(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Mělo to padnout v rozpravě, doufám, že to v rozpravě padlo, celou jsem nesledoval. Takže zahraniční výbor, výbor rozpočtový a pro evropské záležitosti. Budeme se zabývat návrhy na přikázání, pokud tedy další návrhy nejsou. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan zpravodaj navrhl další dva výbory.

 

Budeme tedy hlasovat nejdříve zahraniční výbor, a to v hlasování pořadové číslo 137, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 143 poslanců pro 130, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru rozpočtovém, a to v hlasování 138, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 149 pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro evropské záležitosti, a to v hlasování pořadové číslo 139, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 149 pro 143, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru rozpočtovému a výboru pro evropské záležitosti. Lhůta k projednání je zachována na 60 dnů. Děkuji panu ministru zahraničí, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 51.

Ještě než začnu další body, konstatuji dvě další omluvy, a to omluvu paní poslankyně Olgy Havlové od 19 hodin a od 18.50 omluvu pana poslance Karla Šidla.

 

Pokračovat budeme tak, jak jsme před chvilkou rozhodli přerušeným bodem číslo 15.

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Požádám pana ministra obrany Martina Stropnického, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, požádám pana Bohuslava Chalupu, aby se vrátil ke stolku zpravodajů jako zpravodaj pro prvé čtení, a konstatuji, že bod byl přerušen v neskončené obecné rozpravě, ale s tím, že jsem v tu chvíli neměl žádného přihlášeného do obecné rozpravy. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Pokud jde o výsledek obecné rozpravy, nebylo navrženo žádné vrácení předloženého návrhu k dopracování ani zamítnutí. Bylo pouze v obecné rozpravě konstatováno, resp. navrženo prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který předložil organizační výbor, a to v hlasování pořadové číslo 40, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání toho tisku výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 150 pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů v hlasování pořadové číslo 141, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 152 pro 139, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a lhůta k projednání byla stanovena na 90 dnů. Děkuji panu ministru obrany, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 15.

 

Nyní budeme pokračovat podle nově schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo 53, kterým je

53.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - třetí čtení

Ptám se, kdo z členů vlády bude místo pana ministra kultury Daniela Hermana předkládat zprávu. Zpravodajem výboru je pan poslanec Jiří Pospíšil, kterého tady ale nevidím. To je trošičku složitější věc v tom případě. Nyní tedy alespoň kdo za vládu. Tak mi nezbývá nic jiného, než na dvě minuty přerušit schůzi, a požádám předsedy klubů, aby se ke mně dostavili.

(Krátká porada u předsedajícího.)

Tak ještě vzhledem k tomu, že už vím, kdo za vládu bude předkládat návrh - je jím pan ministr Jurečka, ale ten je zaseklý v pražské dopravě dnešního odpoledne. Takže předpokládám, že bychom mohli pokračovat v... Já dám radši v 18.20, protože mám slíbeno 18.15, ale pražská doprava je zrádná. Takže v 18.20 budeme pokračovat a já bych prosil zástupce výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby mi řekli... (Hlasy v sále: Už je tady!) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP