(10.30 hodin)
(pokračuje Mládek)

Z důvodu zlepšení ochrany soukromí a osobních údajů osob uvedených v živnostenském rejstříku budou novelou převedeny některé dosud veřejně přístupné údaje mezi neveřejné. Neveřejným údajem by se tak měla stát adresa bydliště a adresa místa pobytu podnikatelů a dalších fyzických osob, které se zapisují do živnostenského rejstříku. Rovněž tak by se měly do neveřejných údajů přesunout údaje o podnikateli poté, co uplynou čtyři roky ode dne zániku jeho posledního živnostenského oprávnění. Tyto údaje sdělí živnostenský úřad na základě prokázání právního zájmu.

Předložený návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru, který přijal usnesení, v němž Poslanecké sněmovně doporučuje návrh zákona projednat a schválit ve znění tří přijatých pozměňovacích návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito návrhy vyslovilo souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Vzhledem k tomu, že jsem ráno konstatoval omluvu pana poslance Ivana Adamce, musíme rozhodnout hlasováním o navrženém jiném poslanci hospodářského výboru, a to o panu poslanci Novotném. Má někdo výhradu nebo jiný návrh? Nemá.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje na pana poslance Novotného. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 153 pro 108. Návrh byl přijat.

 

Žádám pana poslance Novotného, aby se ujal zpravodajské zprávy ve druhém čtení. Pane zpravodaji, ještě budu konstatovat, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 85/1. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, moje zpravodajská zpráva bude velmi stručná. Vyplývá to jak z obsahu projednání tohoto návrhu zákona na hospodářském výboru, tak z toho, že tady základní fakta už zazněla v úvodním slově pana ministra. Hospodářský výbor doporučuje postoupit zákon do třetího čtení s pozměňovacími návrhy, které jste obdrželi jako součást příslušných tisků. Na to se omezuje moje vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo. Děkuji vám. Obecnou rozpravu končím. Nebyl žádný návrh k hlasování, můžeme zahájit podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra na závěrečné slovo. Není zájem. Pan zpravodaj také nemá zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Tím jsme vyčerpali druhá čtení pro dnešní den.

Ještě předtím, než přejdeme k prvním čtením, budu konstatovat omluvy. Pan poslanec David Kasal se omlouvá z jednání od 11 do 17 hodin a pan poslanec Novotný se omlouvá od 10 hodin do 14 hodin z dnešního jednání. To jsou tedy omluvy.

Končím druhá čtení a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Dalším bodem jednání je

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy pan Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych provedl úvodní slovo k navrhovanému zákonu číslo 114.

Předkládaná novela zákona o vnitrozemské plavbě přináší změny v části upravující problematiku provozování přístavů. Nově se stanoví podmínky pro vydání povolení k provozování pozemní části přístavů a pro zrušení tohoto povolení, nově se upravuje seznam veřejných přístavů. Za užívání veřejného přístavu bude možné sjednat cenu podle cenových předpisů. Zcela nově se pak do zákona zakotvuje oblast provozování dalších důležitých míst na vodní cestě, jimiž jsou přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště.

Z důvodu potřeby reagovat ve vnitrostátním právu na aktualizované znění rezoluce Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů číslo 24 o pravidlech plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách v Evropě z roku 1986 a na potřeby praxe v oblasti vnitrozemské plavby přináší předkládaný návrh zákona novou právní úpravu pravidel plavebního provozu. Tato oblast je v současné době obsažena pouze ve vyhlášce. Podle navrhované právní úpravy budou pravidla plavebního provozu nadále obsažena ve dvou právních předpisech. V zákoně o vnitrozemské plavbě budou stanovena primární práva a povinnosti účastníků plavebního provozu, bude vymezena pravomoc plavebního úřadu, vydávání individuálních správních aktů, opatření obecné povahy a stanoveny sankce za nedodržení zákonných povinností. Prováděcí právní předpis pak upraví podrobnosti týkající se způsobu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby v mezích zákonem stanovených povinností účastníků plavebního provozu a druhy plavebního značení na vodní cestě a jeho význam.

S ohledem na rozvoj užívání plavidel ke sportovním účelům, požadavky praxe, ohlasy veřejnosti a potřebu zajistit bezpečnost osob, které chtějí tyto činnosti provozovat, a ostatních účastníků plavebního provozu přináší návrh zákona koncepční změnu. Do vyhrazených vodních ploch nebude dále odkázáno provozování určitých druhů plavidel, v případě současné právní úpravy zejména vodních skútrů, nýbrž provozování plavidel určitým specifickým způsobem, přičemž na těchto plochách nebude nutno dodržovat všechny povinnosti vůdce plavidla a člena posádky stanovené zákonem. Zákon zároveň stanoví, která konkrétní ustanovení se na provozování plavidel na vymezených vodních plochách neuplatní.

Dalším cílem navrhované právní úpravy je umožnit implementaci práva Evropské unie, to je opatření v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí a provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, dále pak změna nařízení Evropského společenství číslo 2006. Evropská komise přitom zahájila pro neimplementaci uvedeného nařízení (řízení o) porušení Smlouvy o fungování Evropské unie vůči České republice.

Návrh zákona byl již dříve předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, z důvodu jejího rozpuštění však k jeho projednání nedošlo. S ohledem na zdržení legislativního procesu v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny a zejména s ohledem na shora uvedené řízení o porušení smlouvy Evropské unie vůči České republice navrhuje Ministerstvo dopravy zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny na polovinu. Je to jeden ze zákonů, který nebyl implementován, a skutečně bylo nařízeno Evropskou komisí řízení vůči České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Stanislav Pfléger. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP