(Jednání pokračovalo v 17.26 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat po přestávce. Připomínám, že se nacházíme stále ještě ve stavu obecné rozpravy. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan kolega Doktor. Prosím, pane kolego, máte slovo. Prosím, abyste se ještě uklidnili, abychom si rozuměli. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já budu ve své poznámce, ve svém komentáři poměrně stručný. Zcela odkazuji na obsah svého vystoupení v průběhu prvního čtení k tomuto dokumentu.

Osobně jako poslanec i bývalý člen odborné komise Občanské demokratické strany sdílím návrhy a postoje, které zde prezentoval pan poslanec a kolega Vilímec. Přestože pan ministr financí vyjádřil svou nelibost nad obsahem usnesení hospodářského výboru, musím tedy říct, že s mými připomínkami a s mým hodnocením se usnesení hospodářského výboru zcela kryje. Řeší ty nejzásadnější problémy a věci, na které jsem upozorňoval ve svém projevu v průběhu prvního čtení.

I přes toto hodnocení bych chtěl poprosit pana poslance a předsedu hospodářského výboru Urbana, aby zvážil svůj návrh, aby tento dokument byl hlasován a přijat jako komplexní pozměňovací návrh, resp. základ pro další jednání, neb si myslím, že nesplňuje veškeré náležitosti, aby mohl být pojat jako sněmovní tisk, resp. aby mohl nahradit onen původní dokument toho základního textu, který obhajuje pan ministr financí. Já tedy říkám, že ve smyslu věcného záměru budu jako poslanec zcela podporovat a hlasovat pro každý jediný bod usnesení hospodářského výboru, jen si myslím, že přijetí tohoto návrhu, resp. usnesení jako komplexního pozměňovacího návrhu, resp. toho základního dokumentu, který dál bude nosičem, by způsobilo více zmatku, tedy více nepohody nežli to, co snad všichni sledujeme, a to je uklidnění celého systému stavebního spoření.

Já ve smyslu návrhu té předmětné úpravy rozšiřující onu vázanou výplatu státní podpory ze systému podpory výstavby bydlení na období důchodové, resp. nižší ekonomické aktivity a na podporu krytí výdajů spojených se vzděláním zcela vítám. Z mého pohledu tam chybí už jen jedna jediná část týkající se umožnění využití zdrojů odložených v tomto systému na období snížené ekonomické aktivity z titulu nemoci, zejména dlouhodobé nemoci, a změněné pracovní, resp. zdravotní způsobilosti, ale chápu, že propojovat tyto dva dynamické systémy je administrativně velmi náročné, ale i pro úvahu, pro futurum, do budoucna, uvažuji tento čtvrtý segment jako další výzvu a jako další téma k zamyšlení.

Tolik můj komentář k této věci a znovu opakuji, odkazuji na své vystoupení v průběhu prvního čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo z místa do obecné rozpravy? Pan zpravodaj Cogan. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Cogan: Já bych jen jako zpravodaj rád reagoval na některé věci. S kolegou Doktorem plně souhlasím v tom, že jako základní návrh je ten pozměňovací návrh hospodářského výboru nevhodný, byť více v tom procesním pohledu. Nevidím shodu v tom věcném základu. Ale já si myslím, že pokud zůstane ten základní návrh, návrh Ministerstva financí, s tím, že ostatní budou návrhy pozměňovacími, tak se prostým hlasováním ukáže, jaká je vůle Sněmovny a kde ten návrh má možnost na prosazení.

Já bych možná v rámci vyváženosti ještě zmínil některé aspekty, které tady zmíněny nebyly, a nikdo z kolegů... Vlastně bylo tady řečeno, jaká jsou trochu rizika, a trochu mě mrzí, že vlastně nikdo nepřipomněl, že tady je určité riziko likvidní pozice, to znamená, že více než dvě třetiny vkladů jsou po vázací lhůtě. To znamená, že tyto vklady se v podstatě chovají jako běžné krátkodobé termínované vklady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP