(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému, beru jeho návrh v potaz. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Nevidím nikoho. Končím tedy obecnou rozpravu.

Ptám se na závěrečná slova navrhovatele či zpravodaje, zdali mají zájem. Nemají. Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Prosím má někdo nějaký jiný návrh? Nemá nikdo jiný návrh. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 24. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 123, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Dále tady zazněl návrh pana poslance Volného na zkrácení lhůty k projednávání o deset dnů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu na zkrácení lhůty k projednávání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 25. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 128, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta byla zkrácena o deset dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

S přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolím si vznést procedurální návrh jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegy z předsálí a zahajuji hlasování o tom, abychom dnes meritorně i procedurálně jednali a hlasovali o návrzích zákonů po 19. i po 21. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26. Přihlášeno 151 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vás ostatní si dovoluji požádat o klid a o vyslechnutí pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl tzv. sazbovou novelu zákona o dani z přidané hodnoty neboli vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předmětem sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty je v souladu s koaliční smlouvou zavedení tzv. druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty se navrhuje stanovit ve výši 10 %. V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty dochází ke zrušení těch ustanovení navazujících zákonů, která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %, v důsledku čehož nedojde od 1. ledna 2016 k sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Účinnost sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty se navrhuje k 1. lednu 2015.

Závěrem vás prosím o schválení sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty a avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednávání sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty ve výborech na 30 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje pana poslance Václava Votavu, aby nás seznámil se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se zhostil své zpravodajské povinnosti k tomuto tisku, k vládnímu návrhu zákona o dani z přidané hodnoty. Pan ministr to tady myslím uvedl důkladně. Omezím se tedy jenom telegraficky, protože nechci zneužívat pozici zpravodaje, abych tady vystupoval obecně. K tomu se když tak, pane místopředsedo, hlásím. Pan místopředseda mě neposlouchá, omlouvám se. Hlásím se tedy dopředu k tomu, že bych potom vystoupil v obecné rozpravě, abych nezneužíval svého postavení zpravodaje.

Takže ve stručnosti, vláda předkládá tento návrh v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou. Cílem navrhovaných změn je vytvořit předpoklady pro snížení cen vybraného zboží a také mimo jiné podpořit rodiny s dětmi. Hlavními opatřeními v tomto návrhu zákona jsou zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % na léky, knihy a nezbytně nutnou dětskou výživu. Ostatní sazby zůstávají. Dále je to zrušení jednotné sazby daně z přidané hodnoty, která by měla být účinná, ona platí, ale měla by být účinná k 1. 1. 2016 ve výši 17,5 %. Dále jsou to dílčí změny v návaznosti na zavedení druhé snížené sazby, legislativně technické úpravy v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby. Součástí zákona je také příloha číslo 3A, která obsahuje seznam tří položek vybraných komodit: léky, nezbytně nutná dětská výživa, knihy.

Navrhovaná úprava zákona o DPH je plně slučitelná s právními akty Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů EU a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Na oblast DPH se nevztahují zvláštní mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu.

Jako zpravodaj doporučuji postoupit návrh zákona do druhého čtení a přikázat jeho projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se v téže chvíli přihlásili pan poslanec Okamura, pan předseda Fiala. Pan předseda Fiala promine - vyšší bere, pan předseda strany. Takže nejprve pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Fiala, pak se přihlásil zpravodaj pan poslanec Votava a po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zavedení třetí, snížené sazby DPH na léky, knihy a dětskou výživu za hnutí Úsvit vítáme. A už teď říkám, že s ním budeme souhlasit. I když ani tady si neodpustím výhrady. Každá daňová sazba navíc přináší totiž byrokracii. A to nejen pro stát, ale i pro firmy a živnostníky. Pravdou také je, že tradičně ekonomicky výkonné země, jako je například Německo či Velká Británie, se drží maximálně dvou sazeb a striktně se snaží zjednodušovat daňová pravidla. Ideálem a cílem pro nás musí být jednak nízké daně, ale také daně jednoduché.

Proč snižujeme DPH na léky? Protože máme chudé nemocné důchodce i rodiny s dětmi a také nedostatek peněz ve zdravotnictví a snížení daně pomůže všem. Máme také chudé rodiče a katastrofální porodnost, a proto je chceme podpořit snížením daně u dětské výživy. Ovšem co zmůže pětiprocentní snížení DPH na Sunar? Teoretickou slevu o desetikorunu u balení za 200 korun. Teoretickou proto, že už dnes, jak víme, obchodníci avizují, že se těší na polepšení své marže. Další živnostníci se naopak děsí dalších nákladů na administrativu nové sazby.

Vážená vládo a koalice, pokud chceme skutečně cokoli podpořit, tak to podporujme opravdu, ne symbolicky. A hlavně - a o to vás prosím i do budoucna - systémově. Principiálním řešením by v takovém případě byla například nulová daň nejen na léky, ale třeba na některé další základní vybrané komodity. To znamená, kde stát dává přednost prospěchu občana před svým ziskem. Produkty, za jejichž nákup občany nechce trestat. Bezesporu by to právě měly být léky nebo kojenecké mléko nebo dětské pleny, ale měly by tam být třeba i pleny pro seniory a léky a případně další vybrané komodity. Pro ty z vás, kteří kroutí hlavou nad tím, co tady Okamura říká, připomínám, že nulovou sazbu DPH, byť tradičně historicky, mají v EU například Velká Británie, Švédsko, Irsko, Malta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP