(16.50 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Nechci, aby se státní zaměstnanci dostali do pozice lidí naprosto závislých na vůli svých nadřízených, což se stane, pokud tato ustanovení, která jsou velmi tvrdá a jsou v rozporu nejen se zákoníkem práce, ale i v porovnání s příslušníky ozbrojených sborů a jejich zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, projdou v nezměněné podobě. Nebo chcete, aby spousta vzdělaných lidí, kteří ještě zůstali ve státní správě, chtějí pomáhat a pracovat, ztratila i tu poslední motivaci a odešla ze státní správy?

Já vám všem, kolegyně a kolegové, děkuji za schválení těchto pozměňovacích návrhů a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu další v pořadí, paní poslankyni Chalánkovou. Prosím, aby se připravila paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, již několikrát zde zazněl odkaz na stanovisko Rekonstrukce státu. Dovolte, abych se začetla do tohoto stanoviska, protože stejně jako Evropská komise kritizuje tento návrh služebního zákona podle sněmovního tisku 71 i již zmíněná iniciativa Rekonstrukce státu. Za sebe mohu říci, že mi bylo ctí, že jsem mohla spolupracovat s touto iniciativou Rekonstrukce státu již v minulém volebním období a některých pracovních jednání se zúčastnit, takových, která se týkala právě projednávaného zákona služebního.

Rekonstrukce státu porovnala návrh komplexního pozměňovacího návrhu novely služebního zákona s parametry v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Komentář návrhu byl podkladem také pro kulatý stůl za účasti oponentů se zkušenostmi z veřejné správy a členů pracovní skupiny Rekonstrukce státu, který přispěl ke zformulování hodnocení pozměňovacího návrhu.

Pracovní skupina Rekonstrukce státu ve shodě s oponenty došla k závěru, že návrh zákona v předložené podobě nemůže zajistit profesionalizaci státní správy, a bude-li přijat, bude muset být v brzké době zásadně novelizován. Návrh bohužel neodpovídá řadě parametrů a principů obsažených v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, jak podrobně zdůvodňujeme níže. Týká se to zejména stability a otevřenosti státní správy. Další část zásadních parametrů, jako je například právní úprava whistleblowingu, nelze hodnotit, neboť mají být upraveny až podzákonným předpisem, což považujeme za nevhodné a neodůvodněné i vzhledem k tomu, v jakém detailu se návrh věnuje například titulování státních úředníků či sladění pracovního a osobního života.

Zásadní problém představuje otázka odměňování. S její větší reformou autoři počítají až v horizontu dvou let. I kdybychom optimisticky předpokládali, že ke kvalitní novelizaci skutečně dojde, dočasný model odměňování snižuje finanční ohodnocení mladých lidí s vysokoškolským vzděláním, jelikož se ruší rozpětí ve stupních a je kladen důraz pouze na senioritu. Tím bude státní správa finančně ještě méně atraktivní pro mladé lidi.

Zároveň návrh prakticky uzavírá vstup do státní správy zkušeným profesionálům a odborníkům z jiných sektorů. Noví úředníci budou smět vstupovat pouze na pozici referenta a vedoucího oddělení, a to včetně bývalých úředníků, kteří odešli do evropských či mezinárodních institucí, s výjimkou Evropské komise. Navíc v průběhu prvního roku mají proběhnout výběrová řízení na místa nadřízených. Vybírat se tak bude jen ze stávajících úředníků bez nového nastavení odměňování. Hrozí tak formalistická realizace těchto výběrových řízení a je ohrožena implementace.

Návrh rezignuje na reformu systemizace. Ani nová systemizace není podložena žádným auditem agend ani obdobnou analýzou. - Zde bych se chtěla zastavit, protože považuji za velmi důležité se bavit také o agendách a auditu agend, protože pokud chceme schválit -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se omlouvám. Vydržte chviličku, počkáme, až se kolegové ztiší napravo i nalevo, jde to z obou stran.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji. Děkuji, paní předsedající.

Pokud chceme schválit tento služební zákon pro úředníky státu, musíme také vědět, které činnosti a kolik úředníků vlastně potřebujeme. To je úplně základní předpoklad.

Návrh nezajistí podmínky pro splnění deklarovaného cíle zvýšení efektivity výkonu státní správy, její stability a profesionality, spíše ji konzervuje.

Rychlost přijímání zákona jde na úkor jeho kvality a dlouhodobé udržitelnosti. Je reálnou hrozbou, že zákon bude brzy novelizován. Návrh komplexní novely je připravován bez zapojení opozice. Nedochází k širší odborné debatě, pouze ke konzultaci s vybranými skupinami. Takto systémová a zásadní právní norma by měla projít standardním legislativním procesem včetně věcného záměru, zhodnocení dopadu regulace a vnějšího připomínkového řízení. Chybí také finanční analýza dopadu. Návrh komplexního pozměňovacího návrhu není doprovázen změnovým zákonem, který má být teprve připraven.

Pokud bude zákon schválen v navržené podobě, bude nezbytně nutné dále tento návrh novelizovat. Proto upozorňuji, neschvalujme paskvil a věnujme se řádnému projednávání, dokud je čas. Ještě jednou opakuji - Rekonstrukce státu ve shodě s oponenty došla k závěru, že tento návrh zákona v předložené podobě nemůže zajistit profesionalizaci státní správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Adamce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu velmi stručný. Já jsem tady dneska zaslechl několikrát slovo Rekonstrukce státu. Víte, ono se to nemá používat, když se to hodí do krámu a když se to nehodí. Já si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, o kom se tady vlastně bavíme, kdo to je. Já už jsem tady několikrát vystoupil s tím, že mi to velmi vadí, protože je to skupina lidí, která prostě prosazuje své politické zájmy ne tak jako my, že se necháme řádně zvolit, ale přes nás a způsobem, který je velmi zavrženíhodný. Vzpomeňte si před volbami, jak vám chodily výzvy, ať podepíšete nějakých pět nebo devět, já už dnes nevím, artikulů návrhů zákonů, a když to nepodepíšete, že budete na černé listině a voliči vás nebudou kroužkovat.

Já jsem se ptal na hospodářském výboru, co jsou vlastně zač. Ono to není tak úplně jednoznačné, že to je nějaká skupina občanských sdružení. Z dotyčného člověka, který je tam zastupoval, nakonec vypadlo, že to jsou lobbisté. Já nechci hodnotit, jestli lobbisté jsou pozitivní, nebo negativní. Já si myslím, že o lobbistech bychom se tady bavit neměli.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, mohli bychom se zde dalších několik hodin zabývat detaily, probírat jednotlivé paragrafy, ale dnes jsme si vyslechli zásadní připomínku Evropské komise ke služebnímu zákonu. Kvalita služebního zákona je na prvním místě. Čas hraje méně důležitou roli. Proto mi dovolte, abych připomněla vývoj v posledních měsících a především proceduru příprav služebního zákona.

V lednu jsme obdrželi poslanecký návrh novely stávajícího služebního zákona, s tím, že bylo jasné, že bude vypracován nový komplexní pozměňovací návrh. Ten jsme obdrželi koncem května v paragrafovaném znění. V červnu pak proběhlo jednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Výbor však nepřijal žádné usnesení. Nicméně pozměňovací návrhy byly znovu načteny v ústavněprávním výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP