je přece to důležité. Aby se sebezaměstnali a event. si našli sami nějaké pracovní místo tím, že jim naopak slevíme z těch podmínek a nebudeme jim komplikovat podmínky pro samozaměstnání, to znamená pro živnostenské podnikání.

To znamená, znovu vás žádám, aby tato vláda dodržela to, co jsme od některých stran slyšeli v předvolební kampani, to znamená, že se nebude zvyšovat daňové zatížení a odvody občanů České republiky, a aby naopak ten přínos do té pokladny hledala, co se týče různých vnitřních úspor, ale aby zbytečně nezatěžovala hlavně ty, co se sami sebezaměstnávají a jsou sebeaktivní z hlediska té nezaměstnanosti, což je naopak potřebujeme podpořit nebo říct to B, kde tedy vezmeme pracovní místa. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP