Středa 30. dubna 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně
druhé týkající se evropských programů družicové navigace
/sněmovní tisk 137/ - prvé čtení

Prosím, aby své úvodní slovo přednesl ministr dopravy Antonín Prachař. Ještě než přijde, nevidím ho tady, požádám pana kolegu poslance Pavla Šrámka, aby vzal místo u stolku zpravodajů. Pan ministr Prachař už dorazil. Pokud tady není pan poslanec Šrámek, tak pan ministr má ještě chvilku času, protože podle návrhu výboru dáme změnu na zpravodaje. Výbor navrhl, aby místo poslance Pavla Šrámka zpravodajskou zprávu v této věci k této mezinárodní smlouvě přednesl pan poslanec René Číp. Potom rozhodneme v hlasování o změně zpravodaje. Ještě předtím se ptám: má někdo jiný návrh, než je návrh výboru? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat.

 

Rozhodneme o změně zpravodaje. Místo Pavla Šrámka by byl zpravodajem pan poslanec René Číp.

Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 30. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 149, pro 140, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Žádám tedy pana poslance Reného Čípa, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň žádám pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby přednesl úvodní slovo k této mezinárodní smlouvě. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Dobré ráno, pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi přednést úvodní slovo k bodu ratifikace Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace. (Hluk v sále.)

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá Parlamentu návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace. Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace jsou sjednávány se zeměmi, které se z celosvětového hlediska významně podílejí na vesmírném programu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud někdo chce projednávat jiná témata, než je mezinárodní smlouva, prosím, aby své diskuse přenesl do předsálí a nechal v klidu pana ministra přednést úvodní slovo. O to žádám všechny. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Já chápu, že Galileo není středem zájmu, ale je to jedna z mála věcí, kterou se Česká republika může chlubit navenek. Takže bych si dovolil pokračovat - které se z celosvětového hlediska významně podílejí na vesmírném programu a disponují velice kvalitní technologií pro tuto oblast.

Smyslem předkládané dohody je zajistit úzké napojení Švýcarska do fáze budování a provozu evropských programů globálních družicových systémů Galileo a EGNOS. Zapojení Švýcarska do evropského programu globálního navigačního družicového systému je považováno za politicky a ekonomicky velice výhodné a přínosné. Švýcarsko je nejbližším partnerem Evropské unie při spolupráci v rámci programu Galileo už od jeho počátku. Přispívá politicky, technicky i finančně ke všem fázím programu Galileo prostřednictvím svého členství v Evropské kosmické agentuře a prostřednictvím své neformální účasti v řídicích strukturách určených programu Galileo. Tato dohoda dodá spolupráci formální charakter.

Dohoda o spolupráci byla podepsána ministrem dopravy 5. prosince 2013 v Bruselu. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Prováděcí dohoda nebude mít vliv na státní rozpočet.

Dovolte mi, abych touto cestou požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Antonínu Prachařovi a nyní tedy žádám zpravodaje pana poslance Reného Čípa, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec René Číp: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rád bych zdůraznil, že z nečlenských zemí Evropské unie je Švýcarsko nejbližším partnerem EU při spolupráci v rámci programu Galileo už od jeho počátku. Švýcarsko dlouhodobě přispívá politicky, technicky i finančně ke všem fázím programu Galileo prostřednictvím svého členství v Evropské kosmické agentuře, dále prostřednictvím své neformální účasti v řídicích strukturách Evropské unie zvláště určených pro program Galileo. Tato dohoda prohloubí úzké zapojení Švýcarska do evropských programů globálních navigačních družicových systémů GNSS a dodá mu formální charakter.

Závěrem bych jako zpravodaj navrhl přikázání předmětné dohody zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a dovolte mi, abych malinko vybočil z běžného rámce. Na galerii mezi nás přišli poslanci bavorského zemského sněmu, tak je mezi námi vítám, kolegy ze Spolkové republiky Německo, a přeji jim tady příjemný pobyt v krásné, již májové Praze. (Celý sál tleská.)

Když už jsem přerušil projednávání, tak ještě přečtu omluvenky. O omluvu požádala paní poslankyně Kateřina Konečná od 10 hodin do konce dnešního jednacího dne, dále paní poslankyně Anna Putnová od 10.30 do 14.30 a pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá z dnešního jednání za pozdní příchod okolo 9.30.

Můžeme tedy pokračovat a budeme se zabývat obecnou rozpravou k tomuto návrhu. Konstatuji, že nemám do obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhy k přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, totéž zopakoval zpravodaj ve své zpravodajské zprávě. Ptám se: má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Hlasováním číslo 31 rozhodneme, že tento tisk 137 bude přikázán zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 154, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

Dalším bodem našeho jednání bude

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP