(12.10 hodin)
(pokračuje Vozdecký)

Důsledky na trhu jsou jasné. Jedná se o úniky na daních ze státního rozpočtu, pokles image českého a moravského vína, ztrátu důvěry spotřebitelů, ztrátu konkurenceschopnosti domácích vín a samozřejmě ekonomické ztráty a poškození českých a moravských vinařů. O tomto problému svědčí i vyšší počet zjištění Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí u kontrolovaných vín a jejich výrobců. A pro poctivé a české a moravské vinaře, kteří představují tyto nekalé praktiky nepoctivých dovozců zahraničních hroznů a vín, ekonomický problém. Samotní vinaři už považují tuto situaci za závažnou. Navíc, když jsme si dělali analýzy, zdali existuje v České republice instituce státní správy, která by se tímto druhem podvodů zabývala, zjistili jsme, že neexistují v dostatečné míře nástroje pro efektivní boj pro tuto formu černého trhu.

Druhým problémem je větší počet zjištěných případů, kdy dochází k ředění tichých vín vodou spojenému s umělým zvyšováním procenta alkoholu v nápoji a dalším nepovoleným technologickým úpravám.

Jsem rád, že čeští a moravští vinaři podporují nové právní úpravy stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 1308 z loňského roku a jejich vložení do právě projednávaného zákona a nekompromisní jeho implementaci v podmínkách České republiky. Prakticky se jedná o pravomoc inspektora, který může vydat opatření, kterým kontrolované osobě v případě existence výrobků, které nelze podle článku nařízení uvést na trh, aby na náklad kontrolované osoby měl povinnost pod státním dozorem zcela zlikvidovat, tedy zničit, výrobky z révy vinné, například víno, likérové víno, šumivé víno, částečný zkvašený hroznový mošt, kterému říkáme burčák, pokud byly podrobeny enologickým postupům, které nejsou v Unii povoleny nebo nejsou povoleny na vnitrostátní úrovni. Prostě nejsou v souladu s pravidly stanovenými v příloze předmětného nařízení. Příkladem takového nevyhovujícího výrobku mohu uvést víno, ve kterém je zjištěn přídavek vody, přídavek cukru, přidání alkoholu, syntetického barviva tam, kde to není přípustné, nebo přídavek glycerinu, anebo víno, které bylo vyrobeno zpracováním nebo přidáním hroznů nebo hroznového moštu ze třetích zemí a deklarováno jako víno původem z České republiky.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce jako orgán dozoru věcně příslušný v oblasti vinařství potřebuje pro naplnění této povinnosti patřičné oprávnění pro inspektory, a proto je nutné, aby v právě projednávaném zákonu byla do § 5 doplněna i kategorie výrobků z révy vinné ve smyslu nařízení Evropské unie 1308/2013. Bez tohoto oprávnění by totiž tuto novou evropskou právní úpravu nebylo možné na úrovni státního dozoru naplnit.

Dalším pozměňovacím návrhem je potom úprava § 7 - doplnění o zahájení kontroly. Tady se jedná v případě kontroly dovozu, která je specifickým typem kontroly, která je iniciována ze strany celního orgánu ve chvíli, kdy sdělí inspekci, že pozastavil propuštění určitých dovážených potravin. Inspektorát na základě výsledků provedené kontroly vydá závazné stanovisko k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění bylo celním orgánem pozastaveno, a to ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení sdělení celních orgánů o pozastavení jejich propuštění. Pokud není výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí v této lhůtě inspektorát místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úklonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po vyhotovení protokolu o kontrole. Přesto se jedná o úřední kontrolu ve smyslu kapitoly 5 nařízení Evropského společenství 882/2004 o úředních kontrolách, a je proto zapotřebí stanovit zvláštní způsob zahájení kontroly pro tento typ kontrol tak, že kontrola bude zahájena v den, kdy inspekce obdrží sdělení celního orgánu o pozastavení. Takže do zákona do § 7 se vloží, že kontrola podle věci první je zahájena doručením sdělení celního orgánu o pozastavení inspekcí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechny tyto pozměňovací návrhy byly projednány na společném jednání Ministerstva zemědělství a Svazu vinařů České republiky za účasti Státní zemědělské a potravinářské inspekce a byl s nimi vysloven souhlas.

Nyní se tedy, vážený pane předsedající, přihlašuji do podrobné rozpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vozdeckému za jeho vystoupení. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji takovou žádost, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které již avizoval svoji přihlášku pan poslanec Vozdecký. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v podrobné rozpravě se hlásím k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem sněmovního dokumentu 741, tak jak byl pod tímto číslem zadán do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vozdeckému. Dalším přihlášením do podrobné rozpravy je pan zpravodaj pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás stručně a formálně seznámil také s návrhem usnesení zemědělského výboru z jeho 6. schůze dne 16. dubna 2014, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství J. Šnejdrly, zpravodajské zprávě Petra Bendla a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 86, schválit, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za seznámení s usnesením zemědělského výboru. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu ptám se pana ministra, případně pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Nemají zájem. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Nyní bychom měli pokročit dalším bodem a to je přerušený bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice. Nevidím tady pana premiéra, který by v atom bodu patrně měl být přítomen. Nicméně kromě toho ve 12.30 upozorňuji ctěné kolegy a kolegyně, že máme napevno zařazeny volební body, kterým se budeme muset věnovat.

Nicméně máme ještě 12 minut do té doby, takže budeme pokračovat v bodě

87.
Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice
 

Tento bod byl přerušen ve všeobecné rozpravě. Další řečníky do všeobecné rozpravy mám přihlášené, takže pan poslanec Laudát byl přihlášen. Ptám se, jestli je přítomen. (Ano.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl jsem zareagovat na pár věcí, které tady zazněly, nikoliv to, kde jsem se hlásil řádně někdy ve čtvrt na devět nebo v půl deváté, kdy začínal ten bod. Tam jste viděli potom, co se odehrává.

Nevím, jestli má tedy smysl, když pan premiér má předkládat tuto zprávu a předloží ji tady, a pak se někam vypaří. Přiznám se, že jsem silně na rozpacích. Neříkám, že moje vystoupení je zásadní a důležité, ale já to beru jako pohrdání Sněmovnou. Totéž pan Babiš by si možná některé věci mohl vyslechnout, aby tady přestal vykládat ty nesmysly a nehoráznosti, které tady šíří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP