(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila naše odpolední jednání. Prosím, zaujměte svá místa. Budeme pokračovat projednáváním pevně zařazených bodů. Prvním z nich je bod 45. Dříve než začneme, poprosím, abyste se ztišili, abychom se slyšeli. Děkuji.

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 141/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám v krátkosti uvedl změnu Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, která vešla v platnost 1. února 2007. Pro její přijetí a pro přijetí těchto změn je nutný souhlas celého Parlamentu České republiky a ratifikace prezidentem republiky. Příloha I byla upravena v roce 2014 v souladu s článkem 34 úmluvy Světovou antidopingovou organizací - WADA. Jednomyslně tyto změny byly přijaty a já jen v krátkosti tyto jednotlivé změny shrnu.

Jedná se o změnu názvosloví některých látek, zároveň o malé změny v rozdělení dvou podskupin stimulací skupiny S6, změna, která popisuje hranici alkoholu v krvi - tady jenom podotýkám, v souladu se sportem -, a další nové skupiny byly přidány do skupiny S5.

V závěru svého krátkého vystoupení vás poprosím o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů, jak mi to umožňuje § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tato žádost je z důvodu časového prodlení, kdy nutně potřebujeme co nejdříve tuto smlouvu přijmout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rom Kostřica. Pane poslanče, máte slovo. (Teprve vchází do sálu.)

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Omlouvám se za krátké zdržení, jednak vám, paní místopředsedkyně, i ostatním kolegům.

Já se domnívám, že tady bylo řečeno všechno a že je vhodné, aby tato smlouva byla přikázána k projednání v zahraničním výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, z těch důvodů, který bylo i u jiných bodů, kde my necítíme naléhavost toho rychlého projednání podle § 90, jménem klubu TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání v režimu § 90. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám. Mohl byste zopakovat svůj návrh? Já ho tady v tom hluku neslyšela. Moc se omlouvám.

(Poslanec Laudát se vrací k mikrofonu, ale přistupuje k němu poslanec Urban a říká mu, že nejde o projednávání podle § 90.)

 

Poslanec František Laudát: Pokud nepadl návrh na režim § 90, tak v tom případě promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom zopakuji, že zde padl návrh na zkrácení lhůty mezi čteními o 30 dnů. Jenom tento návrh zopakuji.

Táži se, jestli se ještě někdo jiný hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

V tomto případě bychom měli hlasovat o návrhu, který zde padl, a to je zkrácení lhůty k projednání ve výborech o třicet dnů.

Zahajuji hlasování (číslo 47) a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování končím. Tento návrh byl přijat. Pro se vyslovilo 88 (ze 108 přihlášených) poslanců, proti 7.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání zahraničnímu výboru. Ještě než tak učiníme, mám zde faktickou poznámku paní poslankyně Novákové? (Ne.) Takže bere zpět.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 48) končím s tím, že tento návrh byl přijat, kdy se (ze 112 přihlášených) vyjádřilo pro 108 poslanců, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu pevně zařazenému bodu, kterým je

18.
Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby,
Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 124/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP