(11.00 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Dobrá, tedy přerušuji projednávání interpelací. (Krátká odmlka.)

 

Nyní přistoupíme k projednání bodu

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 201/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi přednést návrh zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Vláda předkládá Parlamentu České republiky k projednání a schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stručnou dílčí novelu zákona o dráhách zaměřenou výlučně na implementaci práva Evropské unie.

Předložený návrh zákona představuje poslední nápravné opatření reagující na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C555/10. Tímto rozsudkem Soudní dvůr rozhodl, že Česká republika ve čtyřech oblastech neprovedla řádně implementaci směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a vydávání osvědčení o bezpečnosti. Nápravná opatření reagující na tento rozsudek byla ve třech oblastech nelegislativní a byla již přijata a projednána s Evropskou komisí.

Ve vztahu k poslední oblasti Soudní dvůr konstatoval, že rozhodování Drážního úřadu coby regulačního subjektu podle článku 30 směrnice 2001/14, to je zejména oblast přidělování kapacity dopravní cesty, její užívání a sjednávání ceny za její užití, může být přezkoumatelné pouze soudem a tomuto přezkumu nesmí předcházet správní přezkum, to je podle zákona o dráhách odvolání k Ministerstvu dopravy. Předložený návrh novely zákona o dráhách na tento požadavek reaguje a u vybraných řízení vedených Drážním úřadem vylučuje správní přezkum prováděný Ministerstvem dopravy. Rozhodnutí Drážního úřadu v těchto věcech budou tedy napadnutelná pouze soudní žalobou.

Z hlediska věcného jsou do výše popsaného mechanismu zahrnuta řízení týkající se obsahu prohlášení o dráze, přidělování kapacity dopravní cesty, sporů při uzavírání smluv mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o provozování drážní dopravy a dále řízení o dočasném omezení a zastavení drážní dopravy. Dále jsou zahrnuty vybrané delikty v naprosté většině vlastníka nebo provozovatele dráhy, které souvisí s porušením povinností při přidělování kapacity a omezování nebo zastavování drážní dopravy. V rozhodnutí o uložení sankce byl žalobě proti tomuto rozhodnutí přiznán odkladný účinek přímo ze zákona vzhledem k tomu, že sankční řízení má vždy jen jednoho účastníka a uložení sankce může mít potenciálně velké dopady. U ostatních řízení byl odkladný účinek žaloby ponechán standardně na žádosti některého z účastníků a rozhodnutí soudu, který zváží dopady takového kroku na všechny zúčastněné.

Návrh dále obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se již zahájená řízení dokončí podle stávající právní úpravy, a to z důvodu právní jistoty účastníků.

Co se praktické stránky dopadů návrhu na správní řízení vydané Drážním úřadem týče, pak reálný dopad bude mít návrh zejména v oblasti sporů mezi dopravci a provozovateli infrastruktury při přidělování a užívání drážní infrastruktury. V roce 2013 bylo v této oblasti podáno osm odvolání k Ministerstvu dopravy. S ohledem na zkušenosti z minulých let zároveň platí, že i rozhodnutí Ministerstva dopravy o odvolání jsou pravidelně napadána žalobou a účastníci řízení tedy standardně již dnes využívají všechny možnosti přezkumu včetně soudů. Navržený model vypuštění správního přezkumu prvoinstančního rozhodnutí Drážního úřadu prostřednictvím odvolání by tedy neměl mít za následek významný nárůst žalob a možné přetížení soudů. V ostatních případech vybraných řízení buď rozhodnutí Drážního úřadu nejsou napadána odvoláním, omezení a zastavení drážní dopravy například, nebo jsou vydávána zcela sporadicky. Ve většině případů se jedná o sankce.

Je rovněž třeba říci, že navržené řešení představuje především pokud možno rychlou reakci na rozsudek Soudního dvora a zohledňuje stávající organizaci státní správy v oblasti drážní dopravy, materiální možnosti jednotlivých úřadů. Jedná se ovšem pouze o řešení dočasné, a to do doby provedení transpozice evropské směrnice 2012 v příštím roce. Tato transpozice bude provedena rozsáhlou novelou zákona o dráhách, ve které budou mimo jiné koncepčně zcela nově vymezeny postavení, činnosti a pravomoci regulačního subjektu v návaznosti na novou úpravu této směrnice číslo 2012.

Návrh byl vedle meziresortního připomínkového řízení rovněž pracovně projednán a odsouhlasen zástupci Evropské komise. V případě, že návrh nebude v blízké době přijat, popřípadě bude přijat v podobě neodpovídající požadavkům Evropské komise, je zde zcela velké riziko, že Evropská komise podá proti České republice žalobu na uvalení finančních sankcí. Vzhledem k této hrozbě si dovolím navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S přednostním právem prosím k řečnickému pultíku pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jménem dvou poslaneckých klubů, TOP 09 a ODS, vznáším veto na projednávání v režimu § 90.

A v této souvislosti mi dovolte, abych už velice intenzivně vyzval i vedení Sněmovny a ministry, aby přestali zneužívat tento paragraf. Teď to neplatí na ministra dopravy, ale na všechny. To, co se tady děje - prosím, abyste se všichni seznámili s tím, pro jaký účel je zrychlené projednávání využíváno, nebo pro jaký účel je určeno. To za prvé.

Za druhé prosím, aby tady skončila argumentace, že Evropská unie něco. Evropská unie nikdy nepřistoupila k sankcím, pokud daná záležitost je řešena v legislativním procesu dané země. Tak prosím, ať už ministerští úředníci, kteří to píší ministrům do důvodových zpráv, s tím konečně přestanou.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji vaše veto a budeme pokračovat podle standardního scénáře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, když jsem se seznamoval s obsahem tisku 201, tak jsem logicky vycházel z důvodové zprávy, kterou jste měli k tomuto tisku předloženou i vy. Bylo vcelku zřejmé to, co zde podrobně vysvětlil pan ministr, že je potřebné respektovat rozhodnutí evropského soudu, který reagoval na žalobu Evropské komise, která našla v našich ukotvených postupech v legislativě porušení unijní směrnice a unijního práva ve čtyřech bodech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP