(16.00 hodin)
(pokračuje Hájek)

Každopádně na výboru byli zúčastněni zástupci ekologických hnutí nebo organizací, byli tam zástupci taky profesních skupin, kterých se tento zákon dotýká, a víceméně jsme se sjednotili na tom, aspoň z diskuse to tak vyplynulo, že novela je dobrá. Novela splňuje dvě věci, a to je, že by měla být určitým způsobem motivační, jedná se zejména o rok 2016, který motivuje a dává vize, cíle těm našim podnikatelům, jak by měli v roce 2016 nebo na co by se měli orientovat.

Samozřejmě byla diskuse i tom, že v případě, kdy by nastala krizová situace, jako byla v roce 2008, resp. 2009, v oblasti obalů, papírů, sběru papíru atd., tak bylo to o tom, abychom byli my tady pružnější, abychom prostě dokázali pružně reagovat na změny, pokud by tedy nedej bože taková situace nastala.

Takže si myslím, že to, co v tom krátkém čase ministerstvo předložilo, je smysluplné, je funkční, a já budu hlasovat pro tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu tímto končím a jenom poprosím pana navrhovatele, aby svůj požadavek na zkrácení lhůty na 48 hodin předložil i v podrobné rozpravě.

Zahajuji tedy tímto podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zde opakovat to, co zde řekl již kolega pan poslanec Zahradník z hlediska určitých rizik, a proto jsem si vlastně dovolil jen teď v podrobné rozpravě předložit, resp. odkázat na pozměňovací návrh, tedy na tabulku, která je součástí zákona, předložit pozměňovací návrh, který je zaveden v systému jako dokument 312. Tedy hlásím se k němu s tím, že vychází z principu jít správným směrem, ale nepoškodit naši českou podnikatelskou sféru. Tedy jinak řečeno, rozumíme tomu, ten směr je správný, ale nebuďme někdy papežštější než papež, tak jako se to stalo v mnoha příbězích různých ekologických norem od roku 1992. Myslím, že z hlediska konkurenceschopnosti jsou naše firmy zatíženy všemi možnými předpisy tolik, že bychom měli držet nějaký selský rozum, a proto jsem předložil tento pozměňovací návrh k diskusi. Samozřejmě je otázkou, jak se potom kluby k některým pozměňovacím návrhům či k tomu základnímu přikloní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, skutečně je to tak, že bychom měli s velkou mírou rozumnosti přistupovat k návrhům, které snižují konkurenceschopnost našich podnikatelů. Já se obávám, že návrh, který schválil výbor, by mohl takovýmto návrhem také být. Proto jsem předložil pozměňovací návrh v podobě tabulky, která je jeho hlavní součástí, a ten byl zaregistrován v systému Sněmovny jako sněmovní dokument 311. Takže děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Též děkuji. A táži se pana poslance Brabce, zda přednese svůj návrh na zkrácení lhůty k projednávání.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Myslím si, že už došlo k odsouhlasení bodu na páteční jednání, ale přesto bych si dovolil požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin a zařazení tohoto bodu na páteční jednání Sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dobrá tedy. Ještě se zeptám, jestli je někdo přihlášený do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Ještě pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych dal protinávrh. Jestliže tento bod programu byl schválen jako poslední bod zařazený na jednání třetích čtení v pátek, tak není třeba zkracovat na 48 hodin. (Ze sálu: Je třeba! Předsedající: Je potřeba.) Je třeba? Tak pardon.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se tedy ještě jednou, zda se chce někdo přihlásit do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím a ptám se, zda chce pan navrhovatel udělit závěrečné slovo. Pan zpravodaj? (Nechtějí.) Mám tady požadavek na odhlášení, tedy vás všechny odhlašuji. Prosím o znovupřihlášení. Děkuji.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu navrhovatele na zkrácení lhůty pro třetí čtení na lhůtu 48 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Tímto hlasování končím.

Hlasování číslo 94, přihlášeno 135 poslanců, z toho pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a třetí čtení bude projednáno na základě zkrácení lhůty na 48 hodin. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistupme tedy k dalšímu bodu našeho programu. Je to bod číslo

17.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče,
Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky,
České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí
obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky
a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Dříve než budeme pokračovat v projednávání, chci vám jenom připomenout, že obecná rozprava v tomto bodu byla přerušena ve středu 5. 2. a znovu, po dalším projednávání, byla znovu přerušena obecná rozprava v pátek 7. 2. Tudíž pokračujeme v obecné rozpravě.

Prosím a vyzývám navrhovatele zákona a taktéž zpravodaje k danému zákonu, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a prosím prvního přihlášeného do rozpravy, pana poslance Antonína Seďu, aby se ujal svého slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, vláda nesouhlasí se zrušením lustračních zákonů, které byly přijaty s ohledem na dění v období let 1948 až 1989 a jejichž účelem bylo především zabránit obsazování vybraných funkcí ve státní správě, územní samosprávě a ozbrojených složkách příslušníky mocenských elit a ozbrojených sborů bývalého komunistického režimu a osobám registrovaným jako spolupracovníci Státní bezpečnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP