(9.20 hodin)
(pokračuje Adamec)

Byl dokonce i zájem přidat podpůrné usnesení. Nakonec jsme se na tom neshodli. Nicméně vnímáme, že je potřeba stabilita v podnikatelském prostředí, a rozhodně pan předseda hospodářského výboru pan poslanec Pilný bude chtít, aby nám ministři předložili na hospodářském výboru svou strategii konkurenceschopnosti.

Usnesení jste obdrželi, bereme na vědomí, takže předpokládám, že v obecné rozpravě, pokud budu vyzván znovu, navrhnu toto usnesení. Jinak si myslím, že v tuto chvíli skutečně je to vis maior a je to velmi zajímavé čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. V této fázi otevřu obecnou rozpravu, kde zatím žádné přihlášky nemám. Pan ministr si přeje vystoupit, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Rád bych krátce reagoval na pana zpravodaje. Myslím, že my potřebujeme nikoliv celkovou strategii podnikání, ale vůbec strategii země. A nová vládní koalice toto odhodlání projevila a to bude ta základní strategie. Od ní se potom eventuálně teprve odvinou další strategie, protože postup opačný, kdy už máme něco kolem 130 strategií a nejsou brány vážně, se neosvědčil.

Jinak samozřejmě k těm námětům. Naprosto souhlasím s tím, že je třeba se věnovat vzdělanosti, aby odpovídala potřebám této ekonomiky, a samozřejmě také pokračování snižování administrativní zátěže. A chtěl bych přislíbit, že zpráva za rok 2013 bude daleko dříve než v listopadu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Do obecné rozpravy - pan poslanec Votava má slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, mám jenom poznámku. On už to vlastně pan ministr tady řekl, že zpráva za rok 2013 se bude projednávat dříve. Protože si myslím, že projednávat v únoru 2014 zprávu o podnikání za rok 2012, to asi není to pravé ořechové. Ale ono se to týká i řady dalších zpráv, takže si myslím, že i v tom bychom měli udělat nějaký pořádek. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále do obecné rozpravy? Potom v podrobné rozpravě (ke zpravodaji). Takže končím obecnou rozpravu, otevírám podrobnou a prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivan Adamec: Dámy a pánové, velmi stručně. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové, zpravodajské zprávy mé a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012. Pověřuje zpravodaje výboru - mne -, aby přednesl zprávu o výsledcích projednání této zprávy v hospodářském výboru, což jsem učinil. A pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Závěrečná slova? Končím podrobnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje o závěrečné slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Velmi krátce. Předpokládám, že budu tyto zprávy zpravodajovat v následujících obdobích, takže bude velmi zajímavé srovnání, jak se podnikání v české zemi vyvíjí. A rozhodně budu hlídat i termíny tak, abychom skutečně nepřišli vždycky s křížkem po funuse. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr, přeje si závěrečné slovo? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení, které navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 118. Přihlášeno je 153, pro 138. Tento návrh byl přijat a já končím bod 66.

 

Ještě vás seznámím s dalšími omluvami. Omlouvá se paní ministryně Marksová z dopoledního jednání. Omlouvá se i pan poslanec Heger z dnešního jednání od 9.30 do konce dopoledního jednání. A omlouvá se paní poslankyně Adamová ze zdravotních důvodů mezi 9 a 14.30 hodin. A omlouvá se i pan poslanec Zahradníček z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů. To jsou omluvy.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. Mám zde přihlášky pana poslance Grebeníčka a paní poslankyně Putnové. Takže prosím pana poslance Grebeníčka, aby se ujal slova a paní poslankyni prosím, aby se připravila. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, německý satirik a aforista Christoph Lichtenberg napsal svého času následující myšlenku: "Velcí lidé taky chybují. A někteří z nich tak často, že je člověk skoro v pokušení považovat je za malé."

Co k tomu dodat? Snad jenom to, že Miloš Zeman byl sice zvolen prezidentem České republiky v přímé volbě, ale ústavní vymezení jeho postavení a pravomocí se tím nijak nezměnilo. Je tedy povinen respektovat tento stav a vykonávat svou funkci v daném ústavním rámci. Některé jeho kroky vyvolávají ovšem jisté pochybnosti, zda si nepočíná příliš sebestředně a nechce si funkci prezidenta přizpůsobit k svému obrazu. Ne, o jeho svérázných postupech při jmenování nové vlády včetně natahování časových limitů dnes mluvit nehodlám. Nehodlám zde mluvit ani o tom, jak svévolně převedl svoji pravomoc udílet milosti na Ministerstvo spravedlnosti. Pouze budu konstatovat, že prezidentovy pravomoci by měly být precizovány tak, aby si je nemohl vykládat podle svého. Chci však mluvit o tom, že přibližně stovka vysokoškolských profesorů je vystavena až nepochopitelné samolibosti hlavy státu, která jim odmítá podepsat a předat příslušné dekrety.

"Jestliže se návrhy hromadí, není to moje vina," uvedl prezident Zeman s tím, že se už s bývalým ministrem dohodl na změně zákona spočívající v přenesení této pravomoci na ministra. Nyní se mu údajně zalíbil nápad nového šéfa školství a vláda mu vyhověla. Prezident Zeman proto doufá, že novela bude rychle schválena a on se profesory vůbec nebude zabývat. Ne, nevařím z vody. To, že prezident trvá na svém stanovisku a že za současné situace nepodepíše žádný jmenovací dekret novým profesorům, sdělil osobně 20. ledna letošního roku členům předsednictva České konference rektorů.

Patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že aktuální znění návrhu je nepřijatelné především pro nově zaváděné věcné posuzování odbornosti uchazečů předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Tento postup by nepochybně ohrozil autonomii vysokých škol. Navíc neodpovídá ani mezinárodně obvyklým postupům. V případě jmenování profesorů je tento akt dovršením procesu, v němž kandidáti museli splnit dané zákonné podmínky a odborné požadavky, jež jsou v dané věci podstatné, a následné jmenování je pak jen uzavřením tohoto procesu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP