(13.40 hodin)
(pokračuje Bělobrádek)

Celkový zisk, podnikatelský důchod, zemědělství podle druhého předběžného odhadu souhrnného zemědělského účtu sice mírně, o 6 %, meziročně poklesl na 16,1 mld. Kč, avšak rozhodující ukazatel ekonomické situace zemědělských podniků - důchod z faktorů na jednoho přepočteného pracovníka - mírně stoupl o 0,8 %. Dosáhl 439 900 Kč. To dokumentuje tendenci k výrazně lepším ekonomickým výsledkům odvětví po vstupu do Evropské unie, které jsou však dány především vyššími provozními podporami podniků.

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás požádat, abyste vzali Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Zpravodajem byl určen pan poslanec Michal Hašek. Prosím, aby nás informoval o průběhu jednání na zemědělském výboru, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 61/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná by to mělo být místem, kde budeme debatovat o aktuálních problémech českého zemědělství, ale nezlobte se, v tomto čase a bez účasti ministra zemědělství považuji projednání tohoto bodu za pouhou formalitu, kterou nám ukládá příslušný zákon. Bavme se do budoucna o tom, jak rychle má být zpracována a předložena zpráva o stavu zemědělství za příslušný kalendářní rok, aby to projednání v Poslanecké sněmovně mělo smysl. Bavme se o tom, jak předložit takovou zprávu, aby nám třeba doporučovala příslušné legislativní úpravy, vycházela z toho, co se aktuálně děje v reformě společné zemědělské politiky, aby skutečně čas, který tady celá Poslanecká sněmovna věnuje projednávání této materie, byl časem užitečným.

Já potvrzuji všechna čísla, která tady v zastoupení ministra zemědělství předložil pan místopředseda Bělobrádek. Když se podíváte na srovnání aktuálních čísel v zemědělství, se začátkem transformace hluboce poklesl počet osob, které pracují v oblasti zemědělství. Platí, že se významným způsobem navyšují agrární dovozy, platí, že v některých komoditách přestává být bohužel Česká republika soběstačná. O kvalitě potravin bychom tady mohli pořádat několikahodinový seminář.

Dámy a pánové, zemědělský výbor projednal zprávu o stavu zemědělství - podotýkám za rok 2012, tedy věc starou déle než rok - s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí. Já se zdržím dalšího komentáře a nějaké debaty, protože prostě bez účasti ministra zemědělství, nezlobte se, považuji takovou debatu relativně za zbytečnou. Přesto Sněmovně doporučuji vzít zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní faktickou poznámku pana poslance Svobody. To byl asi omyl. Faktickou poznámku odmazávám. Končím obecnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby v podrobné rozpravě, kterou jsem teď otevřel, odkázal na návrh usnesení.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji panu předsedovi Sněmovny za lehkou procedurální výpomoc v této věci. V podrobné rozpravě vás odkazuji, dámy a pánové, na usnesení zemědělského výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, proto ji končím.

 

Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 170. Přihlášeno je 142, pro 133, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Končím bod 70.

 

Otevírám bod

71.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014
/sněmovní tisk 64/

Rovněž prosím pana místopředsedu vlády, aby tento tisk uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený materiál návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 byl zpracován na základě § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2014 respektuje v souladu s ustanovením § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství pro SZIF na rok 2014 ve výši 40 mld. 19 mil. 856 tis. korun, z toho na společnou zemědělskou politiku 38 mld. 46 mil. 384 tis. korun, na marketingovou činnost 250 mil. korun a na správní výdaje 1 mld. 723 mil. 472 tis. korun.

Základní příjmy v návrhu rozpočtu SZIF na rok 2014 představují dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2014 ve výši 40 mld. 19 mil. 856 tis. korun, z toho dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 mld. 347 mil. 72 tis. korun a dotace z rozpočtu Evropské unie ve výši 34 mld. 672 mil. 784 tis. korun, dále dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 mil. korun. Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2014, činí celkem 190 mil. 559 tis. korun, z toho finanční dávka z výroby cukru včetně příjmu z výběru dávek z cukru do správních výdajů SZIF 145 mil. 259 tis. korun, příjmy na technickou pomoc programu rozvoje venkova 43 mil. 740 tis. korun a další příjmy, příjmy z úroků a ostatní příjmy z vlastní činnosti, 1 mil. 560 tis. korun.

V návrhu rozpočtu je dále zahrnuta půjčka na intervenční nákupy ve výši 188 mil. 999 tis. korun. Celkové zdroje a jejich užití v roce 2014 představují finanční prostředky ve výši 40 mld. 402 mil. 414 tis. korun.

Na zabezpečení společné zemědělské politiky připadá objem finančních prostředků celkem ve výši 38 mld. 351 mil. 590 tis. korun, z toho na přímé platby je to 23 mld. 650 mil. korun a na Program rozvoje venkova 13 mld. 884 mil. 639 tis. korun. a opatření společné organizace trhu pak 816 mil. 951 tis. korun. Návrh rozpočtu na marketingovou činnost činí 250 mil. korun a na správní výdaje celkem 1 mld. 800 mil. 824 tis. korun s tím, že nedochází k navýšení mzdových prostředků. Mzdy zůstávají na úrovni roku 2013.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 byl dne 4. prosince 2013 schválen vládou České republiky. Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Zpravodajem zemědělského výboru, který tento tisk projednal a jehož usnesení nám bylo doručeno jako tisk 64/1, je pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, aby se ujal slova a informoval nás o jednání tohoto ctěného výboru, ctěného a mocného výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A taky velmi slušného výboru a pracovitého výboru.

Pane předsedo, paní a pánové, děkuji za slovo. V posledním bodu dnešního dne a tohoto týdne vám sděluji, že zemědělský výbor projednal tento návrh na svém zasedání. Pan ministr tady sdělil veškeré podstatné skutečnosti, které provázejí návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu pro tento rok, a doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 schválit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kde mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09, pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP