(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vystoupení v rozpravě paní zpravodajce. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosil bych o klid Sněmovnu! Jsme ve třetím čtení a vyžaduje to určitou pozornost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom napravit - já jsem uvedl paní poslankyni Kailovou jako předkladatelku autorského zákona. Jedná se samozřejmě o paní Kristýnu Zelienkovou. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je vše. Pokud nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila, stejně jako pan ministr. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Na základě toho, co jsem řekla, chci upozornit, že procedura bude poměrně jednoduchá. Školský výbor přijal usnesení, které vám bylo doručeno, a k tomu máme pozměňující návrh paní poslankyně Zelienkové, který - jak tady před chvílí sdělila - se bude redukovat vlastně na jeden bod, a to bod 25. Je tomu tak, paní navrhovatelko? Ano. Čili hlasovací procedura sestává z vyjádření k usnesení školského výboru plus k pozměňovacímu bodu paní předkladatelky, pozměňujícího návrhu k bodu 25.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Předtím musíme hlasovat o legislativně technické, abychom to mohli hlasovat potom. Ano? Takže tři hlasování máme před sebou. Dobře.

První blok - návrh výboru. (Ministr i zpravodajka mají stanovisko kladné.)

Já se omlouvám, ale teď jsem měl informaci o tom, že padl ve druhém čtení návrh na zamítnutí. Nepadl? Ne, nebyl. V podkladech to nebylo.

Ještě předtím, než budeme hlasovat, se hlásí pan předseda klubu ODS, potom pan ministr a pak se vrátíme k tomu, jestli máme, nebo nemáme hlasovat o proceduře. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já si myslím, že vás asi paní zpravodajka omylem zavedla ke zmatečnému hlasování. Jak můžeme hlasovat o usnesení výboru, o návrhu výboru, když výbor žádný pozměňovací návrh nepodal? Já tomu skutečně nerozumím. Jediný pozměňující návrh podala paní poslankyně ve druhém čtení. Je to tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To samozřejmě, pane předsedo, máte pravdu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vy jste říkal "nejdříve budeme hlasovat" a už jsme málem hlasovali o návrhu výboru, ale žádný není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se přiznám, že jsem to nemohl kontrolovat, protože jsem paní zpravodajce půjčil ten tisk 70/2. Tím se to stalo, takže já samozřejmě obsah usnesení výboru neznám.

 

Poslankyně Anna Putnová: Já jsem mluvila o usnesení školského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Ale o tom se nehlasuje, pokud tam není žádný pozměňovací návrh. Takže prosím, budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu paní poslankyně Zelienkové a potom o jejím návrhu samotném. Je to tak, paní zpravodajko? Tak. Pokud je to všechno, můžeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143 a ptám se, kdo je pro legislativně technickou úpravu, kterou načetla paní poslankyně Kristýna Zelienková. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 154 pro 105, proti 19. Bylo přijato.

 

Nyní tedy samotný pozměňovací návrh, který byl načten. Prosím o stanovisko. (Ministr i zpravodajka mají stanovisko záporné.)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 144, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro ten návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 154 pro 29, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Je k tomu výhrada? Nejsou jiné návrhy.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 145, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 154 pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce. Můžeme pokračovat.

 

Dalším bodem jednání je

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 72/ - třetí čtení

Žádám pana ministra zemědělství Mariana Jurečku a zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Pavla Kováčika, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 72/7.

Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Ano, vidím pana poslance Zbyňka Stanjuru a pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat všechny bojovníky a bojovnice proti přílepkům, aby dávali pozor, protože teoreticky všichni bojujeme proti přílepkům, prakticky ho občas necháme projít. Podívejme se, jak se ten bod jmenuje - novela zákona o potravinách. V usnesení zemědělského výboru je: K nové části čtvrté, článek 4, se vkládá část čtvrtá - změna zákona o významné tržní síle.

Přílepek jako vyšitý! Já vznáším námitku. O tomto návrhu se podle mého názoru nedá hlasovat, protože se jedná o přílepek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka v rozpravě ve třetím čtení. Pana kolegu Petra Bendla vnímám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom krátce říci to, co jsem řekl už ve druhém čtení, že celé to usnesení zemědělského výboru, které bylo vlastně přijímáno třikrát po sobě po týdnech, nepovažuji za šťastné a vůbec nesouhlasím se systémem, jakým se taková závažná změna v kompetencích orgánů ochrany veřejného zdraví přijímá. Proto chci vyzvat Sněmovnu, aby tento pozměňovací návrh nepodpořila. Pokud je zájem řešit komplexně tuto záležitost, ať se tak stane samostatným tiskem, který přijde v řádném připomínkovém řízení z obou ministerstev. Tento pozměňovací návrh může mít dopady na zdraví lidí, a to mějme všichni na paměti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já už jsem ohlásil pana kolegu Bendla, ale mám tady dvě přihlášky s přednostním právem, nebo tři. Pan ministr Marian Jurečka, pan předseda Faltýnek, pan zpravodaj, pan kolega Bendl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl ještě uvést také tento materiál ve třetím čtení. Opravdu velice stručně.

Aby Ministerstvo zemědělství mohlo garantovat efektivní výkon dozoru prováděného na vysoké odborné úrovni v celém potravinovém řetězci a zároveň jako gestor a koordinátor systému úředních kontrol v potravinovém řetězci a dostát novým požadavkům z příslušné evropské legislativy, je nezbytné na pokrytí této činnosti provést tuto novelu zákona číslo 110/1997 Sb. V případě přesunu a rozšíření kompetencí u dozorových orgánů Ministerstva zemědělství, které se nově zaměří na oblast výkonu dozoru v oblasti stravovacích služeb, bude tato činnost z pohledu finančních prostředků v následujícím roce 2015 pokryta z kapitoly resortu zemědělství. Reaguji tady tím, a slíbil jsem to, na otázky, které zazněly ve druhém čtení. Konkrétně se jedná o několik desítek nových inspektorů, zhruba dvacet až třicet inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy, v rozsahu výdajů týkajících se zhruba 20 mil. korun.***
Přihlásit/registrovat se do ISP