(17.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Dovolte, abych mezi námi přivítal pana senátora Petra Bratského. Prosím nyní, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr dopravy pan Antonín Prachař.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane senátore, v krátkosti si dovolím okomentovat vrácený návrh zákona ze Senátu.

Předložený návrh zákona byl Senátem Parlamentu České republiky vrácen Poslanecké sněmovně. Obsahuje především adaptační opatření v celé řadě významných předpisů práva Evropské unie, zejména v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které již vstoupily v účinnost a musejí být tudíž vnitrostátními orgány aplikovány v plném rozsahu. Návrh vedle nezbytné a rozsáhlé implementace práva Evropské unie rovněž reaguje na problémy identifikované při správní praxi. Například zavádí zjednodušené procesní postupy v oblasti mezinárodní letecké dopravy, stanovuje jasné podmínky příhraniční spolupráce při poskytování letových navigačních služeb a usnadňuje zajištění pohledávek poskytovatelů těchto služeb nebo odstraňuje nadbytečné administrativní požadavky na letecký personál.

Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila usnesením č. 193 ze dne 26. března 2014, následně jej postoupila Senátu dne 7. dubna. Na základě stanoviska Legislativního odboru Kanceláře Senátu a jeho následného projednání se zástupci Ministerstva dopravy bylo v návrhu identifikováno několik chyb, kterých je nicméně omezený počet a nedotýkají se podstatných ustanovení a jsou v zásadě technické povahy. Předkladatel však považoval za vhodné, aby prostřednictvím pozměňovacích návrhů Senátu byly tyto vady odstraněny. Návrh zákona byl následně projednán na 20. schůzi Senátu dne 23. dubna, přičemž Senát svým usnesením č. 472 navrhl zákon vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Příslušné pozměňovací návrhy byly zpracovány ve spolupráci předkladatele a legislativního odboru Kanceláře Senátu a Ministerstvo dopravy s nimi souhlasí. S ohledem na výše uvedené Ministerstvo dopravy žádá Poslaneckou sněmovnu, aby vrácený návrh zákona schválila ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit nejprve pan zpravodaj hospodářského výboru a poslanec Václav Snopek? Chce se vyjádřit. Takže máte slovo, pane poslanče. Ostatní bych skutečně poprosil, zvlášť v levé části sálu, o ztišení, abychom si navzájem rozuměli. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, všichni jste dostali k dispozici sněmovní tisk 47/5, který obsahuje pozměňovací návrhy, které nám byly doručeny ze Senátu. Chtěl bych vás požádat, abychom tyto pozměňovací návrhy, které nosí převážně legislativně technický charakter, podpořili ve znění návrhů Senátu. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Chci se zeptat, zda i zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Bronislav Schwarz chce vystoupit? Nechce vystoupit, děkuji. V tom případě otevírám rozpravu. Pouze poznamenávám, že při tomto projednávání zákona nejsou již přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Petr Bratský a v tento moment neeviduji žádné přihlášené do rozpravy. Takže máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Petr Bratský: Dobrý den, pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády.

Já jsem přišel k tomuto pultíku s radostí, protože jsem zde v těchto lavicích chvíli byl, a určitou nadějí, že schválíte senátní úpravu, protože obsahuje pouze legislativně technická opatření, vylepšuje znění, které jste schválili zde v Poslanecké sněmovně. A taky s velkou dávkou pokory, protože jsem vyslechl debatu, kterou jste vedli k balíčku školských zákonů. A tak si říkám, přece jen se může stát, že se chvíli zadrhneme a zdržíme, nicméně zákonů, které chodí z Poslanecké sněmovny ne vaší vinou ani ne vždycky vinou předkladatelů z jednotlivých resortů, chodí v poslední době poměrně dost s počtem legislativně technických chyb a závad, které by Senát prostě nerad pouštěl, byť jsme ujišťováni zrovna tak jako třeba dneska na výborech o tom, že při nejbližší lhůtě různých dalších novel budou odstraněny. My to neděláme schválně, věřte mi. Není to zlý záměr, ani zdržování. Víme, že Poslanecká sněmovna projevila vůli pracovat třeba i v létě a chceme, aby zákony, které vyjdou z obou dvou komor, už byly co nejčistší, když už mají takové zpoždění. Takže s touto pokorou a nadějí mezi vás přicházím. Myslím, že je zbytečné, abych vám četl jednotlivé zdůvodňování. Jsou to opravdu odstraněné vady a nedodělky, které vznikly po cestě, jak se říká, a my věříme, že s moudrostí vám vlastní je schválíte ve znění senátního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane senátore. Mám zde přihlášeného poslance Laudáta. Ujměte se slova.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo.

Jenom krátce v podstatě navážu na pana senátora. Já jsem nějakým rozhodnutím ve třech výborech a začínám s hrůzou zjišťovat, že některá ministerstva jsou ve stavu nedobrém. My v hospodářském výboru asi nejsme u tak složité transpozice schopni vychytávat terminologii, některé právní kličky, lapsy. Poprosil bych všechny ministry, aby se potom nemusely úpravy a změny honit v Senátu a podobně, aby měli vždycky dostatek času na to přijít s opravdu kvalitními návrhy, hlavně tam, kde jde o technické záležitosti. My samozřejmě podpoříme senátní verzi, ale když jsem viděl minulý týden jednání rozpočtového výboru, v jakém stavu a jak demolováno je Ministerstvo financí a co tam předváděli chudáci nižší úředníci, kteří tam byli vysláni, tak bych byl rád, aby se to nestalo pravidlem. Protože mně skutečně začíná běhat mráz po zádech, v jakém stavu to je. Byli jsme na hospodářském výboru ubezpečováni, že skutečně už je to prosto změn a že je to kvalitně připravené. Spíš do budoucna bych rád, aby prodleva, která potom vzniká, a to, že mi to odsud odesíláme, za to by měli nést odpovědnost právníci, v tomto případě Ministerstva dopravy, aby návrhy byly už skutečně kvalitní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Plzáka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Já budu opravdu faktický. Mám takový dojem, že tento zákon připravoval před čtyřmi lety někdo jiný, že to není věc těchto ministerstev. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Musím reagovat na pana kolegu. Mě nezajímá, ani nevím, netuším, kdo ho kdy připravoval nebo nepřipravoval. Mě zajímá, kdo ho předkládá, respektive kdo tuto ryze technickou normu panu ministrovi prostě připravuje. A v ten okamžik, kdy s tím jde do Sněmovny, ne co bylo před čtyřmi lety. To se nezlobte, ale takhle prostě Sněmovna nemůže fungovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse. Je tomu tak. Pokud se nikdo dále nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat na závěrečná slova pana navrhovatele, potažmo zpravodajů. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě faktická poznámka. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Omlouvám se. Nerad zdržuji. Pane předsedající, prosím vás, bude potřeba stojednička, abyste gongem svolal poslance.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tento moment, jak je § 97 odst. 4, říká přítomných. V případě potom dalšího projednávání je potřeba 101 hlasů. To je skutečně v případě, že nepřijmeme návrhy Senátu, tak pouze tehdy je potřeba 101 hlasů k přijetí daného zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP