(14.50 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se sněmovním dokumentem 296, který se týká návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014.

Ve stručnosti. Výše příspěvku na úhradu nákladů poslaneckých klubů se stanoví pevnou částkou ve výši 24 500 korun a variabilní částkou ve výši 3 550 korun na každého člena klubu. Finanční prostředky jsou uvolňovány poslaneckým klubům měsíčně. Je třeba říci, že Kancelář Poslanecké sněmovny, která spravuje rozpočet Poslanecké sněmovny, má také ve své rozpočtové kapitole zahrnuty i veškeré příjmy a výdaje právě související s příspěvky k úhradě nákladů jednotlivých poslaneckých klubů.

K tomuto návrhu přijal na svém posledním jednání organizační výbor také usnesení, a to dne 5. února 2014. Já vás s tímto usnesením seznámím. Organizační výbor navrhuje Poslanecké sněmovně schválit Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014 s výší příspěvku měsíčně, jak jsem uváděl. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014 tvoří přílohu tohoto usnesení. Organizační výbor pověřuje na 6. schůzi Poslanecké sněmovny odůvodněním tohoto návrhu poslance Václava Votavu. Tímto jsem také splnil svoji povinnost danou organizačním výborem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Poprosím pana poslance Votavu, aby přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane předsedo, já už jsem návrh usnesení přečetl, ale zopakuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stačí na něj odkázat v podrobné rozpravě a tím to bude vyřešeno.

 

Poslanec Václav Votava: Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Děkuji. Zeptám se, zda jsou další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo, pane poslanče, předpokládám nepožadujete.

 

Poslanec Václav Votava: Navrhuji samozřejmě schválit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak byl přednesen panem poslancem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 86 přihlášeno 181, pro 147, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji a končím projednávání bodu 74. Ještě než pokročíme, tak je zde změna omluvy paní poslankyně Maxové. Omlouvá se již od 17 hodin.

 

Budeme pokračovat bodem

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 13/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, prosím, máte slovo.

Prosím pana poslance Humla, aby umožnil panu ministrovi přístup k řečnickému pultu. Pane poslanče, budete muset pustit pana ministra, jinak nemůžeme projednávat. Děkuji.

Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Evropského parlamentu a některé další zákony, zde byl již představen při jeho projednávání v prvém čtení. Dovolte mi tedy, abych jej stručně připomněl a připomněl vám jeho obsah.

Návrh zákona reaguje především na přijetí směrnice Evropské unie týkající se pravidel pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Vytvářejí se lepší podmínky pro kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu pro občany Unie, kteří se rozhodnou kandidovat v jiném než domovském členském státě. Odstraňuje se povinnost kandidáta, aby v členském státě bydliště společně s kandidátní listinou předložil potvrzení od domovského členského státu, že nebyl zbaven práva být volen nebo že taková volební nezpůsobilost není příslušnému orgánu známa. Tato povinnost se nyní nahrazuje čestným prohlášením kandidáta, že nebyl zbaven práva být volen. Členský stát bydliště, u něhož je kandidatura předpokládaná (předkládána?), se následně obrátí na členský stát původu kandidáta se žádostí o ověření takového prohlášení. V případě, že informace od členského státu původu kandidáta popírá čestné prohlášení, musí členský stát bydliště... pro zjištění bydliště učinit veškeré kroky, aby mu zabránil v kandidatuře (?), popřípadě ve zvolení nebo výkonu mandátu. Ustanovení upravující sčítání hlasů se upravují tak, že ihned po ukončení hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, to znamená v sobotu ve 14 hodin, zahájí okrskové volební komise sčítání hlasů a výsledky hlasování za volební okrsky předají Českému statistickému úřadu, který je zpracuje a s celkovými volebními výsledky vyčká až na ukončení hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve všech členských státech Unie.

Na základě upozornění Evropské komise návrh zákona rovněž upravuje podmínky zápisu občanů jiných členských států do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a výměnu informací mezi členskými státy za účelem zamezení případné duplicity v hlasování.

V neposlední řadě návrh zákona promítá do volebních zákonů změnu pojmosloví zavedenou novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2014.

Vzhledem k tomuto, že směrnice měla být do právních řádů členských států transponována do 28. ledna 2014, a s ohledem na skutečnost, že podle navrhované právní úpravy by měly proběhnout již volby do Evropského parlamentu v květnu tohoto roku, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co možná nejdříve. Dovolím si proto později v rámci podobné rozpravy vznést návrh Poslanecké sněmovně na zkrácení lhůty pro zahájení třetího čtení návrhu, a to do 48 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako tisk 13/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych vás seznámil s usnesením ústavněprávního výboru, který na své 3. schůzi dne 22. ledna 2014 projednal předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 13, a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 13/1, ve kterém ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a pověřuje zpravodaje, aby návrh tohoto usnesení předložil Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda jsou do ní nějaké přihlášky. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je přihláška nyní tedy pana poslance Chovance, a prosím ho, aby vystoupil u pultu. Pane poslanče, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem avizoval v úvodním slově, žádám Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda jsou další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda chtějí závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Nám tedy pouze zbývá, abychom se hlasováním vypořádali s návrhem na zkrácení této lhůty na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, aby byla lhůta zkrácena na 48 hodin, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 87. Přihlášeno je 180, pro 125, proti 6. Tento návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem

22.
Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 38/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 38/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Radim Fiala. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP