(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Táži se, zda se do ní chce někdo přihlásit z místa. Není tomu tak. Nikdo přihlášen není. V tom případě končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a já se táži pléna, zda chcete navrhnout tento zákon k projednání do jiného výboru. Není tomu tak. Dobře.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování. Je to hlasování číslo 40. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť zmáčkne tlačítko, zvedne ruku. Děkuji vám. Kdo je proti? Případně kdo se zdržel?

Končím hlasování číslo 40, přítomných poslanců je 141, pro jich bylo 119, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

Připutovala ke mně omluvenka z dnešního jednání, takže ji přečtu. Z dnešního jednání dne 30. 4. z důvodu pracovní schůzky s delegací zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky se omlouvají poslanci Roman Kubíček, Antonín Seďa (přečteno Šeďa, smích v sále), Květa Matušovská (přečteno Matoušovská), Marek Ženíšek. Omlouvám se, přehlédl jsem se. Jak? Seďa. (Poslanci volají správné znění jména "Seďa".) Mám vás zde napsaného, pane poslanče. Neomlouváte se, budete přítomen jednání. Dobře, v tom případě vás neomlouvám. A Olga Havlová od 13 do 15 hodin. To se omlouváte. To souhlasíte. Dobře. Seďa. Dobře. Pan Antonín Seďa se omlouvá, tak jak jsem přečetl daná jména, od jedné do tří odpoledne se omlouvají z jednání. Děkuji za korekci, že jsem to mohl přečíst správně.

 

Budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem jednání je

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Já vás, kolegové, poprosím, abych ztišili hluk v sále. V případě, že máte potřebu něco projednávat, jděte to projednávat do předsálí. Děkuji vám. Dočtu zahájení tohoto bodu: a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 173 - prvé čtení podle § 90 odst. 2. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

A nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr dopravy pan Antonín Prachař. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si vás seznámit s důvody předložených novel zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vládní návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zejména řádnou implementaci právních předpisů EU do českého právního řádu. Jedná se o částečně přepracovaný a doplněný návrh zákona, který byl již v dubnu loňského roku vládou předložen Poslanecké sněmovně, s ohledem na její rozpuštění však nebylo projednávání dokončeno.

Vládní návrh dokončuje zejména transpozici směrnice 2011/82/EU o usnadnění příhraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu a směrnici 2006/126/ES o řidičských průkazech a jejich dvou novel.

Z hlediska věcného obsahuje předložený návrh zejména - a to je důležité - poskytování základních informací o dopravním přestupku v úředním jazyce jiného členského státu Evropské unie, není-li přestupce občanem ČR. Dále výměnu informací o udělených řidičských oprávněních a řidičských průkazech mezi členskými státy EU. Dílčí úpravy ve vymezení skupin vozidel, pro která se udílí řidičská oprávnění, a dílčí úpravy vymezení výcvikových vozidel. Dotkl bych se jednotlivých bodů.

Poskytování základních informací o dopravním přestupku v úředním jazyce jiného členského státu EU, není-li přestupcem občan ČR, je dokončením transpozice směrnice 2011/82, výměna informací o vozidle a jeho provozovateli z registru vozidel mezi členskými státy EU podle této směrnice, která již byla zapracována do zákona číslo 56/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2015. Vládní návrh v souladu se směrnicí zajišťuje, aby byly osobě podezřelé ze spáchání dopravního přestupku poskytnuty základní informace o přestupkovém řízení v jazyce, kterému rozumí. Povinnost bude realizována prostřednictvím standardizovaných formulářů, které obecní úřady budou zasílat spolu s oznámením o zahájení přestupního řízení.

Změny zákona číslo 361 spojené s výměnou informací o udělení řidičských oprávnění a řidičských průkazech mezi členskými státy EU navazují na spuštění elektronického systému výměny těchto informací v rámci projektu RESPER již v minulém roce. Provoz systému zajistí Ministerstvo dopravy prostřednictvím centrálního registru vozidel a jeho zapojení do systému RESPER. Vyměňované informace budou sloužit pro účely správních řízení a kontroly spojené s udílením, uznáváním a odnímáním řidičských oprávnění a průkazů.

Co se týká dílčí úpravy ve vymezení skupin vozidel, navazují tyto změny směrnice o řidičských průkazech dále na jednání s Evropskou komisí, při níž bylo dohodnuto odstranění některých terminologických nedostatků. Tyto úpravy nemají významnější dopad na držitele stávajících řidičských oprávnění a průkazů, s výjimkou změn u skupiny vozidel D1, to jsou řidiči, kteří mají oprávnění řídit mikrobusy. Pro tuto skupinu je do návrhu zařazeno přechodné ustanovení.

Dílčí úpravy ve vymezení výcvikových a zkušebních vozidel realizují změny směrnice o řidičských průkazech. Mění technické parametry vozidel a umožňují širší využití automatizovaných a poloautomatizovaných řadicích systémů. Současná právní úprava umožňuje používat vozidla pouze s manuálním řadicím systémem.

Vládní návrh souvisí s členstvím ČR v EU. Vůči ČR již byla zahájena dvě řízení pro nezajištění transpozice směrnic 2011/82, příhraniční výměna informací, a směrnice 2006/126, vytvoření právních podmínek pro používání systému RESPER. Tato řízení jsou už ve fázi formálního upozornění. Proto si dovolím navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem již v prvním čtení, aby tato řízení byla ze strany Evropské komise dále neuplatňována. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Čihák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, důvodem předložení vládního návrhu pod číslem sněmovního tisku 173, tak jak tady přednesl pan ministr, je zajištění naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů EU a zajištění jejich promítnutí do českého právního řádu. Hlavním cílem novelizace vládního návrhu je však hlavně navýšení bezpečnosti silničního provozu na našich pozemních komunikacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP