(10.30 hodin)
(pokračuje Urban)

Pak zde zazněly různé návrhy na plénu Poslanecké sněmovny. Chtěl bych mluvit pouze o jednom, to je návrh pana poslance Böhnische B1, který ještě velmi mírným způsobem upravuje pozitivně vztahy s malými vodními elektrárnami. A k ostatním pozměňovacím návrhům kromě C pana poslance Šarapatky, který zajišťuje, aby v letošním roce skutečně úředně bylo vypořádáno vše z hlediska 26procentní daně, aby nevznikly nějaké pochybnosti, protože zákon bude v účinnosti jistě dříve. Tak podle mého názoru buď jsou nehlasovatelné, nebo nemohou, nebo neměly by - samozřejmě každý z vás je suverénem - získat podporu.

Je to vážná věc. Já vím, že na některé detaily toho zákona tady mohou být různé názory. Ale jestli si něco představit nedovedu, je, že by tento návrh, tato novela zákona nebyla přijata a že bychom jako poslední věc, o které budeme rozhodovat, rozhodli o tom, že poroste cena elektrické energie pro příští období, a zatížili tím domácnosti a zatížili tím firmy pro příštích možná šest let. To si představit neumím. Takže velmi prosím, abychom se přes různé názory na detaily pokusili tento návrh schválit a ještě dnes nebo v pondělí poslat do Senátu, tak aby jeho účinnost byla co nejrychlejší a aby rozpuštění Sněmovny v úterý neohrozilo platnost této normy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Pan poslanec Robin Böhnisch s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji paní předsedkyně. Já jsem se ještě rychle v rozpravě přihlásil k jedné opravě. Je vidět, že vzhledem k nedostatku času při přepisování došlo ještě k jedné chybě. Ta oprava se týká bodu B1 mého pozměňovacího návrhu B1, kde ve větě "Toto se netýká podpory výroby elektrické energie využívající energii vody do instalovaného výkonu 10 megawatt." Mezi slova "vody" a "do instalovaného výkonu" patří slova "ve výrobnách elektřiny". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám a zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení k tomuto návrhu zákona. Vás vyzvu k závěrečnému slovu (ke stolku zpravodajů), pokud vám to takhle vyhovuje, teď jsme ještě v rozpravě. Chce někdo do rozpravy, prosím? Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

A teď jsme u závěrečných slov. Pan navrhovatel, tedy pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Dobrý den, vážená Sněmovno, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu je předkládána do třetího čtení novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. K návrhu se sešla celá řada připomínek, jejichž cílem je většinou zmírnit tempo zastavení podpory pro nové OZE, případně řadou výjimek uchovat podporu pro některé z nich.

I když plně rozumím námitkám z řad příjemců podpory a jejich snaze o uchování podpory a v některých případech by dopady nebyly až tak kritické, domnívám se, že je nezbytné zastavit podporu formou výkupních cen bez výjimky, neboť celý tento mechanismus se ukázal jako obtížně zvladatelný s neustálým rizikem vzniku bublin a eskalace nákladů.

Za přijatelné považuji připomínky v rámci pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, které rozšiřují přechodné období tak, aby byly dokončeny existující a státem schválené projekty a minimalizovalo se riziko soudních sporů a arbitráží a též riziko nečerpání již alokovaných prostředků z evropských fondů. A dále řada ustanovení, která mají přispět k transparentnosti příjemců podpory.

Zvýšení prahů pro odvod ze slunečního záření je problematické, neboť znamená propad v příjmech z odvodů ve výši cca 160 mil. korun ročně. Nejedná se však o katastrofu. Pokud bude pozměňovací návrh hospodářského výboru hlasován jako celek, vyslovuji i pro tento bod ano. Ano vyslovuji též k návrhu pod bodem C pana poslance Šarapatky, neboť jde o zpřesnění související s novelou. U všech ostatních návrhů pod písmeny B, D, E, F, G vyslovuji ne s výjimkou bodu B1, kde náš resort je neutrální, neboť všechny vedou k významnému omezení tempa zastavení růstu podpory a jdou proti smyslu novely.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, projekty, reakce na poslední jednání klubu, projekty zahájené před povinností mít autorizaci, se mohou v daném termínu, to znamená do roku 2015, dokončit a dostanou finanční podporu. Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu vydá v nejbližších dnech výkladové stanovisko.

Co se týče boomu, boom nehrozí, protože podmínkou je u rozpracovaných projektů vydání autorizace přede dnem účinnosti zákona. Předpokládáme, že účinnost zákona bude do jednoho měsíce od dnešního schválení v Poslanecké sněmovně. To znamená, že reálnou šanci mají jen ti, kdož autorizaci již mají. A za to vám, přátelé, poslankyně a poslanci, ručím svojí tupou hlavou. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkujeme panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje se závěrečným slovem. Se závěrečným slovem nehodlá pan zpravodaj vystoupit. Tak ještě než dostane slovo, aby nás seznámil s procedurou, tak vás seznámím s omluvou pana poslance Václava Cempírka, který se omlouvá z dnešního celého jednacího dne, tedy z 57. a 59. schůze, a to z osobních důvodů. A oznamuji, že náhradní kartu číslo 67 má pan poslanec Michal Hašek.

Pan zpravodaj, pan poslanec Milan Urban, prosím nyní slovo k proceduře.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl návrh procedury. Samozřejmě pokud se někde budu mýlit, tak budu rád, když mě opravíte.

Myslel bych, že nejdříve bychom měli hlasovat o legislativně technických návrzích nebo změnách, které navrhli poslanci Böhnisch, Šarapatka a Krátký. Pokud nebudete nic namítat, myslím, že o nich můžeme hlasovat v jednom bloku.

Poté bychom hlasovali o A15 zvlášť.

Po hlasování o A15 bychom hlasovali o zbytku celého návrhu A, tedy návrhu hospodářského výboru. Pokud tento návrh bude přijat, jsou nehlasovatelné body B2, B3, D1 a G1.

Pak bychom hlasovali o poslaneckém návrhu poslance Böhnische B1.

Dále bychom hlasovali o B2, B3, respektive pokud bude přijat návrh A, tak B2 a B3, jak jsem avizoval, jsou nehlasovatelné.

Dále bychom hlasovali o návrhu pana poslance Šarapatky pod písmenem C.

Pak bychom hlasovali o D1, které ale je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.

Potom bychom hlasovali o D7, E1, F1, F2 a F3 dohromady a podle mého názoru jsou všechny body G nehlasovatelné, protože jsou totožné s body D.

A závěrečné hlasování by bylo o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Teď tedy vaše poznámky k proceduře, paní poslankyně Klasnová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP