(14.40 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Nyní se dostáváme k návrhu paní zpravodajky Konečné na zkrácení lhůty k projednání na 24 hodin.

Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 24 hodin, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 33, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 9.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena na 24 hodin. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce a končím první čtení tohoto zákona.

 

Dalším bodem v pořadí je

12.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 83/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan předseda poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie Radim Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dne 27. listopadu 2013 schválila Poslanecká sněmovna zákonné opatření Senátu - možná si na to všichni pamatujete, že jsme tady byli několik dnů a museli jsme projednávat zákonná opatření, která přišla ze Senátu, bylo to velmi rychlé -, které mimo jiné zavádí povinnost platit daň z přidané hodnoty i z pozemku pod stavbou. Tenkrát, jestli si pamatujete, toho byly plné noviny, že jenom poslanci zasedli do lavic, a už zvyšují daňovou zátěž jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Do konce roku 2013 byl přitom takový pozemek pod stavbou od daně z přidané hodnoty osvobozen. Nově je pozemek od daně z přidané hodnoty osvobozen až po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastal dříve.

Jak si jistě všichni zde přítomní umí dobře představit, cena pozemku pod bytem tvoří 15 % až 30 % ceny stavby. Hlavním důsledkem změny tedy je a bude růst cen nových staveb, protože se jejich cena musí vyšplhat o daň. Jen u nejmenších bytů to může znamenat zdražení řádově o desítky tisíc korun. U staveb větších se projeví zdražení v řádech statisíců.

Výše popsané změny mají značně negativní dopad na trh s novými stavbami a zcela jistě i na developerský a stavební sektor jako celek. Negativní je rovněž načasování změny a velmi krátká adaptační lhůta, kdy změny účinné od ledna 2014 byly schvalovány na konci roku 2013. Jestli si pamatujete, bylo to na konci roku, tehdy možná developeři využili toho, že ještě mají měsíc na to, aby koupili pozemky bez daně, takže to možná jakoby částečně rozhýbalo trh s nemovitostmi, ale jenom na měsíc, a už během ledna byl jasně vidět pokles v koupi pozemků nebo v pohybu pozemků, bytů a dalších nemovitostí.

Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh, který opět osvobozuje pozemky pod novými stavbami od daně z přidané hodnoty, a to zrušením pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je možné osvobození od daně využít. Cílem je snížení daňového břemene při nákupu nových bytů a staveb a podpora vlastnického bydlení. Nezanedbatelný je pozitivní vliv našeho návrhu na stavební sektor jako důležitou část české ekonomiky. Jestli se nějaké odvětví v české ekonomice propadá, je to především stavebnictví.

Dle našeho hlubokého přesvědčení české hospodářství již neunese další zvyšování daní. Stát by si měl uvědomit, že chce-li větší kus koláče, musí nejprve nechat lidi, aby si upekli větší koláč. Nelze neustále brát nové a nové peníze z ekonomiky a látat s jejich pomocí díry ve státním rozpočtu. Máme-li zde dnes schodkový rozpočet, je tomu tak v prvé řadě proto, že politici a úředníci nedokázali efektivně hospodařit s penězi, které doposud od občanů vybrali. Řešením této situace jsou systémové změny směrem k účelovému vynaložení každé koruny ze státní kasy, nikoliv nové a nové zvyšování daní na úkor běžných občanů naší země a vybraných prostředků do státní pokladny, která má na svém dně zcela evidentní díry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Fialovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, hnutí Úsvit Tomia Okamury nás opravdu zásobuje řadou poslaneckých návrhů. Jestli se nemýlím, tak tento návrh úpravy DPH, nebo novely DPH, je v pořadí již třetí, ale kvantita jaksi předbíhá kvalitu a to se týká bohužel i tohoto návrhu zákona.

Jakkoliv bych měl pochopení pro záměr předkladatelů osvobodit pozemky pod novými stavbami od daně z přidané hodnoty a zrušit tedy tu pětiletou lhůtu pro jejich osvobození, tak musím konstatovat, že návrh je opravdu legislativně špatný, špatně připravený. To koneckonců konstatuje i stanovisko vlády, které jste obdrželi. A stanovisko vlády je v tomto případě nesouhlas s návrhem.

Nechci zpochybňovat to, že stávající úprava, tak jak je v současné době, může vést k růstu, nebo vede k růstu cen nových staveb. Má to i určitý dopad na realitní trh, možná dopad do stavebnictví, do nové výstavby. Navýšení ceny pozemku o DPH se do ceny opravdu může promítnout. Souhlasím s tím, že cena pozemku se pohybuje někde kolem 15 až 30 % ceny stavby. V tom dávám za pravdu předkladatelům.

Já bych si dovolil citovat ze stanoviska vlády, z jednoho bodu tohoto stanoviska, které vystihuje to, proč je ten návrh, tak jak nám ho předkládá Úsvit prostřednictvím pana předsedy Fialy, legislativně opravdu špatný. Nechci to nazvat zmetkem, to bych si možná nedovolil takto silné slovo použít. Budu citovat: Navržená legislativní úprava, spočívající v pouhém vypuštění pětileté lhůty, po kterou dodání předmětných pozemků s novými nebo nově užívanými stavbami podléhá dani z přidané hodnoty, však znamená, že by došlo k úplnému osvobození nejenom u těchto pozemků, ale u všech nemovitých věcí uvedených v § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonného opatření Senátu - nebudu citovat to číslo -, to jest rovněž u práva stavby, jakož i podzemní stavby se samostatnými účelovými určeními, inženýrských sítí a bytových a jiných jednotek.

Jednoduše řečeno, tímto se ruší veškeré zdanění nejenom pozemků, ale i všech staveb, od daně z přidané hodnoty. Proto považuji ten návrh za opravdu velice špatný. Ztotožňuji se se stanoviskem vlády, se zamítavým stanoviskem, a také navrhuji, aby tento tisk číslo 83 byl zamítnut již v prvém čtení. Opravdu je to velice legislativně špatný návrh a nelze s ním dále pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, dobrý den. Já bych chtěl formou faktické připomínky jednak se připojit k tomu, co říkal pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru Votava, a také bych chtěl upozornit na nesoulad se směrnicí Rady Evropy z roku 2006 číslo 112, kde se praví, že osvobození od daně z přidané hodnoty se nevztahuje na dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k ní přiléhajícího. Toto dodání musí být zdaněno. Takže pokud bychom toto schválili, dostaneme se do rozporu s evropským právem.

Potom bych také chtěl upozornit na legislativně technické chyby tohoto návrhu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP