(18.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pan ministr už je tady, tak já jsem ještě neřekl, že takhle rozhodnu. Ale pokud paní docentka chce udělat zpravodajskou zprávu, budu velmi rád. (Poslankyně Putnová hovoří mimo mikrofon s předsedajícím Filipem). Tak, dobře, pana ministra necháme vydechnout, paní poslankyni necháme také, aby si osvojila tisk místo zpravodaje, a chviličku jenom... Můžu?

 

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, budeme tedy pokračovat, ale předtím, než dám slovo panu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi, který bude uvádět místo pana ministra Daniela Hermana tento tisk, tak musíme schválit změnu zpravodaje. A to tak - podle jednacího řádu - že bychom schválili v hlasování pořadové číslo 142 paní poslankyni Annu Putnovou. Má někdo výhradu proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje na paní poslankyni Annu Putnovou? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 152 pro 126, proti nikdo, máme tedy nového zpravodaje, respektive zpravodajku.

 

A teď už tedy prosím pana ministra Mariana Jurečku, aby uvedl tisk 70. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Pozměňující návrhy vám byly rozdány ve sněmovním tisku 70/2. Otevírám rozpravu a žádám pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych v zastoupení pana ministra kultury uvedl tady tento tisk, protože on je dnes v Londýně na předávání Templetonovy ceny.

Dovolil bych si připomenout, že všechny změny obsažené v pozměňovacím návrhu číslo 70/2 se týkají úpravy takzvané kolektivní správy. I když návrh obsahuje některé podněty směřující k řešení větší transparentnosti, úprava není dostatečně provázána s ostatními ustanoveními autorského zákona a vyvolává tak obavy ze značných výkladových i aplikačních potíží.

Jak již zde ministr kultury ve svých vystoupeních sdělil, připravuje resort Ministerstva kultury další novelu autorského zákona, v rámci které budou revidována veškerá ustanovení týkající se kolektivní správy, hlava IV zákona. Cílem je nejen plná harmonizace s aktuálně přijatou směrnicí o kolektivní správě sledující zejména posílení transparentnosti a odpovědnosti kolektivních správců, ale též zároveň reflexe dalších problémů stávající úpravy výkonu kolektivní správy zejména z pohledu vyváženosti práv a povinností všech dotčených subjektů a jejich právní jistoty. Jakýkoliv zásah do aktuálně projednávané, ryze transpoziční vládní novely může vést k riziku dalšího zdržení jejího přijetí, a tím vážných důsledků probíhajícího řízení proti České republice. Není ani v zájmu stability právního řádu, a tím i právní jistoty vhodné přijímat úpravu, která tak jako tak bude muset být během několika měsíců změněna. Daleko racionálnější je zabývat se předloženými náměty v rámci přípravy další vládní novely, což Ministerstvo kultury samozřejmě činí.

Z uvedených důvodů Ministerstvo kultury a ministr nedoporučuje přijetí předloženého pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli někdo ještě chce vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení končím. (Ozývají se hlasy, že se hlásí poslankyně Zelienková.) Pardon, omlouvám se. Paní poslankyně, samozřejmě máte slovo ve třetím čtení v rozpravě.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve mi dovolte přednést legislativně technickou úpravu týkající se novelizačního bodu 25 obsaženého v mém pozměňovacím návrhu, který jsem přednesla ve druhém čtení.

V novelizačním bodu 25, kterým se mění ustanovení § 100 odst. 6, písm. b), se za slovo "využití" vkládá slovo "ubytovacích". Jde o opravu písařské chyby při přepisu pozměňovacího návrhu z došlých podkladů. Moji spolupracovníci vynechali slovo "ubytovacích". Po upozornění ze strany ministerstva si dovoluji uvedenou chybu touto cestou opravit. Vzhledem k tomu, že jsme ve třetím čtení, vás však musím požádat, abyste mi svým hlasováním umožnili tuto opravu provést.

Dále bych chtěla požádat, abychom o jednotlivých novelizačních bodech mého pozměňovacího návrhu hlasovali zvlášť. Děkuji za pozornost i vaši vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, samozřejmě že jde o postup podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, o legislativně technické změny, které jsou přípustné ve třetím čtení.

Nyní v rozpravě ve třetím čtení pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěl jenom navázat na slova pana ministra Jurečky, který tady tlumočil slova pana ministra kultury, a to že jsem přesvědčen, že ten zákon by měl být dneska schválen bez pozměňovacích návrhů jako transpozice Evropské unie. A to z toho důvodu - i při vědomí toho, že ten návrh, který předkládá paní poslankyně Kailová, je závažný, je důležitý, ale domnívám se, že tato problematika by měla být řešena v samostatném zákoně, který by se týkal kolektivních správců. Pokud by ministerstvo nedodrželo ten slib, že připraví zákon, který se bude týkat nápravy neutěšeného stavu v oblasti kolektivní správy, jsem ochoten se připojit k poslaneckému návrhu, který by tuto úpravu řešil. Ale teď, v této chvíli, se domnívám, že by zákon měl být schválen v té podobě, jak byl předložen Ministerstvem kultury, bez pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Tak a teď tedy ještě jednou se zeptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy kromě paní kolegyně Zelienkové a Hovorky. Není? Ještě v rozpravě paní zpravodajka, paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych shrnula jako členka školského výboru průběh projednávání zákona a jenom připomněla stručně, o co se jedná.

My jsme se zabývali otázkami autorských práv, jak už tady bylo opakovaně řečeno, a chtěla bych se ještě vyjádřit k novele, která byla načtena ve druhém čtení. Pokud jde o obsah, musím konstatovat, že to je norma, která přináší, která byla připravena již minulou vládou, a není důvod pro její zamítnutí v celém kontextu, ale vadí mi na tom, že byla předložena až v den, kdy jsme vlastně projednávali to druhé čtení. Je to vazba, která upravuje vztah mezi uživateli autorských práv a kolektivními správci. Návrh je to poměrně rozsáhlý, nebyl projednán na výboru a stanovisko Ministerstva kultury nebylo v té době také známo. Původním cílem novely bylo provést pouze transpozici evropského práva do národní úpravy, přičemž tento návrh jde výrazně za tento úmysl. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl projednán na výboru a je to tak rozsáhlá záležitost, musím konstatovat, že k pozměňujícímu návrhu, který má svoji logiku, v tomto případě budeme zdrženliví. Mluvím za klub TOP 09 a Starostové. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP