Středa 30. dubna 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
/sněmovní tisk 179/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám zde představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Předloženým návrhem zákona se provádějí určité technické změny v některých zákonech upravujících finanční trh. Konkrétně se jedná o zákon o platebním styku, zákon o omezení plateb v hotovosti a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Novelou zákona o platebním styku se do českého práva implementuje evropské nařízení, které stanoví, že platby v eurech budou muset být v budoucnu prováděny v jednotných celoevropských standardech. Toto nařízení začne být pro Českou republiku jako pro neeurový členský stát sice závazné až v roce 2016, ale již nyní musíme provést některé související změny v našem právním řádu.

Novela zákona o omezení plateb v hotovosti reaguje na jeden z rozsudků Nejvyššího správního soudu z roku 2011. Nejvyšší správní soud tehdy poněkud překvapivě rozhodl, že zákon o omezení plateb se vztahuje pouze na případy, kdy se platbou uhrazuje již existující závazek. Tím z působnosti tohoto zákona vypadly například půjčky nebo dary. Ministerstvo financí se domnívá, že pro to není žádný věcný důvod, a proto navrhujeme upravit zákon o omezení plateb v hotovosti tak, aby se vztahoval na všechny platby bez ohledu na jejich právní titul. K rozšíření působnosti tohoto zákona dochází rovněž v důsledku snížení limitu pro povinné bezhotovostní placení, který se v souladu s programovým prohlášením vlády snižuje z 350 tisíc korun a 270 tisíc korun.

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích reaguje na skutečnost, že nový občanský zákoník zrušil někdejší zákon o pojistné smlouvě, aniž by převzal ustanovení o informační povinnosti vůči klientům pojišťoven. Tato ustanovení se proto nyní doplňují do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, poslanci, žádám vás o vyslovení souhlasu s návrhem tohoto zákona, s nímž se zcela ztotožňuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády, a nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Dolejš. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Příjemné dopoledne, milé kolegyně, kolegové. K tomuto návrhu a k úvodu, který přednesl pan ministr financí, lze jenom dodat, že je to novela, která vychází samozřejmě z jisté harmonizační povinnosti, ale není pouze harmonizační. Reaguje i na některé další skutečnosti, z nichž ty podstatné pan ministr financí zmínil - Nejvyšší správní soud, programové prohlášení vlády, zásah do občanského zákoníku a tak dále.

V podstatě ta evropská norma je dost důležitým krokem k naplnění projektu SEPA, tedy v podstatě jednotného platebního prostoru. A i když je pravdou, že Česká republika není členem eurozóny, tak vzhledem k našemu úzkému napojení na eurozónu je jistě logické, že chceme tento mechanismus rovněž budovat v příslušných etapách, z nichž ta konečná je v roce 2016. Vzhledem k tomu, že je to novela poměrně rozsáhlá, tak samozřejmě lze očekávat pozornost především korporátních subjektů, které provádějí zhusta ony platby v eurech, samozřejmě se to týká i subjektů v oblasti finančního trhu, směnárenství atd., a nepochybně i dohledový orgán v této oblasti, to znamená Česká národní banka.

Uvidíme, co přinese druhé čtení, ale tak jak je to předloženo, si myslím, že jde o věc racionální, a za sebe ji mohu doporučit k projednání, aby bez problémů prošla prvním čtením. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Táži se, zda se do ní chce někdo přihlásit z místa. Není tomu tak. Nikdo přihlášen není. V tom případě končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a já se táži pléna, zda chcete navrhnout tento zákon k projednání do jiného výboru. Není tomu tak. Dobře.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování. Je to hlasování číslo 40. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť zmáčkne tlačítko, zvedne ruku. Děkuji vám. Kdo je proti? Případně kdo se zdržel?

Končím hlasování číslo 40, přítomných poslanců je 141, pro jich bylo 119, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

Připutovala ke mně omluvenka z dnešního jednání, takže ji přečtu. Z dnešního jednání dne 30. 4. z důvodu pracovní schůzky s delegací zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky se omlouvají poslanci Roman Kubíček, Antonín Seďa (přečteno Šeďa, smích v sále), Květa Matušovská (přečteno Matoušovská), Marek Ženíšek. Omlouvám se, přehlédl jsem se. Jak? Seďa. (Poslanci volají správné znění jména "Seďa".) Mám vás zde napsaného, pane poslanče. Neomlouváte se, budete přítomen jednání. Dobře, v tom případě vás neomlouvám. A Olga Havlová od 13 do 15 hodin. To se omlouváte. To souhlasíte. Dobře. Seďa. Dobře. Pan Antonín Seďa se omlouvá, tak jak jsem přečetl daná jména, od jedné do tří odpoledne se omlouvají z jednání. Děkuji za korekci, že jsem to mohl přečíst správně.

 

Budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP