(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za návrh tohoto usnesení. Ptám se, jestli ještě pan ministr si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. Takže končím podrobnou rozpravu.

 

Dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno je 159 poslanců, pro 107, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní pokračujeme bodem číslo

28.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších
na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
/sněmovní tisk 66/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 66/1. Než požádám pana navrhovatele pana poslance Vojtěcha Filipa, mám zde přihlášku s přednostním právem předsedy poslaneckého klubu KSČM pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, já v této chvíli navrhuji přerušení tohoto bodu, a to do středy do 9 hodin do rána. Příští středy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. (Šum v sále.)

 

Vidím, že nikdo další nepřichází, takže zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do středy příštího týdne 9 hodin ráno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno je 160 poslanců, pro 90, proti 35. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy tento bod do příští středy 9 hodin ráno.

 

Přistoupíme k bodu číslo

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona.

Máte před sebou zákon, kterým se navrhuje pouze změna zákona o dluhopisech. Zákon o dluhopisech byl naposledy zásadně novelizován v roce 2012, když tato změna výrazně přiblížila svět dluhopisů k soukromému právu a měla jednoznačně pozitivní účinky. Také díky novelizaci došlo k výraznému nárůstu počtu primárních emisí dluhopisů. Dluhopisy tak začínají být důležitým a vítaným zdrojem financí pro firmy, zároveň představují další příležitost pro investory.

Návrh obsahuje ve své podstatě technické změny. Řeší zejména právní status tzv. hybridních dluhových papírů, upřesňuje náležitosti dluhopisů a umožňuje větší flexibilitu při stupňování emisních podmínek dluhopisů.

Návrh byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry, Českou národní bankou, Českou bankovní asociací i Asociací pro kapitálový trh České republiky. Je tedy nekonfliktní a jeho charakteristika je prorůstová. Vzhledem k tomu si vás dovoluji požádat o podporu navrženého zákona a jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, mé stanovisko ke sněmovnímu tisku číslo 73, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, je kladné. Jsem přesvědčen, že odborníci Ministerstva financí touto legislativní normou včasně a správně reagují na změny, ke kterým v posledních letech došlo na trhu dluhopisů, a nemám důvod zpochybňovat jejich odbornost v této oblasti.

Pro úspěšnost našeho domácího trhu s dluhopisy je nezbytným předpokladem důvěra mezi jednotlivými stranami a zárukou toho má být právní jistota, kterou vytváří český stát. Pokud Ministerstvo financí říká, že tato novela zvětší právní jistotu v naší zemi, bude mít sekundární pozitivní vliv na příjmy státního rozpočtu a nezatíží soukromý sektor další administrativou, pak já takovému záměru tleskám. Kéž by každá právní norma schválená v této Poslanecké sněmovně byla zpevněním právní jistoty a naší víry v český právní stát, nikoliv nesystémovým plácnutím do vody, jak tomu mnohdy v minulosti bývalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele či pana zpravodaje. Není o ně zájem. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dále se budeme zabývat bodem číslo

31.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých
hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
/sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Z pověření vlády i tento bod uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem navrženého zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 je umožnit Ministerstvu financí vydat dluhopisy a z peněžních prostředků získaných z jejich prodeje uhradit splátky jmenovitých hodnot státních dluhopisů vydaných v předchozích letech k úhradě schodku státního rozpočtu a k úhradě podobných dluhů státu, a to v rozsahu téměř 210 mld. korun. Státní rozpočet je v posledních letech schodkový, tzn. že státní dluh roste. Jeho každoroční splátky je možné uhrazovat jenom dalšími vypůjčenými peněžními prostředky, a to z největší části vypůjčenými prostřednictvím vydávání a prodeje státních dluhopisů.

Navržený zákon má stejný obsah jak § 2 zákona č. 295/2013 Sb., který umožnil vydat státní dluhopisy na úhradu splátek dluhopisů a podobných dluhů státu splatných v loňském roce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, myslím, že pan ministr tady důkladně odůvodnil návrh tohoto zákona, a já se s jeho odůvodněním jako zpravodaj také ztotožňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a já otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku... Pardon, pan poslanec František Laudát se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pro ty, kteří jste tady nováčky, bych jenom připomněl historii, kdy se jedná o standardní bod, jde o naprosto jasný zájem státu. Opozice v minulých obdobích standardně dělala naschvály a pro tento bod nehlasovala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Neeviduji žádnou žádost a končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se, zdali pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chtějí závěrečná slova. Prosím pana zpravodaje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP