(18.50 hodin)
(pokračuje Benešík)

K článku 5 tohoto návrhu. Zákon č. 428/2012 Sb. prošel testem ústavnosti a je ve shodě s ústavním pořádkem. Odkládání jeho přijetí bylo předmětem kritiky i ze strany Ústavního soudu. V této souvislosti je možno odkázat např. na plenární stanovisko Ústavního soudu 22/05, v němž se mimo jiné uvádí, že - cituji: "Stát ovšem musí svůj závazek vydat restituční zákon splnit, neboť musí splnit legitimní očekávání na straně církevních právnických osob, které se opírají o zákonné ustanovení."

Práva, která církve nabyly zákonem č. 428/2012 Sb., nespadají do sféry veřejné správy, a je proto odkaz na čl. 21 Listiny úplně lichý. Z tohoto článku Listiny nelze vyvodit právo, aby práva určité skupiny subjektů, zejména za situace, kdy tvoří minoritu, byla podrobována diktátu většiny, protože by se jednoznačně jednalo o diskriminaci. Je ovšem pro komunisty příznačné, že si k diskriminaci velmi často církve a zejména tu katolickou vybírají. To dobře uměli, umějí a moc dobře vědí, proč právě církve jsou terčem jejich nenávisti.

Musím také reagovat na část zdůvodnění návrhu, kde se uvádí, že - cituji: "Nelze souhlasit ani s argumentem, že případné soudní spory, které by nastaly v případě zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, by v konečném důsledku přišly dráž než navrhované vyrovnání. Tato argumentace není podložena. V této souvislosti se však naopak nabízí otázka, proč takové možnosti církve a náboženské společnosti již dávno nevyužily." Ptají se předkladatelé. Odpověď na toto najdeme v nálezech Ústavního soudu. Právě s ohledem na existenci legitimního očekávání, to je očekávání, že stát splní svůj závazek zmírnit majetkové křivdy církvím a církevním právnickým osobám, které vznikly v období totality, tj. v období bolševické zvůle v roce 1948 až 1989, byl Ústavní soud zdrženlivý v otázce užití určovacích žalob.

Čili chtějí-li předkladatelé vědět, proč církve a náboženské společnosti takové možnosti dávno nevyužily, pak odpověď zní: protože byly zdrženlivé a čekaly, že stát svůj závazek splní dobrovolně. Plenární nález Ústavního soudu 9/07 již v roce 2010 konstatoval, že nečinnost této Poslanecké sněmovny v otázce církevních restitucí je protiústavní. Na základě tohoto plenárního nálezu později Ústavní soud začal církevním právnickým osobám majetek vydávat.

Obzvláště zajímavý, zejména pro kolegy z ČSSD, by měl být odkaz na část odůvodnění nálezu Ústavního soudu 492/98, v němž je popsána situace, za které došlo ke krádežím majetku církví, ale nejen jejich. Stejnou obětí zvůle se stala právě i tato strana. Cituji: "V těchto intencích postupovala vůči Československé straně sociálně demokratické i Komunistická strana Československa, jíž zejména po mocenském zvratu ve státě v únoru 1948 nic nebránilo v praktickém uskutečňování tzv. jednoty pracujícího lidu se všemi dostatečně známými důsledky, které z její ideologie a politických záměrů vyplynuly. (Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.) Pro Československou stranu sociálně demokratickou to znamenalo nejen konec její samostatné politické činnosti na území československého státu, ale také, a to rozhodně ne do zanedbatelné míry, taktéž postihy jejího členstva, pronásledování a vydávání represi státní moci, jak o tom mimo jiné dostatečně svědčí dlouhá řada politických procesů včetně procesů s posledním předsedou české sociální demokracie Laušmanem. Toto budiž mementem."

Dámy a pánové, dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu ústavního zákona v prvním čtení. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, jménem klubů TOP 09 a ODS navrhuji, abychom meritorně o tomto bodu jednali a hlasovali i po 19. hodině.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Ještě přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta o tom, abychom o tomto bodu meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. hodině.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Z přihlášených 177 poslanců v hlasování číslo 22 pro 79, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další s faktickou poznámkou - pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Prosím o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, přímo k vám. Zkuste se dívat i doprava, když řídíte schůzi. Já jsem klepal a chtěl jsem odhlásit poslance. Vy jste mi nevyhověl. Já to považuji fakt za porušení zvyklostí, které se tady dějí. Takže navrhuji opakované hlasování a předtím bych požádal o odhlášení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, považuji to za námitku proti hlasování. O této námitce dám hlasovat, ale nejprve vás dle požadavku odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy klubu ODS. Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23, přihlášeno 160, pro 101, proti 30. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta, abychom o tomto bodu procedurálně i meritorně hlasovali i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 24, přihlášeno 162, pro 79, proti 70. Tento návrh byl zamítnut.

 

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nevidím tady žádného přihlášeného. Prosím, pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane místopředsedo, já si dovoluji zpochybnit hlasování, které jsme teď prošli, protože na sjetině mi svítí křížek, leč hlasoval jsem ano. Zpochybňuji tedy hlasování, podávám námitku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže toto hlasování bylo zpochybněno. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Polčáka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 25, přihlášeno 164, pro 100, proti 21. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu potřetí opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta, abychom o této věci hlasovali i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta. Kdo je pro, abychom hlasovali i po 19. hodině, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro 87, proti 56, tento návrh byl přijat. (Hluk a výkřiky vpravo.)

 

Řekl bych, že v poslední chvíli, je 18.59 hodin. A my budeme pokračovat v rozpravě k tomuto bodu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy k ústavnímu zákonu o referendu. Neeviduji žádného dalšího přihlášeného, proto obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje či pana navrhovatele. Pane navrhovateli, prosím, přejete si závěrečné slovo? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP