(10.50 hodin)
(pokračuje Polčák)

Na druhou stranu zde musím ještě závěrem říci k výtkám, které byly směrovány ze strany některých kolegů z ODS, že my jsme tento návrh zákona předložili v době, kdy to bylo poprvé možné, a nikdo z nás neusiloval o to, aby tento návrh zákona byl projednáván na této mimořádné schůzi. Takže pokud jsem zde byl málem osočen z toho, že se podílíme na tom, že je zakrýván takzvaně služební zákon jinými zákony, tak chci říci, že nikdo z předkladatelů na tom podíl neměl a ani se mnou tady nebyl tento postup konzultován, nicméně samozřejmě rozhodnutím většiny této Sněmovny mi nezbylo než jej akceptovat. Propříště by bylo asi vhodnější minimálně si některá fakta ověřit.

Já považuji za vhodné, aby se tento návrh zákona projednal na co nejbližší schůzi, poté kdy bude schválen text ústavní změny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Pane navrhovateli, prosím, abyste potom v rozpravě návrh na odročení podle § 63 odst. 1 písm. a) předložil ještě jednou, abychom o něm mohli potom hlasovat.

Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Kořenka, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Petr Kořenek: Jednáme o sněmovním tisku 44 a k němu o sněmovním tisku 44/1, stanovisko vlády. Jedná se o novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon číslo 166/1993 Sb.

Cílem návrhu novely je vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci změn obsažených ve sněmovním tisku 43. Návrh dále konkretizuje kompetence, které jsou v tomto tisku obsaženy. Jde především o vyjmenování veřejných institucí, které může Nejvyšší kontrolní úřad podrobit kontrole, nebo o stanovení výše majetkové účasti státu a územně samosprávných celků v právnických osobách, na které se má působnost NKÚ vztahovat. Tato hranice je stanovena ve výši 50 % nejméně. Dále je specifikována pravomoc NKÚ ve vztahu k územně samosprávným celkům, a to tak, že NKÚ bude zkoumat pouze zákonnost, a nikoliv účelnost a hospodárnost. Návrh rovněž obsahuje legislativně technické úpravy, které reagují na dosavadní změnu legislativy.

Projednávaný tisk rovněž vychází z tisků, které byly diskutovány v minulém volebním období. V tomto případě jde o tisky 352 a 970.

Vláda ve svém stanovisku vyslovila s projednávaným návrhem zákona souhlas. Doporučila však v dalším legislativním procesu zohlednit několik připomínek. Za prvé, vláda považuje za vhodné v případě hospodaření právnických osob s majetkovou účastí České republiky nebo územně samosprávných celků vztáhnout kontrolu NKÚ na osoby, které jsou ČR nebo územně samosprávným celkem fakticky ovládány, tedy nahradit padesátiprocentní hranici majetkové účasti kritériem ovladatelnosti. Za druhé, vláda považuje za vhodné, aby kontrola hospodaření územně samosprávného celku byla rozšířena i o zkoumání hospodárnosti a účelnosti.

Já navrhuji, pokud postoupí tento tisk do druhého čtení, přikázat dále k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru kontrolnímu. Další závěr pak zazní v mém závěrečném vystoupení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky - přihlášku pana poslance Vladimíra Koníčka a přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky. Žádám pana poslance Vladimíra Koníčka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte také mně několik slov k předloženému návrhu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Argumenty proti tomuto návrhu tu zazněly v dostatečném množství, nehodlám je všechny opakovat a nehodlám je ani znovu vyjmenovávat.

Chci ale nabídnout řešení, jedno z možných řešení. Pan zpravodaj navrhne přerušení projednávání, já navrhuji vrátit navrhovatelům návrh zákona k dopracování, protože o tomto zákoně se opravdu můžeme bavit, až bude schválen nový text Ústavy. Bude na jejich úvaze, zda vůbec potom nový návrh po zapracování připomínek vznesených v diskusi předloží, nebo to nechají na vládě, protože se domnívám, že ten návrh by měl projít standardním legislativním procesem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k tomu, že jsem podepsal iniciativu Rekonstrukce státu a podepsal jsem také tento návrh zákona, ale byl jsem účasten na jednání kontrolního výboru na nezávislém kontrolním úřadu a slyšel jsem vážné výhrady pana prezidenta NKÚ.

Chtěl bych se jenom zeptat pana hlavního předkladatele neboli autora této normy, proč došlo ke změnám, které jsou oproti tomu, co bylo v původním znění návrhu zákona, zejména proč došlo k vypuštění kontroly hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, čili z toho úplně vypadává kompetence kontrola daní neboli veřejných prostředků i veřejného zdravotního pojištění.

Další věc, to omezení, vlastně kontrola institucí na kontrolu legality, jenom soulad, kontrola souladu s právními předpisy, a proč došlo k vypuštění kontrolované činnosti z hlediska účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků. Není mi jasné, proč toto omezení se do tohoto návrhu vkládá.

Stejně tak padla kompetence kontroly hospodaření v oblasti kompetence ochrany prostředků ze zahraničí. Vypadává kompetence, kde NKÚ nyní nebude mít možnost kontrolovat prostředky, za něž převzal stát záruky. To si myslím, že i v případě kontroly hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky, opět vypadává kontrola finančních prostředků vybíraných na základě zákona ve prospěch právnických osob.

To jsou změny, které nebyly ani v původním návrhu, ke kterému se hlásili poslanci, když dostali vlastně předlohy základních tezí, které předkládala rekonstrukce státu. Chtěl bych se zeptat, jaká byla motivace k tomu, že tyto podle mě zcela zásadní věci z kompetencí kontroly NKÚ vypadly, a proč se to změnilo.

Stejně tak bych ještě prosil, protože tady byl v minulém volebním období projednáván návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a došlo tam vlastně také k nějaké shodě v Poslanecké sněmovně, nakonec to neprošlo Senátem, chtěl bych se zeptat na hranici, proč se zahrnuje jenom kontrola hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územně samosprávný celek alespoň padesátiprocentní majetkovou účast, jestli ta hranice byla zvolena na základě nějaké analýzy, nebo jenom na základě třeba doporučení Ministerstva financí, nebo z hlediska množství kontrol, které by potom musel nezávislý kontrolní úřad vykonávat.

Děkuji za zodpovězení těchto dotazů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Do rozpravy se přihlásil zástupce navrhovatelů Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já bych nejprve pohovořil k tomu, co zde řekl pan kolega, předseda Koníček.

Podle legislativních pravidel, nebo podle jednacího řádu, pokud je změna Ústavy doprovázena i prováděcím zákonem, tak je nezbytné předložit oba texty. Z toho důvodu vlastně byly předloženy oba texty, jak novela Ústavy, tak i prováděcí zákon. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP