(10.30 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Tedy přistoupím k pozměňovacímu návrhu číslo tři, pomocí něhož se vypouští ustanovení § 18 odst. 4, podle něhož proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Zásadní nepřezkoumatelnost rozhodnutí o povolení vkladu není slučitelná s principy právního státu, a dokonce je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Jelikož se rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu týká vlastnického práva, které je základním právem zaručeným právě Listinou, je nezbytné připustit i soudní přezkum tohoto rozhodnutí, a opustit tak zásadu správní i soudní nepřezkoumatelnosti. V opačném případě by mohlo být dotčeno vlastnické právo oprávněného vlastníka v důsledku neoprávněně povoleného vkladu, k němuž došlo třeba i v důsledku podvodu, čili v důsledku kriminální činnosti. Ke zhoršení ochrany vlastníka by navrženým ustanovením došlo i ve srovnání s dosavadní právní úpravou, neboť nově má být proti povolenému vkladu vyloučeno i přezkumné řízení a obnova řízení podle správního řádu. Já vím, že podle § 986 nového občanského zákoníku by jakási ochrana vlastníka mohla být poskytnuta, ale domnívám se, že není dostatečná, to znamená především s ohledem na krátké lhůty, v nichž musí vlastník učinit požadovaný právní úkon k ochraně svého práva. To je všechno, co se týče pozměňovacího návrhu B3. (Trvalý hluk v sále.)

Co se týče pozměňovacího návrhu číslo čtyři, označeného jako B4, je to pouze legislativně technická změna a provádí změnu návrhu číslo tři.

A teď už stačí přistoupit k pozměňovacímu návrhu číslo pět. Tam se zavádí pro vlastníky a jiné oprávněné osoby povinnost sdělit katastrálnímu úřadu údaj k jejich informování o vyznačení, že jeho právní vztahy jsou dotčeny změnou.

To je všechno, co patří k mým pozměňovacím návrhům, a já si vás dovolím požádat, abyste schválili tyto pozměňovací návrhy, protože jistě přinesou zlepšení úrovně katastrálního zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana poslance Jana Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Přiznávám se, že pana kolegu Ohlídala jsem bohužel moc neslyšel, protože v tomto sále je docela ruch. Já se tedy pokusím některé věci, které říkal, zopakovat a upozornit na jeho, resp. náš pozměňovací návrh, to znamená pozměňovací návrh sociální demokracie, u kterého bychom byli rádi, kdybyste ho podpořili, protože pokud nebude podpořen, tak sociální demokracie nemůže hlasovat s čistým svědomím pro tento nový katastrální zákon. Pokusím se shrnout pár důvodů, proč pro tento zákon případně nebudeme moci hlasovat, pokud nebude přijat pozměňovací návrh naší strany.

Katastrální zákon vyvolává obavy nejen v očích odborné veřejnosti, ale i v očích veřejnosti laické, a to z toho důvodu, že dává dle našeho názoru určitou ještě větší možnost, než jak je tomu dnes, pro podvodné přejití vlastnictví. Nyní samozřejmě máme spoustu případů, kdy byla zfalšovaná plná moc a kupní smlouva a kdy došlo k tomu, že vlastník byl bez svého vědomí připraven o svůj majetek, ovšem v tomto případě má alespoň v dnešní době šanci se bránit. Dle našeho názoru to nový katastrální zákon určitým způsobem omezuje, či skoro znemožňuje.

Nový zákon zavádí princip tzv. materiální publicity. Navazuje tak na nový občanský zákoník, který má být účinný od 1. 1. 2014. Myslím, že všichni znáte náš postoj k novému občanskému zákoníku a asi vás nepřekvapí, že stále nesouhlasíme s tím, aby nabyl účinnost od prvního roku, protože zákony, které s tím občanským zákoníkem souvisí, i daňové zákony, tak jak jsme včera viděli ve Sněmovně, jsou teprve teď předloženy do druhého čtení do výborů a ty tisky mají 1 300 stránek. Myslím si, že to doručit do Sněmovny takto na poslední chvíli není slušné.

Zopakuji: Princip materiální publicity v podstatě zavádí to, že zapsaný stav, to znamená stav zapsaný v katastru nemovitostí, má přednost před stavem skutečným. V podstatě je to úplný opak toho, co platí dnes. Dnes platí to, že stav skutečný má přednost před zapsaným stavem a v případě nesrovnalostí se pravý vlastník může bránit a právo ve sporu svědčí případně pravému vlastníkovi. Od 1. 1. 2014, pokud tento zákon nabude účinnosti, to bude jinak. Bude velmi snadno možné přepsat vlastnické právo na třetí osobu, pokud člověk, na kterého vlastnické právo přechází, v dobré víře věří, že to vlastnické právo je toho, kdo je zapsán v katastru nemovitostí. Opakuji: nemusí ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí, mít vlastnické právo k té nemovitosti, u které je zapsán. Samozřejmě přepis takového vlastnického práva je vykonán tzv. vkladovým řízením, a pokud si přečteme ten zákon, tak by se vlastník nemovitosti, u které dochází ke vkladu, dozvěděl o tom, že řízení je zahájeno, pouze prostřednictvím datové schránky. Já toto považuji za naprosto nesmysl, za výsměch lidem, protože dle mých zjištění má datovou schránku asi pouhých 60 tisíc osob, což je, jak jistě uznáte, velmi drobný zlomek celkového počtu vlastníků různých nemovitostí v tomto státě.

Vzpomenu např. svoji babičku, které je 82 let. Ta určitě datovou schránku nemá a ani mít nebude, a pokud se podívám na pozměňovací návrhy, které jsou navrženy, tak ano, pan poslanec Doktor navrhuje úpravu, která určitým způsobem řeší tuto věc, to znamená podvodné převody a informace o vkladovém řízení, nicméně dle mého názoru je ta úprava nedostatečná, protože je založena na určité bázi dobrovolnosti. Ten člověk musí na katastru říci, že chce být informován případně o tom, že dochází k nějakému vkladovému řízení, a pokud znovu vzpomenu svoji babičku, které je 82, tak moje babička určitě nebude jezdit 40 km na katastr proto, aby tam sdělila, že by chtěla případně, kdyby byla její nemovitost nějak převáděna, aby jí to sdělili. Myslím, že ani nepoužívá mail či nečte SMS. Takže to je výsměch.

Já si myslím, že náš pozměňovací návrh, pana poslance Ohlídala, to řeší o hodně lépe. Tam je povinnost katastrálního úřadu sdělit vlastníkovi nemovitosti, že je zahájeno řízení o vkladu - takže je tam povinnost, není to na bázi dobrovolnosti. Každý, jehož nemovitost může být předmětem vkladového řízení, se dozví, že dochází k nějaké věci. Takže opakuji, pozměňovací návrh pana poslance Ohlídala toto řeší. Ostatní pozměňovací návrhy neřeší vůbec nic. Pan poslanec Doktor alespoň určitou záchrannou brzdu navrhuje, ale dle našeho názoru je to nedostatečné.

Co je ještě třeba podotknout na závěr. Tento návrh zákona naprosto zbavuje vlastníka nemovitosti, pokud o tu nemovitost přijde tím způsobem, jak jsem říkal, možnosti nějakého opravného prostředku, tak jak ho známe např. ze správního práva, to znamená není možné jakékoli odvolání, není možná obnova řízení, není možný přezkum řízení. Jediné, co je možné, je, že do tří let od vkladu by takto poškozený vlastník musel podat žalobu k civilnímu soudu a soudit se tak o svoji nemovitost.

Takže opakuji a budu končit, podporujeme samozřejmě pozměňovací návrh pana Ohlídala, pozměňovací návrh naší strany. Pokud tento pozměňovací návrh neprojde, nemůžeme tento zákon podpořit už jenom proto, že zavádí ten nový princip, který dle našeho názoru bude zneužíván, a samozřejmě úzce to souvisí všechno s novým občanským zákoníkem. Zdá se nám, že od Nového roku tady nastane velký chaos.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP