(10.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když mluvíme o faktech a číslech, tak litr vody - litr vody, s tím se dá určitě souhlasit. Nicméně předchozí vláda žádný návrh rozpočtu nikomu nepředala. Byly to pracovní materiály. Když jsme rozhodli, že navýšíme 2 mld., kdybychom ten rozpočet bývali zpracovali, tak to samozřejmě v tom návrhu bylo. Já myslím, že takovéhle výmluvy a takový alibismus nejsou na místě. Takže žádný návrh rozpočtu vláda Petra Nečase, ve které jsme seděli my, dnešní opozice, nepřijala, tak se na to nevymlouvejte. Je to váš rozpočet!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Odpusťte, pane ministře, já nijak nezpochybňuji vaši kompetenci v číslech, ale snad aby vám váš aparát přece jenom vysvětlil rozdíly v pojmu deficit a rozdíly v pojmu výdaje. Když jsem hovořil o 24 mld., mluvil jsem důsledně o výdajích a tak to prostě je. Oproti schváleným výdajovým limitům schvalujete, že utratíte o 24 mld. víc korun, než bylo limitováno, které nemáme, na které si budeme muset půjčit. Že potom následující vláda navýšila příjmy o 17 mld., no to může vyjít, anebo také nemusí, ale v každém případě to navýšení příjmů mělo směřovat ke snížení deficitu, protože na výdajích těch peněz už bylo dost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Teď bych chtěl nejen jako zpravodaj, ale jako člen klubu sociální demokracie říci, že sociální demokracie tento návrh rozpočtu podpoří, byť to není náš rozpočet. Česká republika tak vstoupí 1. 1. 2014 se státním rozpočtem, vyhne se rozpočtovému provizoriu, což si myslím, že je velice důležité. Vyhneme se tak určitému chaosu, vyhneme se tak věcem, které by určitě nebyly dobré tím, že bychom nepřijali státní rozpočet. My nad tím rozpočtem nejásáme, já už jsem to řekl při prvním čtení, bereme ho takový, jaký je. Samozřejmě naše priority promítneme již do rozpočtu 2015.

Takže sociální demokracie tento rozpočet podpoří, byť jak říkám, nejásáme nad ním, není to náš rozpočet, ale uvědomujeme si, že Česká republika rozpočet potřebuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Pane zpravodaji, jsem přesvědčen, že jediné, co nyní musíme učinit, je hlasovat o závěrečném usnesení, protože se všemi ostatními návrhy jsme se již hlasováním vypořádali.

 

Dovolím si ten návrh přečíst: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2014, podle sněmovního tisku č. 6, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle přílohy I a II tohoto usnesení."

Pokud zde nejsou žádné připomínky, zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro a souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 125, přihlášeno je 194, pro 109, proti 39. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a předám řízení schůze panu místopředsedovi Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat v našem programu. Ještě předtím, než zahájím další bod, dovolím si ohlásit, že se omluvil z pracovních důvodů pan poslanec Michal Hašek. (V sále je značný ruch.)

 

Dalším bodem jednání je bod číslo

35.
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016
/sněmovní tisk 7/

Prosil bych o klid v Poslanecké sněmovně a zároveň žádám místopředsedu vlády a ministra financí v demisi Jana Fischera, aby návrh výdajových rámců uvedl. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, na základě rozpočtových pravidel předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2014 i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Střednědobé výdajové rámce stanovuje každoročně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky.

Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidovány o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 byla stejná jako při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014. Ve výdajových rámcích na rok 2015 a 2016, které budete schvalovat, nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Pro rok 2015 jsou navrženy výdaje centrální vlády ve výši 1 153 mld. korun, což tvoří výdaje státního rozpočtu 1 107,9 mld. korun. Tyto výdaje jsou konsolidovány, tj. sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 14,4 mld. korun a výdaje státních fondů ve výši 45,1 mld. korun. Podíl deficitu vládního sektoru na HDP je navržen, podotýkám na rok 2015, ve výši 2,9 % podílu deficitu na hrubém domácím produktu v metodice ESA 95.

K roku 2016. Střednědobý výdajový rámec se navrhuje ve výši 1 163,5 mld. korun, z čehož připadá na státní rozpočet 1 120,6 mld. korun. Tyto výdaje jsou rovněž konsolidovány, tj. sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 14,2 mld. korun a na státní fondy 4,9 (42,9?) mld. korun. Podíl deficitu vládního sektoru na hrubém domácím produktu v metodice ESA 95 je pro rok 2016 navržen ve výši 2,8 %.

Podrobný komentář k návrhu výdajových rámců na léta 2015 a 2016 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016. Ve výhledu jsou uvedeny výdaje na uvedená léta podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Janu Fischerovi a konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 7/1. Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru, předsedu Václava Votavu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vládo, dovolil bych si vás seznámit s usnesením ze 4. schůze rozpočtového výboru konané dne 13. prosince 2013, a to k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016, což je ve sněmovním tisku číslo 7. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP