(12.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Byl bych rád, aby příště tento bod probíhal důstojně směrem k řešení skutečného problému, který tady pan kolega Kováčik nastolil, a za další, aby už vláda konečně přestala povídat floskule, které nic nezmění, ale přišla s reálnými plány do toho, jak upraví legislativu a pomůže, abychom se skutečně stali moderní ekonomikou s možností pružného měnění pracovních míst podle potřeby trhu. Co si má počít zaměstnavatel, který, když nemá práci a musí držet lidi, takže tam ty efekty jsou naprosto jednoznačné. Obavy a radši nepřijímat, než přijímat a zase propouštět.

Celkem chápu, že mám na to zcela jiný názor, než má levice, ale levice v tuto chvíli plus Andrej Babiš nemá žádný názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Pan poslanec Laudát vyčerpal téma, čas i posluchače. Já teď znovu přerušuji bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice, protože na 12.30 máme pevně zařazeny volební body.

 

Zahajuji tedy blok volebních bodů bodem

62.
Návrh na odvolání předsedy
Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré popoledne přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Milí přátelé, milí kolegové, otvírám bod, resp. skupinu volebních bodů, které jsme napevno zařadili na tento moment. Pokusím se být při jejích čtení a seznamování vás s obsahem jednotlivých bodů stručný a připomenu, že po představení a seznámení se s jednotlivými volebními body vás poté požádám jménem volební komise, abyste se, jak už jste zvyklí, odebrali do Státních akt a provedli společně tajnou volbu v jednotlivých volebních bodech.

Začneme bodem číslo 62, jak řekl pan předsedající. Je to Návrh na odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Konstatuji, že v souladu s § 10 zákona číslo 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, a na návrh poslaneckého klubu ANO 2011 přijala 29. dubna 2014 volební komise Poslanecké sněmovny usnesení číslo 50, kterým je navrhováno Poslanecké sněmovně odvolat stávajícího předsedu Dozorčí rady SZIF pana Pavola Lukšu k dnešnímu dni. Volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Připomenu, že zmíněné usnesení číslo 50 bylo pro informaci e-mailem zasláno včas všem předsedům poslaneckých klubů.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Pavola Lukši.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s postupem hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože Sněmovna přistoupí k odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení, prosím nyní, abychom k tomuto veřejnému hlasování přistoupili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a poprosím o přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu, o kterém dám bezprostředně hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Navrhuji usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odvolává z funkce ke dni 7. května 2014 pana Pavola Lukšu."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, a já vás, ještě než zahájím hlasování, všechny odhlásím na žádost z pléna. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o usnesení, které přečetl pan předseda volební komise, že Poslanecká sněmovna odvolává Pavola Lukšu z funkce předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu k dnešnímu dni. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 84, přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 19.

 

Ptám se - mám tady pana poslance Váchu a Havíře s faktickou poznámkou. Není tomu tak. Děkuji. Končím volební bod 62 a dostáváme se k bodu

63.
Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

I tady prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Konstatuji, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě návrhy na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, jsou to dva návrhy. Od poslaneckého klubu ČSSD návrh na volbu poslance Ladislava Velebného, od poslaneckého klubu ANO 2011 je to návrh na volbu poslance Jaroslava Faltýnka.

Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně. Odvolávám se na usnesení číslo 51 volební komise, které také bylo zasláno všem předsedům poslaneckých klubů.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům pro volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Chtěl bych se vzdát této kandidatury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, rozpravu končím a poprosím pana předsedu volební komise o další postup.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Beru tuto informaci na vědomí, děkuji za ni. Konstatuji tedy, že nominace na předsedu Dozorčí rady SZIF se zúžila pouze na jedno jméno, na jednoho kandidáta, a zopakuji, je to pan poslanec Ladislav Velebný, který je navržen poslaneckým klubem ČSSD.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou, a já poprosím, abychom v tuto chvíli přerušili tento bod.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji bod číslo 63 v bodě před tajnou volbou. Dostáváme se dále k bodu číslo

65.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím pana poslance Kolovratníka, aby nám sdělil stanovisko volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Volební bod číslo 65 - Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře neboli ČTK. Připomenu, že k dnešnímu dni jsou neobsazena tři místa členů Rady ČTK, a dnes tedy budeme volit tři členy, a to na celé jejich pětileté funkční období.

Volební komise obdržela řádně ve vyhlášené lhůtě tyto nominace poslaneckých klubů: za klub ČSSD Vladimír Cisár, za klub ANO 2011 Miroslav Augustin, za klub KDU-ČSL Jakub Heikenwälder a za klub ODS pan Kristián Chalupa.

Volební komise přijala dne 29. dubna 2014 své usnesení číslo 53. I toto usnesení bylo rozesláno všem poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon ani v tomto případě způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou. Ještě jednou zopakuji, navrženi jsou čtyři kandidáti a budeme volit nebo obsazovat tři místa.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Jestliže ne, rozpravu končím a poprosím pana předsedu volební komise o další postup.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I já děkuji. V tomto momentě tedy poprosím o přerušení projednávání tohoto bodu a o přistoupení k dalšímu volebnímu bodu, kterým bude bod číslo 66.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji tedy bod 65 a zahajuji volební bod

66.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Prosím pana předsedu volební komise o stanovisko volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U bodu číslo 66, Rady tzv. ÚSTR, je situace trošku jiná. Opět vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, připomenu situaci. Od poslední volby z březnové schůze v Radě ÚSTR stále zůstává neobsazeno jedno místo. Poslanecké kluby předložily ve vyhlášené lhůtě návrhy kandidátů a volební komise přijala svoje usnesení číslo 54. I toto bylo rozesláno na poslanecké kluby.

Nominován byli: Jaroslava Janderová, pan Jan Schneider a pan Eduard Stehlík.

Jak jsem řekl, zde je situace malinko odlišná. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise se rozhodla ve svém usnesení navrhnout volbu tajnou jednokolovou, a to s tím, že postoupeni budou všichni kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Je to proto, že člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů volí Senát Parlamentu na základě nominací, které mu budou doporučeny námi, Poslaneckou sněmovnou. Proto Sněmovna teoreticky může do Senátu postoupit všechny tři nominované. To je, kolegyně a kolegové, pro vás důležitá technická informace. Na volebním lístku v tomto případě můžete teoreticky označit kroužkem číslo před jménem všech tří kandidátů.

Nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP