(15.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím o přihlášky do ní. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Rozprava podrobná - pan poslanec Marek Benda, prosím. Nehlásí se. Jenom zopakovat v podrobné rozpravě ten návrh, pro formální jistotu. (V sále je značný hluk.)

 

Poslanec Marek Benda: Navrhuji zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Na 30 dnů. Promiňte, tady vůbec není slyšet.

Žádost o odhlášení. Prosím, abyste se všichni přihlásili. Ještě se ptám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ale nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který zní takto: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 990 ve výborech na 30 dnů. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které nese číslo 34.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 34. Přítomno 165, pro 89, proti 70. Návrh byl přijat. Návrh usnesení jsme tedy schválili, a tím jsme projednali tento bod.

 

Ještě se teď hlásí předsedkyně volební komise paní poslankyně Jana Suchá. Prosím.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že do dnešního pořadu schůze byl nově zařazen volební bod volba předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, vyhlašuji z pověření volební komise lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a to do tohoto pátku do 16 hodin.

A ještě stejnou lhůtu do tohoto pátku do 16 hodin stanovuji pro rovněž navržený bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla předsedkyně volební komise paní poslankyně Jana Suchá.

 

Budeme se věnovat dalšímu schválenému bodu v pořadí. Zahajuji projednávání bodu

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb.,
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh z pověření vlády uvedl ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře.

A prosím o klid!

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych tento materiál uvedl.

Předloženým návrhem zákona dojde k transformaci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy, jejímž výsledkem bude sloučená instituce v rámci kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, spravujícího agendy obou současných organizací. Sloučení těchto dozorovacích organizací zajistí efektivnější chod státní správy v oblasti kontroly rostlinných komodit. Cílem je dále zlepšení řiditelnosti systému snížením počtu organizačních složek státu, snížení byrokratické zátěže, zamezení duplicitě těch činností, které mohou být v současné době vykonávány oběma dozorovými organizacemi, a snížení výdajů státního rozpočtu vynakládaných Ministerstvem zemědělství na činnosti těchto dozorových organizací.

Transformací dojde k úsporám vzniklým již samotným sloučením v oblasti IT, v personalistice, ekonomice, v celkové a majetkové správě, k úsporám vzniklým redukcí agend, úřední kontroly a odborného dozoru, odborné činnosti a zkušebnictví. Dojde také k úsporám vzniklým společným plánováním, logistikou, optimalizací činností a úsporám vzniklým změnou systému pořizování investic, nákupu materiálu a služeb. Celkovou cílovou úsporu pro sloučení obou organizací lze do konce roku 2015 očekávat na úrovni zhruba 32,5 % ve srovnání s výší kumulovaného rozpočtu obou institucí z roku 2010, to je ve výši 256 milionů korun.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 44. schůzi dne 7. května 2013. V rámci jeho projednávání nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, proto doporučuji schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 944/1 a 2. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, pan ministr ve svém úvodním slově již okomentoval to, že zemědělský výbor předložený sněmovní tisk projednal na své 44. schůzi dne 7. května. Zemědělský výbor k tomuto tisku přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, schválit bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Toto usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 944/2.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Táži se tedy, zda se někdo chce přihlásit. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu. Žádám o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu, a tím končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. A končím s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 991/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel spolu se zákonem o občanských průkazech a zákonem o správních poplatcích. Jde o soubor novel, které s výjimkou správních poplatků mají povahu dílčích a technických změn.

Za hlavní navrhovanou změnu lze v tomto ohledu označit zavedení přímé kontroly obecních úřadů ze strany Ministerstva vnitra, pokud jde o přidělování rodných čísel a zápis údajů do informačního systému evidence obyvatel. Jde o podobný systém kontroly, jaký už byl zaveden na úseku cestovních dokladů a občanských průkazů, přičemž v případě evidence obyvatel je odůvodněn tím, že ministerstvo je vedle jiného také přímým správcem tohoto informačního systému veřejné správy.

V předložené novele zákona o správních poplatcích se navrhuje zavést nový správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve výši 300 Kč, za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky ve výši 150 Kč a za nepovinnou výměnu občanského průkazu ve výši 200 Kč. Stávající správní poplatek za vydání nového občanského průkazu v případě jeho odcizení, ztráty nebo poškození se navrhuje zvýšit ze 100 Kč na 200 Kč. Uvedené změny by měly alespoň částečně kompenzovat administrativní náklady spojené s provedením těchto úkonů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Krupku.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás stručně seznámil se svou zpravodajskou zprávou. Stručnou říkám proto, protože pan ministr v podstatě zásadní změny, které tato novela přináší, odůvodnil. Mohl bych tedy stručně říci, že jednak vychází z praxe, sesoulaďuje některé nejasnosti, které souvisejí se zákony o evidenci obyvatel, případně vydáváním občanských průkazů, a upravuje některé další kroky.

Možná namátkově bych se zmínil o třech. Co se týká zákona o evidenci obyvatel, rozšiřuje počet údajů, které budou zadávat krajské úřady v případě nabytí státního občanství. U zákona o občanských průkazech navrhuje možnost nezadávat bezpečnostní osobní kód osobám mladším 15 let a občanům, kterým v tom brání překážka těžko překonatelná, to je klasický příklad z praxe. A možná zákon o správních poplatcích, který umožňuje vydávat občanské průkazy i z osobních důvodů za správní poplatek.

To jsou rámcově věci, kterých se tento zákon týká. Nicméně bych chtěl upozornit na jednu věc, která bezprostředně nesouvisí s tímto zákonem, nicméně je zde promítnutý požadavek ministerstva, aby byly poskytnuté potřebné informace pro plnění konkrétních úkolů při zajišťování bezpečnosti státu atd., je to bod deset. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP