(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Dalším přihlášeným je pan kolega Miroslav Svoboda. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych vás ještě chvíli zdržel, neboť mě v prvé chvíli vyprovokoval pan zpravodaj svými argumenty k tomu, abych reagoval, a samozřejmě o chvíli později mě vyprovokoval i pan ministr. Začnu odzadu, to znamená od argumentace pana ministra.

Pan ministr má samozřejmě pravdu v tom, že je velký rozdíl mezi stavebními spořitelnami a stavebním spořením. Ovšem jak tady řekl kolega Petr, tuším, tak kde co se může nazývat stavebním spořením a jde o to, jaké bude mít ten produkt vlastní parametry. A není těžké si domyslet, jestli ten produkt stavebního spoření uchopí naprosto univerzální banky se svými možnostmi cash flow, se svými univerzálními pravidly hry, že budou samozřejmě v daleko větší výhodě než specializované stavební spořitelny, které samozřejmě mají trošku tužší pravidla hry. To znamená, že při tom vlastním podnikání samozřejmě budou mít univerzální banky výhodu - a rok se sejde s rokem a najednou ten management, jak tady řekl pan ministr, už nebude mít na svoji obživu, protože zkrátka ty klienty zcela určitě pohltí univerzální banky. A je to dobře, nebo je to špatně? Já jsem na to upozorňoval i v tom krátkém expozé před drahnou chvílí. Jestliže celá Evropa drží institut specializovaných ústavů, kterému se říká stavební spořitelna, tak to asi svůj smysl má, protože zkrátka ty finanční prostředky jsou daleko lépe chráněny. A my jsme o tom přesvědčeni, že to tak je a že to je samozřejmě především pro ochranu našich občanů.

Druhá poznámka je k panu zpravodaji. On tady řekl argument, že vidíme, že je ve stavebním spoření v roce 2012 430 miliard, kdežto půjčených je jenom 282 miliard. Ale to přece neříká, že to má tendenci snižovat objem stavebního spoření. Samozřejmě že to v reálu tak je, ale ten pokles je reálně daleko menší. Samozřejmě že způsobený tím, jak zákonodárci snížili zákonný příspěvek, nebo příspěvek státu na stavební spoření, tak pochopitelně že klientela už není tak bohatá, resp. objemná, jak to bylo v předcházejících letech. Nicméně pořád je názor všech zúčastněných, že to je velmi stabilní produkt, velmi vhodný produkt a velmi potřebný produkt pro českou veřejnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se nechci přít, jenom chci technicky poznamenat, nebo spíš fakticky poznamenat k svému předřečníkovi, když řekl, že celá Evropa, abychom se nedomnívali, že jsme pupkem světa. Stavební spoření je pouze v zemích bývalé Trojdohody bez Turecka, to znamená země starého dobrého Rakouska-Uherska a Německo. Jinde stavební spoření nenajdete. A to není celá Evropa.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Technická poznámka kolegy Svobody.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji. Já jsem, pane ministře, chtěl především říci to, že experiment, který vy se tady snažíte realizovat, nikde v Evropě zkrátka není realizován. A to má jistou logiku věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: To byla faktická poznámka. Ještě se hlásí pan zpravodaj kolega Cogan. Prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Jak už jsem předtím řekl, tak si myslím, že o tom, jaký je vlastně názor, o tom opravdu může rozhodnout Sněmovna, i když bude základem nález Ministerstva financí, protože ty návrhy jsou potom schopné ve své podstatě hlasování.

Tady je potřeba, abych ještě zmínil jednu věc. Bylo tady zmíněno kolegou, který předkládal ten návrh, že by se měl stát základním návrhem. A já si teď nejsem úplně jistý. Já mám za to, že pokud se mění základní návrh, tak to není tak, jak tady zmínil kolega. On zmínil, že ten základní návrh pouze pozměňuje ten návrh, který byl předložen. Já si myslím, že pokud má v tomhle smyslu procesní problém, já osobně to vykládám tak, a možná tady nám pomůže i legislativa, pokud ten základní návrh hlasujeme jako o základním návrhu, tak základním návrhem stává zcela, to znamená, že ta zbylá část už není předmětem toho návrhu. Tak jak tady zmínil kolega, tak se mi zdálo, že v tom má poměrně výraznou nejasnost, protože on řekl, že tím budou pouze pozměněny ty návrhy vládní. Takže otázka je jenom, abychom si tady možná i terminologicky, tady říkám to jako zpravodaj procesně, že pokud se jedná o nový základ, tak se jedná o nový základ jako celek.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolega Urban. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vás chtěl požádat, abyste nechal hlasovat, protože Sněmovna je suverén a tyto debaty mezi námi v tom nedávají žádný smysl. Ať rozhodne Sněmovna hlasováním a pak můžeme pokračovat v klidu dál.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji za váš návrh. Těžko mohu někomu upírat slovo v obecné rozpravě. Prosím. Pan zpravodaj Cogan.

 

Poslanec Josef Cogan: Já bych jenom řekl, že jako zpravodaj to bylo velmi významné. Protože tady bylo zmíněno v obhajobě toho, proč ten základní návrh, že se jedná jenom o rozvinutí v podstatě toho návrhu, který je předložen vládou. Jako zpravodaj procesně samozřejmě tuto otázku považuju za poměrně důležitou. Možná je obyčej, že je to úplně jedno, že ty procesy se neřeší, protože se jedná o politiku, ale já si myslím, že je správné, aby ten proces, když budeme o něm hlasovat, abychom věděli, o čem hlasujeme. Takže proto říkám, že jsem tu procesní otázku řekl. Nic víc v tom nebylo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla zřejmě poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím. Máme tady návrh pana kolegy Urbana, který navrhuje, aby usnesení hospodářského výboru bylo bráno jako komplexní pozměňovací návrh a dále bylo jednáno o této předloze a následující návrhy přednesené v podrobné rozpravě už se týkaly tohoto návrhu. Je to tak přesně, pane kolego? (Poslanec Urban kývá souhlasně hlavou.)

O této věci nechám hlasovat. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami...

Předpokládám, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou v sále.

Ještě jednu kosmetickou změnu. Na základě konzultace s legislativou je třeba otevřít nejprve podrobnou rozpravu a na počátku podrobné rozpravy hlasovat o tomto návrhu. Tímto otevírám podrobnou rozpravu a jako první v podrobné rozpravě bude hlasování o návrhu kolegy Urbana.

 

Pro nově příchozí ještě připomínám, že hlasujeme o tom, aby usnesení hospodářského výboru bylo vzato jako komplexní pozměňovací návrh za základ dalšího jednání, ke kterému se budou vztahovat pozměňovací návrhy přednesené v této podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 168, pro 71, proti 50. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Babák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP