(11.40 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde omluvu pana ministra Chládka, který se omlouvá ze závažných pracovních důvodů z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny.

Teď předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Dalším bodem našeho jednání je bod

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
/sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Paní ministryni vidím. Ještě než v klidu přijde, požádal bych Sněmovnu. Paní ministryně, malinkou chvilku, protože budeme řešit změnu zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že paní ministryně byla určena zpravodajkou tohoto tisku, je potřeba, aby Sněmovna odhlasovala změnu zpravodaje a tím je pan kolega Jan Chvojka. Požádám Sněmovnu, jestli má nějakou výhradu, nebo můžeme hlasovat. Nevidím. Odhlásil jsem vás. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

hlasování pořadové číslo 26 rozhodneme o novém zpravodaji. Kdo souhlasí, aby zpravodajem tohoto tisku byl pan kolega Jan Chvojka? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 26 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 146 pro 139, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Požádal bych pana kolegu Chvojku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní žádám paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby se ujala slova v úvodním slově k tisku 45. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolila vám zde představit vládní návrh, který jsme si osvojili a který zavádí do našeho trestního zákoníku - zejména do trestního zákoníku, on novelizuje ještě další dva zákony - dvě nové skutkové podstaty trestných činů, které bychom mohli zahrnout pod širší pojem ochrana před jakýmikoliv jednáními a činy souvisejícími s dětskou prostitucí. (V sále je velký neklid a hluk.)

I to je důvod, proč jsme si tento zákon osvojili, protože si myslím, že Česká republika by měla mít neprodyšnou ochranu před takovými druhy jednání. Zatím v našem českém trestním právu určité mezery byly, byť musím říci, že v porovnání s jinými evropskými zeměmi relativně minimální.

Cílem předkládané novely, která se týká tří zákonů, trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, je tedy jednak zlepšit, zdokonalit českou právní úpravu, ale současně i vyjít vstříc požadavkům, kterými jsme vázáni ze strany unijního práva, konkrétně sladit náš právní řád se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/36.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším. Požádám Sněmovnu o klid! Kolegy, kteří mají jiné předměty jednání, než je tisk 45, bych požádal, aby své debaty přesunuli do předsálí a nechali paní ministryni uvést tento tisk. Není to nic jednoduchého a myslím si, že bychom to měli sledovat. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Já také děkuji, pane místopředsedo. Budu se to snažit nějakým způsobem zkrátit a charakterizovat jenom podstatné změny. Vím, že nikdo z nás nechce poslouchat plný výčet a označení jednotlivých směrnic, ale musím tak učinit, protože to je i důvod, proč jsme se rozhodli tento zákon osvojit, byť v jedné oblasti máme výhrady, nebo bychom mohli mít výhrady, které se budeme snažit do druhého čtení a v rámci práce v příslušných výborech ještě odstranit.

Čili cílem předložené novely je sladit českou právní úpravu se třemi směrnicemi. Jednak směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV další směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/1993/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/1968/SVV, a konečně s třetí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP