(15.40 hodin)
(pokračuje Krupka)

Chci říci, že jsme v minulém volebním období přijali zákon o základních registrech, kde základním postulátem bylo to, aby všichni, kdo budou zjišťovat informace o nás, o fyzických nebo právnických osobách, tento údaj zůstal v informačním systému základních registrů. Protože v tomto bodě je požadavek o přímý vstup, a týká se to dokonce tak neurčitého způsobu konstatování, jako je předcházení trestným činům nebo formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány údaje o občanovi, který není konkrétně určen, tak se domnívám, že toto je tak velký zásah, že tento bod zcela jistě, aspoň pro mne, by byl v této dikci neakceptovatelný. Proto jsem avizoval panu ministrovi, že budu velice rád, když při projednávání ve výboru pro veřejnou správu na toto téma proběhne diskuse a případně se tento bod upraví nebo nějakým způsobem změní.

Možná poslední věc: Domnívám se, že účinnost, která je tady uvedena od 1. ledna příštího roku, je s ohledem na termín, kdy začínáme tento zákon projednávat, těžko realizovatelná, takže bude možné ve druhém čtení případně provést určitou korekci z hlediska účinnosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Paní poslankyně Nedvědová. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové.

Novela zákona je podle mého názoru poměrně složitá a nepřehledná. Přesto bych ale k ní měla několik připomínek, a to zejména s ohledem na ustanovení ve správním řádu, trestním řádu či občanskoprávním řádu o způsobu doručování, kdy tyto úpravy byly přijaty zejména s ohledem na skutečnost, že došlo ke zrušení institutu přechodného pobytu a celé řadě účastníků těchto řízení nebylo možno doručit obsílky s ohledem na skutečnost, že nebyl znám jejich pobyt, a řada doručení je praktikována doručením takzvanou fikcí. V současné době, kdy většina bytů je v osobním vlastnictví, přičemž majitelé bytů odmítají nájemníkům dát souhlas k evidenci trvalého pobytu, je zřejmé, že zde vyvstal problém s evidencí obyvatel, která díky těmto praktikám není úplná, a potřebné údaje o pobytu osob nelze i z těchto důvodů zjistit, takže většinou se tyto osoby ani nedozvědí, zda je proti nim vedeno například nějaké exekuční řízení a podobně, a právě v souvislosti s tím vznikají řadě lidí problémy, včetně problémů existenčních.

Pokud tedy jde o navrhovanou úpravu § 12a, doporučovala bych, aby vlastník nemovitosti vždy při uzavírání a ukončení nájemní smlouvy musel sám nahlásit nebo minimálně umožnit nájemníkům, aby oni nahlásili či odhlásili trvalý pobyt v této nemovitosti, a to včetně všech osob, které podle nájemní smlouvy se mají v nemovitosti zdržovat, a to případně včetně případné sankce za porušení této povinnosti. V tomto směru by bylo možno podle mě podat i pozměňovací návrh.

Pokud pak jde o změny týkající se zvýšení poplatků například za průkaz poškozený, zničený, ztracený či odcizený, tyto změny mi připadají jako chybné. Jak k tomu přijde například ten, komu byl občanský průkaz odcizen? Nebo zavedení nových poplatků například za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu není podle mě správné, zejména pokud důvod ke zrušení tohoto trvalého pobytu je dán objektivně.

Domnívám se tedy, že návrh novely potřebuje do značné míry upravit a doplnit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy v prvním čtení. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den. Navrhuji, aby se tímto tiskem také zabýval ústavněprávní výbor.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se ještě na další návrhy na přikázání. Nejsou.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 35. Kdo souhlasí s přikázáním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 35, přítomno 175, pro 126, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Klána na přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36, přítomno 176, pro 63, proti 46. Návrh přijat nebyl.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. S tímto konstatováním končím projednávání sněmovního tisku 991 v prvém čtení.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a předávám řízení schůze místopředsedovi Sněmovny Lubomíru Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou dobré odpoledne. Pokračujeme v programu schůze.

 

Dalším bodem je

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Požádám pana ministra Kubiceho, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o matrikách, jménu a příjmení a další související zákony.

Jak bylo řečeno již v prvním čtení, jde o návrh, který reaguje na přijetí nového občanského zákoníku, a to věcnými a terminologickými změnami v zákoně o matrikách.

Navrhovaný zákon dále obsahuje novelu zákona o registrovaném partnerství, ze kterého se do zákona o matrikách přesouvají ustanovení upravující postup matričních úřadů. Důvodem je to, aby tato agenda byla upravena jednotně v zákoně o matrikách. V zákoně o registrovaném partnerství by tak zůstaly pouze hmotněprávní podmínky pro uzavření partnerství.

Navrhovaný zákon obsahuje také novelu zákona o základních registrech, novelu zákona o pobytu cizinců a novelu zákona o evidenci obyvatel. Předmětem těchto novel je stanovení jednotného zápisu jména a příjmení cizince v informačních systémech veřejné správy, kdy základní podoba bude uvedena v matričním dokladu, pokud byl cizinci vydán, doplněna o podobu, uvedenou v jeho cestovním dokladu.

Předem si dovolím avizovat souhlas s pozměňovacími návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento výbor návrh zákona projednal a jeho usnesení tu máme jako tisk 1000/1. Prosím paní poslankyni Danu Filipi.

 

Poslankyně Dana Filipi: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal vládní návrh novely zákona o matrikách na své 40. schůzi, konané 22. května. V průběhu jednání byly přijaty a schváleny pozměňující návrhy, které jsou vám k dispozici v usnesení číslo 166. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1000 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Andrýsová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla jenom oznámit, že se v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňovacímu návrhu 6985. V něm přicházím s drobnou změnou, kde navazuji v podstatě na změnu, kterou navrhuje vláda. Týká se to přístupu k informacím o našich předcích a o lidech v knize úmrtí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP