(16.10 hodin)
(pokračuje Seďa)

Druhým problémem je odstranění vojenských záchranných útvarů ze struktury armády. My jsme o tom dlouhodobě diskutovali nejenom se současným panem ministrem, ale především na výboru pro obranu. Je nutno si uvědomit, že po jejich odstranění ze struktury armády nelze jejich funkce v plném rozsahu přenášet na vojenské útvary a vojenská zařízení. Naše země je vázána Ženevskými úmluvami z roku 1949 řešícími ochranu obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, a které stanoví podmínky, a co je důležité - aby příslušníci ozbrojených sil a vojenské útvary při plnění humanitních úkolů civilní ochrany používali všech výsad a ochrany mezinárodního práva. Problematika použití vojenských útvarů pro plnění humanitních úkolů civilní ochrany je podle mě řešena chybně a celou věc je nutno upravit.

Vládní nařízení zaváděné zákonem je pouhou záplatou tohoto budoucího stavu, pokud ta novela projde. Problematická je i změna názvu civilní ochrana na civilní obranu.

Přes mé konkrétní výhrady doporučuji postoupení návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Kdo dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, písemné přihlášky nemám, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo zpravodaje nebo pana navrhovatele. Pane ministře? Ne, není zájem. Děkuji.

Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování, a to hlasování číslo 32, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro obranu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 173 pro 139, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Ještě než zahájím další bod, přečtu jednu další omluvu. Od 16.30 se omlouvá pan poslanec Jan Farský do konce dnešního jednacího dne, a to z osobních důvodů.

 

Budeme pokračovat dalším bodem pana ministra obrany a tím je

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb.,
o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan ministr obrany Vlastimil Picek, a uděluji mu slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zde v prvním čtení představil hlavní změny, které přináší novela zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, jež vám byla rozeslána jako sněmovní tisk číslo 32.

Novela chce v první řadě zpřísnit a sjednotit podmínky pro získání statusu válečného veterána tak, aby byla zachována jeho morální hodnota. Ke zpřísnění dojde v důsledku rozlišení vojenských misí dle míry jejich nebezpečnosti a nastavení odlišného časového úseku výkonu služby, který bude nutný k získání statusu válečného veterána. Nově bude nastaveno, že je nutný výkon služby nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo po dobu celkem alespoň 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích, které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem. Nejkratší započitatelná doba podle tohoto usnesení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby. Jednotlivé body bude možno vzájemně sčítat, přičemž je nově zaveden institut odstranění tvrdosti zákona, na jehož základě bude možno reflektovat i některé výjimečné situace, když například doba výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu je kratší z důvodu zranění vojáka nebo z důvodů předčasného ukončení mise atp.

Zpřísnění je navíc vedeno snahou o odstranění stávajícího nerovného stavu, kdy pro novodobé veterány je dostačující účast v misi po dobu 30 dnů, zatímco druhováleční veteráni, kteří se mnohdy účastnili bojových střetů přímo ve válečných operacích, museli splňovat podmínku nejméně 90 dnů nepřetržité aktivní bojové činnosti.

Dalším cílem je rovněž rozšíření okruhu osob oprávněných získat status válečného veterána. Ten budou moci získat všichni příslušníci bezpečnostních sborů, to je příslušníci Hasičského záchranného sboru, Celní správy a další, a nejen příslušníci Armády a Policie České republiky, jak tomu bylo doposud.

Dále je cílem rozšíření okruhu oprávněných osob též o osoby civilní, resp. o zaměstnance organizačních složek státu, kteří jsou vysíláni do misí a jsou také vystaveni nebezpečí ohrožení či ztráty života. Nově bude upravena také možnost využití kapacit domova pro válečné veterány. Je navrhováno, aby ve výjimečných případech mohlo ministerstvo na dočasnou dobu přijmout do domova i další, takzvanou třetí osobu, které by byl pobyt v domově poskytován za plnou úhradu. Je však navrhováno, aby válečný veterán měl před touto další osobou vždy přednost a aby bylo v případě potřeby uvolnění lůžka pro veterána možno jednostranně této další osobě ukončit pobyt v domově.

Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně již v minulém volebním období a v květnu tohoto roku byl projednán výborem pro obranu, který ho doporučil ke schválení. Legislativní proces však nebyl v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny dokončen. Nyní je zákon poté, co jej 6. 11. 2013 projednala svým usnesením č. 836 vláda, předkládán znovu.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozornost a žádám o projednání tohoto zákona klasicky, nikoliv podle § 90 v prvním čtení. To je nějaký omyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Vlastimilu Pickovi i za to, že nám zjednodušil situaci, že nebudeme postupovat podle § 90 odst. 2. A nyní požádám pana předsedu výboru pro obranu poslance Davida Kádnera, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Dobrý den, ještě jednou dobrý den, tak na sněmovní tisk č. 32 za výbor obrany navrhuji pana poslance Klučku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Koho?

 

Poslanec David Kádner: Klučku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klučku, ano. Prosím, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 33, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro to, aby pan kolega Klučka se stal zpravodajem pro prvé čtení tisku 32. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 174 pro 134, proti nikdo.

 

Prosím, pan kolega Klučka se ujme své zpravodajské zprávy a poté zaujme místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych konstatovat, že návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 32 dne 29. 11. 2013. V té době ještě navrhovatel navrhoval Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pan ministr jako navrhovatel tuto věc před chvilkou vymezil a řekl, že se má jednat o řádné projednání, to znamená postoupení zákona do druhého čtení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP